Debatt

Et grønt, raust og moderne Norge

Vi går til valg for å sikre en grønn framtid.

Venstre ønsker at den sittende regjeringen med Erna Solberg som statsminister skal fortsette, og mener det er best for Norge og de utfordringene vi vil møte – og løse – de neste årene, skriver Jan Erik Søndeland.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høstens valg blir et retningsvalg for Norge. Det blir et valg mellom å tro på framtiden eller å drømme om fortiden. Mellom grønn optimisme og grå pessimisme. Mellom internasjonalt samarbeid og nasjonalisme. Mellom å tro på folk som vil skape jobber og aktivitet i sitt nærmiljø eller å tenke at det offentlige skal ta over mer av både næringslivet og samfunnslivet.

Venstre ønsker et samfunn med økt frihet for hvert enkelt menneske, et inkluderende fellesskap med små forskjeller, stor tillit, toleranse og mangfold. Vi har troen på at de store utfordringene i vår tid best løses på tvers av landegrensene.

Venstre i regjering har foreslått en historisk rusreform for å sikre at brukere møtes med hjelp framfor straff. Arbeiderpartiets nei til rusreformen var i strid med partiets eget valgprogram, men mest av alt et svik mot de rusavhengige som trenger vår hjelp. Kampen for rusreformen er imidlertid ikke over, og Venstre skal kjempe helt til de rusavhengige møtes med den verdigheten, respekten og hjelpen de trenger.

Venstre har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi kan nå målene i Parisavtalen, og som ikke hadde kommet på plass uten Venstres vilje til prioriteringer. Vi har gjennomført et lærerløft, og gjennomført en betydelig opptrapping i studentboliger, studieplasser og stipendiatplasser, som særskilt har kommet Universitetet i Stavanger (UiS) til gode. Vi har tredoblet antall kvoteflyktninger. Vi er garantisten for fortsatt samarbeid med EU gjennom EØS, slik at norske distriktsarbeidsplasser og eksportindustri kan sikres. Alt dette står på spill til høstens stortingsvalg.

Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag.

—  Jan Erik Søndeland

Venstre legger Parisavtalen til grunn for all vår politikk. Vi har levert en nasjonal klimaplan med tiltak for å sikre at Norges klimamål blir nådd samtidig som det skapes nye grønne arbeidsplasser. Dette skal vi gjøre samtidig som vi verner mer natur enn vi gjør i dag, både til lands og til vanns. Vi har en nullvisjon for tap av naturmangfold. Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag.

Med Venstre i regjering gjennomfører Norge nå historisk høye investeringer i kollektivtransport og klimateknologi. Vi vil innføre et nasjonalt ungdomskort som gjør det enklere og billigere å reise kollektivt. Vi vil legge fram en forpliktende plan for å bygge ut en bedre infrastruktur for lading og påfyll av nullutslippsbiler over hele landet innen 2025. Vi vil satse mer på miljøvennlig sjøtransport og bygge ny jernbane mellom de store byene våre og ut i Europa.

Venstre vil bruke det grønne skiftet og sirkulærøkonomien til å skape en ny grønn giv i hele landet. Norge har verdensledende industrikompetanse, grønne råstoffer og mye digital kompetanse. Sammen med flinke hender og hoder i mange bransjer gjør dette at vi er godt rustet for å bidra til å bygge nye industrieventyr, skape tusenvis av nye arbeidsplasser og kutte betydelige utslipp. Nye industrier krever ny kompetanse. Venstre vil derfor styrke fagopplæringen i grønne næringer og opprette flere studieplasser innen bærekraft, bioøkonomi og sirkulær økonomi og styrke forskningen på feltet.

Venstre ønsker en ny nærings- og distriktspolitikk for hele landet. Næringsliv, kulturliv og frivillighet over hele landet bidrar til velferd, levende lokalsamfunn.

Vi tror på innovasjon og at ny teknologi vil bidra til å omstille oss til en grønn framtid. For å lykkes med dette er vi helt avhengige av at det offentlige stimulerer til innovasjon, rekruttering av kompetent arbeidskraft og forenkling for både bedrifter og jobbskapere. Vi vil fjerne hindringer for handel mellom offentlige innkjøpere og små bedrifter.

Venstre vil sørge at vi har et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til investering og etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Venstre vil sette ned et nytt offentlig skatteutvalg som skal ha som hovedoppgave å undersøke hvordan skattesystemet kan forbedres for å stimulere til enda mer grønn næringsutvikling i hele landet.

Som følge av erfaringene fra koronapandemien med økt bruk av teknologi og hjemmekontor, har Venstre i regjering allerede lyst ut de første statlige arbeidsplassene som ikke er avhengig av fysisk oppmøtested. Koronapandemien har vist at fysiske arbeidsplasser for mange yrker og arbeidsoppgaver ikke trenger å være samlet eller lokalisert til store byer eller sentra. Det gir nye muligheter som Venstre vil benytte. Vi vil at staten skal tenke radikalt nytt i sin organisering, og vi vil jobbe for at statlige arbeidsoppgaver i langt større grad enn i dag skal kunne utføres fra hvor som helst i landet.

Tilgang til kunnskap er det viktigste vi kan gi våre barn. Derfor vil vi prioritere økt kvalitet i barnehagen og skolen. Alle barn må få vokse opp i trygge og gode omgivelser, oppleve læring, mestring og utvikling, få seg venner og ha fritidstilbud som har plass til alle og som tar barn på alvor. Venstre vil styrke og samordne bedre tjenestetilbud til utsatte barn og unge.

Venstre vil at den norske skolen skal bli verdens beste. Vi vil gi mer frihet og mer ansvar til den enkelte lærer og skole slik at utfordringene kan løses best mulig. Venstre vil innføre en barnehagegaranti som gir barn rett til barnehageplass etter endt foreldrepermisjon og forbedre dagens finansiering slik at barnehagene kan tilby en mer fleksibel åpningstid. Vi vil innføre fleksibel skolestart slik at oppstart kan tilpasses barnas behov og modenhet og innføre gratis SFO til alle barn i lavinntektsfamilier.

Venstre ønsker at den sittende regjeringen bestående av Høyre, Venstre og KrF med Erna Solberg som statsminister skal fortsette etter valget. Det vil være best for Norge og de utfordringene vi vil møte og løse de neste årene.

Venstre vil fortsette å føre en politikk som kutter klimagassutslipp, satser på skolen og som skaper bedre rammevilkår for bedrifter i hele landet. Vi går til valg for å sikre en grønn framtid med frihet og muligheter for alle.