Debatt

Det offentlige kjøper – næringslivet leverer!

De enorme innkjøpsmusklene kan brukes til å løse utfordringer.

Offentlig sektor kan stille krav når de kjøper tjenester, som for eksempel at ferjedrift skal være elektrisk.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det offentlige kjøper årlig varer og tjenester for 600 milliarder. De enorme innkjøpsmusklene kan brukes til å løse utfordringer. Og til å skape jobber der du bor. Det høres kanskje kjedelig ut? Men det er helt nødvendig. Vi må ta i bruk den offentlige innkjøpsmakten til å løse utfordringer.

Som såkalt «krevende kunde» kan det offentlige få fart på utviklingen av nye produkter og tjenester i langt større grad enn i dag. Men vi er ikke flinke nok til å utnytte mulighetene som ligger her. Det foretas for mange «vane-innkjøp», som dessverre ikke gir kjøperen de smarteste løsningene. Dessuten faller mindre, lokale bedrifter av når innkjøpene og avtalene rettes mot de aller største bedriftene.

Heldigvis finnes det vilje til å ta grep. I Norge har staten, kommunene og næringslivet jobbet sammen for å øke innovasjonseffekten av offentlige innkjøp. NHO (Næringslivets Hoved-organisasjon) og KS (Kommune-sektorens Organisasjon) har tatt initiativ til opprettelsen av Leverandør-

utviklingsprogrammet (LUP). Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har også blitt med i samarbeidet. LUP jobber aktivt i Rogaland og i resten av landet. Flere gjør innovative anskaffelser. Det offentlige får nye bærekraftige løsninger på sine behov, bedriftene utvikler og leverer, samtidig som det skapes arbeidsplasser og grunnlag for eksport.

Vi må ta i bruk den offentlige innkjøpsmakten til å løse utfordringer.

To gode eksempler:

1) Utslippsfrie byggeplasser er et godt eksempel på at innovative anskaffelser kan bidra til mer klimavennlige løsninger. I 2016 gikk flere offentlige utbyggere sammen om å utfordre leverandører til å utvikle fossilfrie bygg- og anleggsløsninger. Dette norske initiativet satte fart på utviklingen og leverandørene innoverte. Utslipp og energikostnader har gått ned. Metoden og resultatene vekker interesse i våre naboland og i EU. Dette er vel noe å tenke på når det skal bygges nytt fylkeshus i Rogaland?

2) Et annet eksempel er Stavanger kommune som ønsket å samle alle tekniske systemer i en ny driftssentral for å spare energi og effektivisere drift. Kommunen allierte seg med LUP, og planene ble til et pilotprosjekt, hvor kommunen først gikk i dialog med markedet. Kunnskapen om hva som var mulig tok de med seg inn i utformingen av anbudet, som definerte hvilket behov kommunen hadde – ikke en detaljert beskrivelse av et konkret produkt.

IT-bedriften F5 IT på Forus så i konkurransedokumentene at det var muligheter for å bruke sin kompetanse til å utvikle en ny og innovativ løsning og vant kontrakten. Innsatsen har de ikke angret på, for pågangen fra markedet er stor og bedriften vokser. Også kommunen har hatt stor effekt – deres gevinst i forbindelse med kjøpet ligger på opptil 24,5 millioner, særlig på grunn av redusert energiforbruk. Dette viser at når offentlige innkjøpere går i dialog og utfordrer bedriftene, gir det en kraftig innovasjonseffekt og bærekraftige løsninger. Det er imidlertid langt igjen til vi har tatt ut de nasjonale og regionale gevinstene som virkelig monner.

I årene som kommer står vi overfor betydelige utfordringer relatert til utvikling av løsninger på klimamålene. LUP kobler behov og løsninger på områder som bygg, anlegg og transport; utslippsfrie- og avfallsfrie byggeplasser; og utslippsfrie ferjer og hurtigbåter. Men i dag brukes bare to prosent av de 600 milliardene på innovative løsninger. Vi mener flere innkjøp fra det offentlige må bli innovative innkjøp.

Politikere og ledere må bruke innovative anskaffelser som et strategisk virkemiddel. Det offentlige må sikre økt kunnskap om innovative anskaffelser og bruke de gode økonomiske virkemidlene lokalt – også her i Rogaland. Regjeringen må følge opp med tydelige føringer for innovasjon og nyskaping gjennom offentlige anskaffelser i tildelingsbrev og oppdrag til statlige virksomheter. Kommuner og fylkeskommunen i Rogaland oppfordres til å gjøre det samme overfor sine virksomheter.

Da sikrer vi lokal verdiskaping, arbeidsplasser der folk bor og bedre tjenester til innbyggerne – det offentlige kjøper, næringslivet utvikler og leverer!


Mer fra: Debatt