Debatt

Byråkratisering er ikke demokratisering

DEBATT: Høyre mener at å overføre kommunale foretak til byråkratiet er i strid med hva som er best for byens innbyggere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rødts Pål Asle Pettersen fortsetter sin retoriske raljering mot Høyre i Rogalands Avis sine spalter. Pettersen legger opp til et kranglebonanza med John Peter Hernes som hverken tjener den politiske debattkulturen spesielt eller folkeopplysningen generelt. Hovedfienden for Rødt og posisjonen i Stavanger er New Public Management (NPM). Debatten bør heller føres med innestemme. La meg derfor avklare de prinsipielle sidene av saken og ikke minst forklare hvorfor Høyre mener at å overføre kommunale foretak til byråkratiet er i strid med hva som er best for byens innbyggere.

NPM omfatter en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet. Grunntanken er at også offentlig tjenesteproduksjon må ta utgangspunkt i brukernes behov og opplevelser. Brukerne – deg og meg – representerer det markedet offentlig virksomhet skal tilfredsstille. En markedsstyrt offentlig administrasjon vil sikre bedre kvalitet og større effektivitet i tjenesteytingen.

Ut fra tanken om en mer markedstilpasset tjenesteproduksjon ble de kommunale foretakene Stavanger Byggdrift, Stavanger Natur- og idrettsservice, Sølvberget, Stavanger boligbygg, Stavanger utvikling og Stavanger Parkeringsselskap etablert. Alle foretakene fikk ved etableringen politisk oppnevnte styrer. Dette ga politikerne bedre innsyn i og kontroll med virksomheten og det ga brukerne større mulighet til å påvirke. På tvers av foretakenes egne ønsker er de fire første foretakene er nå vedtatt nedlagt og overført til kommunens administrasjon. De to siste lever foreløpig i uvisshet.

NPM ble i sin tid omfavnet av Tony Blair da han skulle revitalisere Labour og senere også av Jens Stoltenberg. Men i 2019 sa Jonas Gahr Støre at han ville bytte ut NPM «med en tillitsreform – en styring av offentlig sektor bygget på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte». I ettertid har ikke begrepet «tillitsreform» fått noe konkretisert innhold. Vedtaket i Stavanger kommunestyre om å overføre foretakene til administrasjonen demonstrerer derimot at posisjonen velger å gå på tvers av Støres intensjonen om å involvere de ansatte.

Pål Asle Pettersen viser til hva kommunedirektøren har uttalt. La oss derfor sitere direkte fra dokumentene. I saken som kommunedirektøren la frem for kommunestyret stod det eksplisitt at alle foretakene ønsker å bestå som egne foretak og at de er kritiske til prosessen.

«Noen av foretakene og den tillitsvalgte har kritisert prosessen underveis. Det er hevdet at mulighetene for tilstrekkelig medvirkning ikke har vært til stede og at det burde vært gjennomført bred medvirkning blant de ansatte før anbefaling til kommunestyret ble lagt frem.»

Kommunedirektøren avviste innvendingen og mente at det ikke var nødvending med noen bred medvirkning fra de ansatte.

Var så manglende resultater bakgrunnen for rekommunaliseringen? Nei, tvert imot. Kommunedirektøren la ikke skjul på at foretakene har hatt gode resultater, og skrev:

«Foretakene har siden etableringen effektivisert kommunens evne til å levere gode tjenester til innbyggerne og profesjonalisert organisasjonsapparatet innenfor sine ansvarsområder, sammenliknet med situasjonen før foretakene ble etablert.»

Til tross for foretakenes suksess – bl.a. redusert sykefravær og ca 100 millioner i økt effektivitet - mente kommunedirektøren og posisjonen at de måtte rekommunaliseres. Dette er ikke økt demokratisk styring og kontroll, det er økt byråkratisering.

Mer fra: Debatt