Debatt

Hillevåg får et fortjent løft

Skatehall, skole og bydelshus i samme kvartal? Det er ikke en utopi, men heller et kinderegg som kan realiseres i Hillevåg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skatemiljøet i Stavanger har lenge etterspurt nye bygg hvor de kan utfolde seg, uten at deres behov har blitt svart. Samtidig ser vi at Kvaleberg skole i Hillevåg bydel har store behov for oppgradering. Bydelen har lenge pekt seg ut som et område med levekårsutfordringer og innbyggerne sier at de mangler gode møtesteder – både innendørs og utendørs. Gjennom spørreundersøkelser har de gitt tilbakemelding på at de ønsker mer liv på gateplan, med kafeer og spisesteder hvor kultur og aktivitet er i fokus.

Disse ønskene har vi i Arbeiderpartiet sammen med våre samarbeidende partier ambisjoner om å oppfylle. I forslaget til handlings- og økonomiplan 2022-2025, gir vi et klart signal til kommunedirektøren om å prioritere planene om skate-/idrettshall og aktivitetshus på Kvaleberg, og ferdigstille mulighetsstudie for prosjektet snarest mulig, fortrinnsvis første halvdel av 2022.

En skatehall og idrettshall som også kan brukes som aktivitetshus for bydelen vil øke trivselen og miljøet i bydelen gjennom at det gir området et skikkelig løft, og ikke minst skaper flere fellesarenaer i et område med litt for få slike fra før.

Aktivitetshuset er en del av en ny områderegulering for de sentrale delene av Hillevåg. Et viktig mål for det arbeidet er å binde bydelen bedre sammen.

Planen skal gi rammer for utviklingen av Hillevåg. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø? Kommunen har den siste tiden gjennomført innbyggerinvolveringsprosesser. Nå begynner jobben med å realisere.

Et løft hvor det lages skatehall, idrettshall og bydelshus på samme tid, vil kunne skape nye møteplasser for hele bydelen. På tvers av aldersgrupper og sosiale grupperinger. Skissene fra forprosjektet viser at alle rom og flater skal ha mer enn én funksjon. En gang skal ikke bare være en gang; det er også en klatrevegg, buldrevegg og sparkesykkelareal.

Kommuneadministrasjonen jobber godt med prosjektet – noe foreløpige presentasjoner for politiske utvalg viser godt.

Denne måten å tenke utvikling av områder og bygg er både kostnadseffektiv og innbyggervennlig. Vi tror virkelig at dette vil være til det beste for byen vår og ikke minst innbyggerne i Hillevåg bydel.

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, FNB, MDG, Rødt, Sp og SV er enige om å prioritere levekårsløft for Hillevåg videre de neste årene. Det betyr at vi har satt at midler til egne ressurser for å følge opp løftet. Samtidig går vi i dialog med regjeringen i håp om å sikre en egen områdeløftavtale med Staten – etter modell fra Storhaugs områdeløft.

Foreløpig har ikke det gitt tellende resultater, men Hurdal-plattformens klare beskjed om at regjeringen ønsker å styrke og utvide områdeløftsordningen i de store byene, gir oss håp om at det kan komme statlige midler til løftet i Hillevåg. Et nytt aktivitetshus i Hillevåg er ikke avhengig av et slikt tilsagn, men samarbeidspartiene har større planer for kommunedelen enn aktivitetshuset alene.

Gjennom analyser og studier utført av blant annet forskningsinstituttet Norce (tidligere IRIS) og ikke minst levekårsundersøkelsen, pekes det på mange tiltak for å jobbe med levekårsutfordringer i Hillevåg bydel.

Det finnes ingen rask løsning som fikser alt. Men satsinger som går på konkrete livs- og trivselsforbedrende tiltak som allbrukshus, tilrettelegging for spisesteder og kafeer og ikke minst en utvikling av faglige- og sosiale arenaer bør prioriteres.

Mer fra: Debatt