Debatt

Stopp frislipp i drosjenæringen

Arbeider­partiet vil ha en drosjenæring med ordnede forhold.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære drosjeeiere og drosjesjåfører!

Regjeringen og Fremskrittspartiet har innført et system hvor alle som søker får lov til å drive persontransport mot vederlag. Dette innebærer en rasering av en hel næring og en hel yrkesgruppe med mange arbeidsplasser. Dette kjenner dere på kroppen allerede.

Dermed blir det fritt fram for selskaper som Uber, Lyft og Cabify. Dette på tross av faglige advarsler om at det vil gi en svartere og mer ukontrollert bransje, og internasjonale erfaringer som viser at det over tid gir høyere priser og dårligere transporttilbud for publikum. Mange frykter at økt konkurransepress og reduserte krav til løyvehavere vil kunne føre til dårligere sikkerhet for kundene.

Arbeiderpartiet ser på yrkessjåfører som en yrkesgruppe med en selvsagt rett til å kunne leve av jobben sin og ha familie, hus og hjem. Likevel ser vi at transportbransjen ofte byr på stadig dårligere arbeidsvilkår, og er bekymret over at transportbransjen under Høyre og Frps styre utvikler seg til et marked preget av svart arbeid, useriøsitet og svakere tilknytning til det ordinære arbeidsmarkedet. Den nye drosjepolitikken til regjeringen og Frp gjør alt bare enda verre.

Erfaringer fra land der behovsprøvingen er opphevet viser at et frislipp i antall løyver gir en risiko for overetablering, økte priser i enkeltkundemarked, lavere kvalitet på tjenestene og sentralisering av tjenesten geografisk og med hensyn til konsentrasjon av drosjetilbud på visse tider av døgnet.

Dette fører ikke til et bedre tilbud til publikum, fører ikke til lavere priser, fører ikke til flere trygge arbeidsplasser, fører ikke til bedre lønnsomhet i næringen, gir ikke forutsigbare eller kontrollerbare skatteinntekter til samfunnet. Det blir heller ikke et bedre transporttilbud for syke, eldre og bevegelseshemmede i distriktene.

Arbeiderpartiet vil ha en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene kan kjenne seg trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin. Vi vil ha trygg pasienttransport og godt drosjetilbud også i distriktene. Derfor går vi imot regjeringens forslag om frislipp i drosjepolitikken.

Arbeiderpartiet mener det skal være fylkeskommunal antallsregulering av drosjeløyver med kvalifikasjons- og vandelskrav til løyvehaver. Vi skal ha kontroll- og innrapporteringssystemer med samme funksjonalitet som dagens taksameter-ordning, samt tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt. Vi vil ikke ha en utvikling der utenlandske app-selskaper styrer drosjemarkedet.

I løpet av de 100 første dagene i vår regjeringsperiode vil vi stanse frislippet i drosjenæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Skal vi ha en seriøs transportnæring, må vi samtidig stille krav om en seriøs transportpolitikk. Det får vi ikke med regjeringspartiene og Frp, derfor er det på tide at de får avløsning.

Mer fra: Debatt