Debatt

Skolen bør være en arena der mobilbruk ikke er tillatt

Kampen mot mobbing må fortsette!

Bruk av mobiltelefoner i friminuter gjør det umulig for skoleansatte å følge med, skriver Marie Ljones Brekke (KrF).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I elevundersøkelsen som gjennomføres hvert år kommer det fram at det fortsatt foregår mobbing i skolen. Tallene har stort sett vært stabile siden 2016 og fram til nå. Omtrent 4,5 % av elevene i grunnskolen sier at de opplever mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere. Det kan virke som et relativt lavt tall, men det utgjør i overkant av 25.000 elever. Disse elevene trenger foreldre, lærere, skoleledere og politikere som gjør alt de kan for å få slutt på mobbingen.

Mange som opplever mobbing tar ikke bare skade av mobbingen når det skjer, men det preger ofte livet i lang tid etterpå. En altfor stor andel av dem som har vært utsatt for mobbing vil oppleve psykiske utfordringer senere i livet. Skolen er en veldig viktig del av barn og unges liv. Ikke bare tilbringer barn uendelig mange timer på skolen, men det er også den viktigste arenaen for sosial utfoldelse. Når skolehverdagen ikke oppleves trygg, påvirker det hele livet til den det gjelder. Trivsel og fravær av mobbing er også en forutsetning for læring og faglig vekst. Derfor spiller også mobbing inn på mulighetene til å lykkes senere i utdanningsløpet.

Mobbing er svært alvorlig både for den som blir utsatt for mobbingen og den som utfører mobbingen. I elevundersøkelsen vises det til at flere rapporterer om at de blir mobbet enn andelen som oppgir at de faktisk mobber. Det kan altså tyde på at norske elever ikke har den selvinnsikt de trenger for å forstå at de utsetter andre for mobbing.

Vi må helt enkelt bry oss om hverandre.

Mobbing foregår på ulike måter. Undersøkelser viser at jenter i større grad «fryser andre ute», mens gutter er mer fysiske i sin mobbing. Mobbing på digitale arenaer er også blitt langt mer vanlig når mesteparten av det sosiale livet foregår på sosiale media. Denne type mobbing er vanskeligere å oppdage fordi voksne sjelden slippes inn i samtalene som foregår på sosiale media. KrF mener at skolen bør være en arena der mobilbruk ikke er tillatt. Bruk av mobilen i friminutter gjør det umulig for de skoleansatte og få oversikt over hva som egentlig skjer. Hvor lett er det å fange opp de som er ensomme dersom det er helt vanlig å sitte alene med en mobil, og hvor blir det av den sosiale treningen hvis alle sitter og stirrer like intenst ned på mobilen? Hva som foregår av mobbing på sosiale media har vist seg å være spesielt vanskelig å oppdage. Jeg tror det er på tide at voksne setter tydelige grenser for hva som er greit på sosiale medier, og at de voksne blir kjent med barnas liv på de digitale plattformene.

De aller fleste mobbesaker blir løst når de meldes fra om. I noen situasjoner er det likevel ikke like lett å få en rask løsning på problemet. I Stavanger har vi fått erfare hvordan det er å ha mobbeombud i kommunen. Vi har hatt mobbeombud ansatt i kommunen i en 50 prosent stilling i noen år. Mobbeombudet har gjort en utmerket jobb med å bistå elever og foreldre som opplever å stå fast i mobbesaker. Mobbeombudet er ikke bare en hjelp i de konkrete sakene, men mobbeombudet får også et inntrykk av hva som fører til mobbing, og ikke minst hva som skal til for å få slutt på mobbingen. En halv stilling er derimot altfor lite til å dekke et så stort område. I første omgang ønsker KrF at stillingen skal være 100 prosent, slik at vi kan sikre at enda flere får den hjelpen de trenger.

Et mobbeombud i full stilling kan aldri være hele løsningen på mobbeproblematikken i Stavanger. Alle har faktisk et ansvar når det gjelder mobbing. Voksne er forbilder for barn og unge og må gå foran som gode eksempler på hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Vi kan ikke forvente en bedre tone i skolen enn den man legger opp til rundt kjøkkenbordet. Vi må for eksempel tenke nøye over hvordan vi snakker om andre som ikke er til stede. Ikke minst er det mange voksne som bør tenke over hvordan de bruker kommentarfeltene på Facebook. Enkel folkeskikk kan aldri tas for gitt.

Kampen mot mobbing må kjempes på flere arenaer samtidig. Vi må helt enkelt bry oss om hverandre og aldri akseptere at noen mobbes. Voksne vil alltid være barns forbilder, og den rollen må vi ta på det største alvor. Kampen mot mobbing må ikke ta slutt før nullvisjonen er nådd!

Mer fra: Debatt