Debatt

Vi må snakke om vannkraft

Det går an å få til kapasitetsøkning i eksisterende anlegg.

Over halvparten av Europas magasinkapasitet ligger i Norge, og Blåsjø mellom Hjelmeland, Suldal og Bykle er det største av alle. Vannkraft er likevel ikke nok for å erstatte fossil energi.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kraftprisene er all-time-high, ikke bare i Norge, men i store deler av Europa. Årsakene er mange, men en viktig årsak er en generell kraftmangel. I tillegg krever klimautfordringene nytenkning og fornybarløsninger på energisektoren.

Hydrogenproduksjon, havvind, batteriproduksjon, biogass er noen av løsningene som skal bidra til at vi når klimamålene og skaper nye arbeidsplasser innenfor fornybar-energi. Men vi må også snakke om vannkraft.

I Norge er vi utrolig heldige som har rike vannkraftressurser og lange tradisjoner som vannkraftnasjon. Mer enn 50 prosent av Europas samlede magasinkapasitet er å finne her til lands. Denne vannkrafttradisjonen gir oss et fortrinn når det nå må satses på fornybare energiløsninger. Men mange av de norske vannkraftverkene er utdaterte og har behov for opprustning og videreutvikling. Det går an å få til en stor kapasitetsøkning i eksisterende anlegg, uten at det går utover viktige naturverdier.

Et viktig tiltak for å få dette til, vil være å ha et skattesystem for vannkraftnæringen som stimulerer til lønnsomme investeringer i modernisering og oppgradering. Det framstår som uklokt å ha et stimulerende skatteopplegg for kontroversielle vindmølleparker, samtidig som vi ikke har det for investeringer i eksisterende vannkraftanlegg. Arbeiderpartiet vil derfor gå gjennom skatte- og avgiftsnivået for norsk vannkraftproduksjon, med mål om at ny produksjon og oppgradering av eksisterende anlegg blir mer lønnsomt.

Energietterspørselen i verden vil øke framover. Men fossilenergi må erstattes av fornybar og utslippsfri energi. Kompetansen, erfaringen og teknologien til norsk industri vil her kunne spille en viktig rolle. Økt produksjon av ren kraft fra fornybare energikilder vil være viktig for å bygge nye næringer og nå våre klimamål.

Vannkraft er ikke det eneste svaret for å erstatte fossil energi med fornybar energi.

Vannkraft er ikke det eneste svaret for å erstatte fossil energi med fornybar energi. Men det er en viktig del av svaret. Det er et åpenbart behov for at det utarbeides en samlet plan for fornybarenergi i Norge, hvor vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon, ses i en sammenheng. Arbeiderpartiet stilte forslag om dette i Stortinget allerede i 2015. Det er nærmest oppsiktsvekkende at det kun var Ap som stemte for.

Skal vi nå våre ambisiøse klimamål, skal vi lykkes i grønn omstilling, skape nye arbeidsplasser og dekke et voksende energibehov, trengs aktiv satsing, på bred front. Det er derfor gledelig at Hurdalsplattformen til vår nye regjering er svært tydelig på dette.

I denne nødvendige satsingen er det lett å ha hovedfokus på «nye» løsninger som land- og havbaserte vindmøller. Begge deler er en viktig del av energiløsningene i fornybarsamfunnet. Men fornyet satsing på vannkraft blir kanskje enda viktigere, og i alle fall mindre kontroversielt.