Debatt

Skyting for moro skyld

Det er poengløst å skyte sangfugler. Likevel er det lov.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I slutten av oktober ble utenlandske jegere tatt med nesten to tusen rødvingetrost og gråtrost som de hadde skutt. Det skapte store medieoppslag og vakte sterke reaksjoner, med rette. Jegerne ble heldigvis stanset av Statens naturoppsyn (SNO) og tolletaten i Agder. To av de tre jegere manglet jaktkort. Å jakte uten jaktkort og skyte arter som ikke er jaktbare, slik som måltrost og svarttrost, er ulovlig. Det er prisverdig at denne ulovlige jakten ble slått ned på.

Likevel er det ikke ulovlig å skyte gråtroster og rødvingetrost. I dag kan alle som ønsker det gå ut og skyte disse fuglene, hvis man løser jaktkort i et område. Det er ingen kvote på slike fugler. Du kan skyte så mange du orker av disse små, pene sangfuglene. Det er et alvorlig paradoks.

I 2016 fikk vi innført jaktforbud på måltrost og svarttrost i Norge. Til tross for dokumentert nedgang i bestandene hadde Miljødirektoratet foreslått at jakt på måltrost, svarttrost, rødvingetrost og gråtrost skulle være lovlig. Etter store protester fra blant annet oss i Naturvernforbundet, ble det forbud mot skyting av svarttrost og måltrost.

Men det er fortsatt lov å skyte gråtrost og rødvingetrost. Nå går det heldigvis også mot et jaktforbud på gråtrost og rødvingetrost i Norge. I Miljødirektoratets forslag til nye jakttidsforskrifter for perioden 2022–2028 foreslås det å forby jakt på gråtrost og rødvingetrost. Det skulle bare mangle!

Dette er et forslag som vi gir vår hele og fulle støtte til, og som vi også ved tidligere høringer har bedt om. Fremdeles presser enkelte aktører på for at det skal være lov å skyte våre små sangfugler. Både Norges Skogeier­forbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Bondelaget sier i sine høringsuttalelser at de ønsker å opprettholde jakt på gråtrost og rødvingetrost. Jakt på disse fuglene må opphøre for godt.

Vi ønsker en helhetlig økosystembasert naturforvaltning. Den må bygge på et faglig og solid kunnskapsgrunnlag, hvor jakt og jaktbare arter inngår som sentrale deler av vurderingene. Det er et paradoks at gråtrost og rødvingetrost, som alt annet jaktbart vilt, forvaltes av Landbruks- og matdepartementet (LMD). Mens svarttrost og måltrost og andre arter det ikke er lov å skyte forvaltes av Klima- og miljødepartementet (KLD). Naturvern­forbundet mener all natur må forvaltes samlet av en overordnet miljømyndighet, KLD.

Dette er ikke minst viktig for å komme bort fra forvaltningen av enkeltarter som vi tydelige ser negative effekter av for elg og hjort. Hjortevilt-forvaltningen har i altfor stor grad kun hatt kjøtt og jakt som eneste fokus. Det er dårlig naturforvaltning, og det er uheldig for natur og artsmangfold.

Derfor har vi gitt en rekke innspill til Miljødirektoratet angående jakt og nye jakttider i Norge for perioden 2022–2026. Der foreslås også forbud mot å skyte heilo og ærfugl, noe Natur­vernforbundet støtter. Vi mener at det er meningsløst at det fortsatt skal være jakt på dyr som ekorn, og vi er sterkt kritiske til at drektige beverhunner skal kunne skytes, slik myndighetene legger opp til.

Jakt må kun skje på arter der folk forstår at det har en mening, for eksempel i form av kjøttverdi eller for å begrense økologisk uforsvarlig høye bestander som hos elg og hjort.

Uetisk jakt, skyting av sangfugler for moro skyld, eller skyting av ekorn, heilo og arter i sterk bestandsnedgang har ingen mening. Slik vil også bare øke mistilliten til jakt som hobby og rekreasjonsform.

Mer fra: Debatt