Debatt

6 millioner i kutt på Lenden?

Underlig å foreslå millionkutt for Lenden.

Lenden skole- og ressurssenter i Lundsvågen på Hundvåg.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På nytt skal politikerne i Stavanger kommune vurdere Lenden skole- og ressurssenters organisering. Det skal også avklares hvordan samarbeid mellom Lenden og PPT skal være til beste for sårbare elever i stavangerskolen. I fjorårets Handlings- og økonomiplan (HØP) ble det vedtatt et kutt i Lendens driftsbudsjett på 6 millioner. Kuttet ble utsatt ett år, da politikerne så behov for en grundigere gjennomgang av konsekvensene. Forrige uke ble HØP 2022–2025 lagt fram. Det er foreslått et kutt på Lenden på 6 millioner fra 2023. Dersom dette kuttet blir vedtatt, vil det tilsvare en reduksjon på 8 -10 stillinger, noe som betyr det at store deler av Lendens virksomhet og direkte hjelp til sårbare elever rammes sterkt.

Regjeringens ekspertutvalg, april 2021 (Kjøs-rapporten) fant flere svakheter i hjelpesystemene, og foreslo at tilgjengelighet og kapasitet i tjenestene burde styrkes og samordnes bedre. Anbefalingene til kommunene var å prioritere eksisterende tjenester, framfor å bygge ut og utvikle nye tjenester.

I Stavanger kommunes HØP (2022–25) står det at i arbeid for barn og unge skal all innsats og tiltak settes inn så tidlig som mulig i barnets liv og være koordinerte. Virksomhetene i oppvekst og utdanning skal arbeide for inkludering. Det vises til Meld. St. 6 (2019–2020) – «Tett på- tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Meldingen legger vekt på at det viktigste grepet vi kan gjøre for å fremme inkluderende praksis i barnehage og skole, er å forbedre kvaliteten på det allmennpedagogiske tilbudet.

Andelen elever som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp i Stavanger-skolen har i de siste årene vært mellom 10 og 15 prosent, med dette «topper» Stavanger statistikken i Norge. Spesialundervisningen som anbefales i Stavanger blir også i stor grad vedtatt på et seint tidspunkt i skoleløpet. Dette står i motsetning til forskning som viser at tidlig innsats er vesentlig for best mulig effekt av tiltakene. Stavangers praksis på dette området binder opp mye ressurser, og går ut over den totale disponible rammen som kunne vært benyttet på en mer effektiv måte.

Stavanger har også en høy andel elever som av ulike grunner ikke går på skolen. Høyt skolefravær og utenforskap får store sosiale, psykiske og læringsmessige konsekvenser, både for ungdoms- og voksenliv.

Utenforskapskommisjonen ble opprettet av ordføreren i Stavanger våren 2021. Første del av rapporten konkluderer med at unges psykiske helse har blitt betydelig forringet under pandemien. Det samme rapporteres fra Barne- og ungdomspsykiatrien i Rogaland.

For å bøte på noen av de negative konsekvensene av pandemien for barn og unge har kommunestyret i Stavanger vedtatt en samlet tiltakspakke; «KA DÅ ITTEPÅ ?» Pakken er på 23,6 millioner, hvorav 5 millioner allerede er bevilget innenfor eksisterende budsjettramme til grunnskolen. Tiltakene er blant annet blant annet flere stillinger i PPT, uteseksjon og skolehelsetjenesten.

Tidlig og tett innsats er avgjørende. Derfor finner vi det underlig at Lenden som er et anerkjent og etablert tiltak nettopp for elever som har psykiske, sosiale og læringsmessige utfordringer er foreslått beskåret med 6 millioner. Er det riktig å sette etablerte institusjoner i spill, i den situasjonen Stavanger-skolen står i akkurat nå?

Lenden har om lag 40 ansatte, hvorav 20 gir elever et alternativ opplæringstilbud heltid eller enkeltdager. De resterende ansatte jobber som veiledere i forhold til skolene. Lenden arbeider systemisk, og har innarbeidet gode rutiner for kartlegging av klasse og læringsmiljø, samtidig som det samarbeides direkte med den enkelte elev, foreldre, lærere, ledelse og andre involverte instanser.

I årets HØP står det at barn som har behov for ekstra oppfølging, skal få bedre og koordinert hjelp gjennom ressursteamene. Da er det essensielt at en tjenesten som over tiår har utviklet kompetanse på inklusjon og systemiske tiltak ikke forsvinner. Å tynne ut, skjære ned går raskt, å bygge opp et sterkt fagmiljø tar tid.

Rogaland revisjon skriver i sin rapport fra 2018, om risikoutsatt og sårbare unge: «Lenden skole og ressurssenter benyttes i stor grad på de ulike skolene i kommunen, men opplever i mange tilfeller at de kommer noe seint inn i opplæringsløpet. Etter vår vurdering bør kommunen arbeide mot at Lenden skole i større grad kan benytte sine ressurser til forebyggende arbeid på et tidligere stadium – i tråd med skolens egen oppfatning av hvordan deres arbeid gir best effekt».

Vi ønsker å bidra til at sårbare elever i stavangerskolen får best mulig hjelp på et tidligst mulig tidspunkt, men vi er avhengige å få «slippe til» tidlig. Vi ønsker en tettest mulig kobling til skoler og ressursteam. Det skal være en lav terskel for skolene å kontakte Lenden skole og ressurssenter.

Vi er altså ikke imot endring og samordning av tjenestene for barn og unge i Stavanger. Vi mener at i denne prosessen er det viktig å se på hvilke mål man har satt seg, og å ikke kutte ned på den tjenesten som har lang erfaring, kunnskap og muligheter til å arbeide i tråd med disse.

Vi håper at politikerne i Stavanger er sitt ansvar bevisst, og sier i år som i fjor: Ikke kast barnet ut med badevannet!