Debatt

Godt arbeidsmiljø gir økt verdiskaping

DEBATT: For de fleste er arbeidssitiuasjonen annerledes enn for ett år siden, skriver næringsminister Iselin Nybø.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Iselin Nybø, næringsminister, V

I dag, 28. april, er det Verdens arbeidsmiljødag. Arbeidsmiljø handler først og fremst om selve arbeidet og hva som påvirker i arbeidssituasjonen. Ikke minst de mellommenneskelige relasjonene på jobben. Vi vet at et godt arbeidsmiljø både påvirker arbeidstakernes helse og jobbengasjement, reduserer kostnader og bedrer virksomhetenes resultater og produktivitet. Sysselsettingsutvalgets andre rapport viser til at Oslo Economics i 2018 har anslått de samlede samfunnskostnadene knyttet til ikke-optimalt arbeidsmiljø til 75 milliarder kroner årlig. Hvorav virksomhetenes kostnader av sykefravær utgjør 14,3 milliarder kroner og virksomhetenes produktivitetstap utgjør omtrent 15 milliarder kroner.

For de aller fleste er arbeidssituasjonen nå annerledes enn den var for litt over et år siden. Det stiller nye krav til både arbeidstakere og ledere rundt om i vårt langstrakte land. Jevnt over er arbeidsmiljøforholdene gode i norsk arbeidsliv og arbeidstakere opplever en høy grad av tilfredshet med jobben. Det har vært en styrke og et viktig fundament i møte med en pandemi som har fått store konsekvenser for deler av næringslivet, og har påvirket arbeidslivet for de fleste.

Pandemien har gjort arbeidshverdagen svært krevende for mange innen blant annet helse- og omsorgsyrker, utdanningssektoren og servicenæringen, som må forholde seg til smittevern og smittefare hver eneste dag. I andre næringer, som reiselivet, overnattings- og serveringsbransjen, eventbransjen, kultursektoren og deler av servicenæringen, er det dessverre mange som er blitt permittert eller arbeidsledige, fordi pandemien og smittevernregler har begrenset eller satt en stopper for bedriftens virksomhet.

Vi ser at pandemien har bidratt til at digitaliseringen av arbeidslivet har skutt fart, og arbeidets organisering har endret seg betydelig i mange virksomheter. Dette aktualiserer flere arbeidsmiljøutfordringer, blant annet ergonomiske forhold og arbeidstakeres jobbtilhørighet og medvirkning. Økende bruk av hjemmekontor, og andre fjernarbeidsløsninger, fører til økt behov for bevissthet om det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet. Mange kjenner nok på at grensene mellom arbeid og fritid lettere viskes ut. Og økende avstand mellom den ansatte og leder kan redusere den enkeltes jobbtilhørighet. Nylig sendte Arbeids- og sosialdepartementet et forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Blant annet foreslår departementet en tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold.

Vi vet hvor viktig det er å være del av det fellesskapet som arbeidslivet representerer, og som arbeidslivets parter gjør en viktig jobb for å ivareta. Regjeringen har iverksatt et bredt spekter av tiltak for å bidra til at næringslivet og arbeidstakerne kommer gjennom denne ekstraordinære tiden på en best mulig måte. Det innebærer blant annet justeringer av regelverket om permittering, dagpenger, lønnsstøtte og endringer i regelverket rundt sykepenger, for å nevne noen. Og vi har iverksatt kompetansetiltak og utvidet muligheten til å kombinere dagpenger og utdanning. Det er også innført en kompensasjonsordning for næringslivet og tilskuddsordninger til kommunene. Målet er at summen av alle tiltakene skal bidra til at flest mulig har en jobb i virksomheter som skaper verdier, også etter pandemien.

Arbeidsmiljøet påvirkes også av sosiale faktorer som samhandling med ledere, medarbeidere og klienter, eller kunder. For mange er livet på jobben en viktig kilde til sosialisering, til småprat, til vennskap. Ledere, ansatte og fagforeninger over hele landet gjør hver dag en stor innsats for å ivareta dette fellesskapet. Både for dem som er på arbeidsplassen og for dem som deltar via dataskjermen. Det er viktig at vi holder på den felles kaffepausen, også den digitale, mens vi venter på å kunne treffes på vanlig måte ved kaffemaskinen.

Mange er nå slitne og lei av en arbeidssituasjon preget av pandemien. Til dere alle sammen vil jeg si: takk for at dere holder ut! Jeg vil sende oppfordringen videre til alle ledere rundt om i landet. Det er viktig at ansatte blir sett og verdsatt, både faglig og sosialt. Menneskene og arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for den enkelte. Og det er avgjørende for bedriftenes produktivitet og verdiskaping. Nå er det viktigere enn noen gang å ivareta begge deler.

Mer fra: Debatt