Debatt

Arbeiderpartiet er grønt så det holder!

Vi må legge til rette for at alle skal ha mulighet til å ta klimavennlige valg.

Ap kan ikke være med på en overforenklet symbolpolitikk, skriver Arild Michelsen, nestleder i Stavanger Ap. Her er statsministerkandidat Jonas Gahr Støre etter folkemøtet i Trondheim.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi må nok innrømme at Arbeiderpartiet ikke har tilstrekkelig legitimitet i klimaspørsmålet. Det kan oppleves som urettferdig og basert på manglende kunnskap om hva vi står for, men det endrer ikke faktum.

I en tabloidisert og forenklet klimadebatt har vi i for liten grad nådd fram med våre standpunkt. Som et ansvarlig styringsparti kan ikke Arbeiderpartiet ty til kortsiktige, populistiske og enkeltstående tiltak, som både MDG, Rødt og Venstre nå synes å profittere på.

Å sette en sluttdato for oljen (uten konsekvensvurderinger), eller kreve letestans, løser ikke den globale klimakrisen. Overforenklet symbolpolitikk vil sette titusener av arbeidsplasser i fare. En slik uforsvarlig politikk kan ikke Arbeiderpartiet være med på.

Det betyr selvfølgelig ikke at Arbeiderpartiet ikke tar klimautfordringene på alvor – tvert imot. Arbeiderpartiet har en helhetlig, ansvarlig, målrettet, langsiktig og kraftfull klimapolitikk.

Her er det bare plass til noen av de viktigste hovedpunktene:

■ Vi må kutte utslipp: Vi er det eneste partiet som har laget et eget klimabudsjett. Der viser vi hvordan vi kan kutte 55 prosent av alle utslipp innen 2030. De største kuttene vil komme gjennom konkrete grønne tiltak i samferdsel, bygg- og anleggssektoren, næring og industri. Dette er en forpliktelse som skal oppnås i samarbeid med EU, i tråd med den klimaavtalen vi har med dem. I 2050 skal Norge være karbonnøytralt.

■ Vi må trygge eksisterende jobber og skape nye: Markedene norske bedrifter leverer til, er i stor i endring og etterspør stadig mer av det som er fornybart, sirkulært og bærekraftig. Gjennom en aktiv næringspolitikk vil vi trygge eksisterende arbeidsplasser i industri, fiskeri og landbruk, transport, tjenesteyting og bygg og anlegg.

Samtidig skal vi skape titusenvis av nye, gode og bærekraftige jobber, også med utgangspunkt i eksisterende næringer. Derfor må Norge utvikle, ikke avvikle våre olje- og energinæringer. Utvikling betyr å gjøre dagens jobber grønnere, og å skape jobber innen hydrogen, karbonfangst- og lagring, havvind, grønn skipsfart og sirkulærøkonomi. Vår høyteknologiske oljesektor gir oss det beste grunnlaget for å lykkes med det grønne skiftet.

■ Klimautfordringene krever en helhetlig politikk: Klimautfordringene må være rammen rundt all politikk, og klimamål må gjelde hele økonomien og alle sektorer. Det må lages klimabudsjetter som viser hvordan mål skal nås. De nødvendige kuttene må tas her hjemme. Vi skal ikke kjøpe oss ut av våre forpliktelser.

■ Klimapolitikken må være rettferdig: Klimaendringene rammer hardest de som har minst fra før. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at klimaomstillingen ikke fører til økte forskjeller. Muligheter og byrder må fordeles rettferdig. Vi må legge til rette for at alle skal ha mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi eller bosted. Klimapolitikken vår vil gjøre det lettere for vanlige folk i hele Norge å leve bærekraftig, sirkulært og fornybart. Derfor satser vi på tiltak som ladestasjoner og bedre kollektivtilbud i hele landet.

■ CO2 – avgiften må økes, men på en rettferdig måte: Vi går inn for å øke CO2-avgiften fram mot 2030. Det er helt nødvendig for å nå klimamålene. Men økningen skal skje gradvis og gjøres mest mulig rettferdig. Derfor skal effekten på bensin- og dieselprisene reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres. I tillegg, sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig.

■ Regjeringsskifte vil være godt for klimaet: Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Derfor trenger vi en rettferdig og helhetlig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Norge har de beste forutsetningene for å lykkes med klimautfordringene. Men det krever økonomiske virkemidler, en aktiv stat og helhetlige, bærekraftige tiltak. Et sterkt Arbeiderparti er det beste utgangspunkt for å lykkes med dette. Godt klimavalg!

Mer fra: Debatt