Debatt

Ap satser på framtiden

Frafallet i videregående skole er et stort problem. En må prioritere tiltak før ungdom faller ut av skolen.

Illustrasjonsfoto.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mange foreldre er bekymret for deres barns skolegang. Mange ungdommer sliter med en skole hvor de ikke passer inn. Stadig flere unge blir uføretrygdet og mange er avhengig av sosialhjelp. Arbeiderpartiet tar konsekvensen av dette og vil styrke opplæringssystemet fra barnehage til fagopplæringen, samt universitets- og høgskolenivå. Det vil være bra for den enkelte og svært lønnsomt for samfunnet.

Kommunene må få mulighet til å ansette flere lærere og å tilby flere barnehageplasser. Flere lærere betyr økt mulighet for å tilpasse opplæringen og å følge opp den enkelte eleven. Vi kan få flere lærere ved å øke kommunenes rammetilskudd. Barnehageprisene må ned, slik at barnehage kan bli et tilbud til alle, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Regjeringen vil avskilte lærere uten femårig utdanning. Arbeiderpartiet mener at vi ikke har råd til å kvitte oss med lærere, vi trenger tvert imot flere lærere. I tillegg er det urimelig i ettertid å avskilte lærere som har fullført godkjent lærerutdanning, eller som leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, uttrykte det under høringen i Stortingets Utdannings- og forskningskomite:

«Dette er først og fremst et problem regjeringen har skapt. De som skal sørge for at det er nok kvalifiserte lærere i landet er mer opptatt av å avskilte enn å gi alle elever kvalifiserte lærere.»

Frafallet i videregående skole er et stort problem. En må prioritere tiltak før ungdom faller ut av skolen. Å hjelpe dem tilbake til skolen, er en mer krevende oppgave enn å hjelpe dem før de faller ut. Spesielt innen yrkesopplæring er frafallet stort. Mangelen på lærlingplasser er en vesentlig grunn til frafallet. Nordland fylkeskommune har innført lærlingegaranti for elever på yrkesfaglig opplæring.

Det kan være krevende å komme inn i dagens arbeidsliv. Antall unge uføretrygdede har vokst mye de senere årene.

Når Nordland fylkeskommune kan makte slikt, så bør resten av landet kunne innføre lignende ordninger.

Vi trenger et aktivt og oppsøkende NAV. Over 60.000 unge som står uten jobb eller utdanning, er passive og utenfor ordninger og tiltak. NAV kan og bør jobbe langt mer aktivt overfor denne gruppen slik at alle kan få seg en utdanning eller jobb. En løser ikke utfordringene med regjeringens medisin, det å kutte i sosiale ytelser. Løsningen er å hjelpe ungdommen tilbake til skole og arbeidsliv.

Det kan være krevende å komme inn i dagens arbeidsliv. Antall unge uføretrygdede har vokst mye de senere årene. De fleste kan jobbe og ønsker å jobbe. For en del er det snakk om tilpasninger i arbeidssituasjonen. For andre er utfordringen at de ikke makter å yte 100 prosent. NAV har ordninger for tilrettelegging av arbeidsplasser. Ordningen med lønnstilskudd, sørger for at arbeidsgiver ikke taper på å ansette folk som ikke kan yte 100 prosent. Samfunnsøkonomisk er slike virkemidler særdeles lønnsomme. Enhver som yter noe, bidrar til samfunnets verdiskapning.

Når de unge skal inn i arbeidslivet skal de møtes av arbeidsgivere som tilbyr en trygg jobb og en god arbeidsplass. Det skal være hele og faste stillinger, og en lønn å leve av. Behovet for arbeidskraft skal ikke først og fremst løses gjennom import, innleie og midlertidighet.

Arbeiderpartiets tiltak for å styrke opplæringen og å redusere frafallet er ikke kostbart. Det er langt dyrere å ha folk utenfor arbeidsstyrken. Tiltakene vi foreslår har vist seg å være effektive. Vi har tro på ungdommen. Også dem som er utenfor arbeidslivet. Det hele er et spørsmål om å gi en god og relevant opplæring samt å hjelpe dem som er i ferd med å falle ut av skolegangen. Arbeid er et gode. Hvis mulighetene for en god opplæring og arbeid er til stede, så vil den enkelte få en bedre hverdag og landet vil spare store beløp i trygd og sosialhjelp.