Debatt

Toleransen truet?

Flere kommunepolitikere har tatt til orde for å kutte støtte til organisasjoner basert på verdigrunnlag.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Anne Kristin Bruns, Stavanger KrF og Per-Endre Bjørnevik, Stavanger KrF

Toleranse er ett av samfunnets bærende elementer. Å tillate at andre mennesker har andre meninger enn en selv kjennetegner vårt demokratiske samfunn. At ulike meninger og syn får komme fram i dagen og bli debattert og støttet eller motsagt fremmer demokrati og menneskerettigheter.

I et utsagn tillagt Voltaire heter det: «Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem»

Det har vært saker der et politisk flertall har forsøkt å stoppe økonomisk støtte til foreninger på grunn av foreningenes meninger. De økonomiske midlene hentes fra kommunekassen og de er i utgangspunktet bygget opp av våre felles skattepenger. Alle innbyggere i Stavanger er med på å bidra til disse midlene gjennom skatteinnbetalingen. Å nekte noen tilskudd fordi de har et annet syn enn et rådende flertall i et kommunalt utvalg er etter vår mening et grovt overtramp av våre demokratiske rettigheter. Og de som da havner på «feil side» i en slik politisk vurdering, vil da bidra til å finansiere foreninger og lag de er uenige i uten selv å få glede av ordningen.

Å nekte noe tilskudd fordi de har et annet syn enn et rådende flertall i et kommunalt utvalg er etter vår mening et grovt overtramp.

—  

Denne saken har engasjert Kristelig Folkeparti, og i Rogaland KrFs digitale fylkesårsmøte nylig ble det vedtatt en resolusjon der det sies:

«Den siste tiden har vist oss at toleransen for hverandres tro og meninger er under press både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. KrF skal verne om trosmangfoldet og vi skal være en garantist for dette i årene som kommer.»

Både i Klepp og Stavanger har de siste ukene flere kommunepolitikere tatt til orde for å kutte økonomisk støtte til lag- og organisasjoner basert på hvilket verdigrunnlag de har.

I Stavanger er formålet med tilskuddsordningen å støtte drift av frivillig, åpent og generelt barne- og ungdomsarbeid i Stavanger kommune. Aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge, uavhengig av sosial status, kulturell bakgrunn, religiøs orientering, kjønnslegning og seksuell orientering.

Det som det politiske flertallet har gjort, er egnet til å diskriminere de som har et religiøst syn som det politiske flertallet er imot. Dette kan vi ikke akseptere. Vi kan heller ikke se at det er hjemmel for å drive slik diskriminering i vårt samfunn. Gjøres det, er vi på vei mot et samfunn der tro og meninger dikteres av politikere.

Det er ikke greit å bruke tilskuddsordninger som pisk overfor dem som en er uenig med. Prinsippet fra nasjonal lovgiving om samvittighetsfrihet bør følges av lokale politikere. Det paradoksale er at forslagene i Klepp og Stavanger vil ramme ungdommer som gjør en viktig jobb for lokalsamfunnet. Takken er at flertallspolitikere vil belønne disse ungdommens uvurderlige innsats gjennom å bruke tilskuddsordninger som brekkjern for å overstyre verdigrunnlaget trossamfunnene står for.

KrF vil kjempe for et livssynsåpent samfunn der det er rom for ulik tro, ytringer og holdninger.

Dette er en viktig sak for KrF. Den gjelder ikke bare kristne, men angår alle som har oppfatninger og meninger som skiller seg fra et vekslende politisk flertall. I en orienteringssak sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 17.03.2021 skriver direktør Helene M. Ohm:

«Kommunedirektøren tildeler tilskudd basert på om søknaden oppfyller kriteriene som ligger til ordningen og vurderer ikke organisasjonenes retningslinjer, vedtekter eller praksis ovenfor egne medlemmer. Dersom kommunen skal kunne avslå søknader fra NLM og tilsvarende organisasjoner, må ordningens retningslinjer, inkl. formål og kriterier, endres. Det vil medføre en svært ressurskrevende saksbehandling dersom kommunedirektøren skal gjøre en helhetlig vurdering av samtlige søkeres øvrige arbeid, retningslinjer, organisering eller vedtekter for å vurdere om de driver i strid med kommunens verdier.»

Dersom man skal nekte tilskudd basert på organisasjonens vedtekter og retningslinjer, vil det kreve en endring av formål og kriterier i hele tilskuddsordningen og det vil dessuten være i strid med styrende forvaltningsmessige prinsipper. KrF er ikke uenig i at vi skal ha åpenhet rundt hvordan aktiviteter blir drevet, men den mistillit som etter vår mening kom fram i møtet før jul vitner om uvitenhet og manglende kjennskap. Nå er det et forslag på bordet som vi i KrF er glade for og vi er samtidig opptatt av åpenhet.

Det er meget bra at kommunen går inn i sakens prinsipielle sider og ikke bygger på et vilkårlig politisk flertall. Flertallets konklusjon støter mot våre grunnleggende demokratiske prinsipper. Disse må vi verne om, selv om man måtte være uenige i hva vedkommende forening eller lag måtte mene.

Norge er et samfunn som kjemper for like rettigheter og plikter. Om en kommune vil nekte økonomisk tilskudd basert på en vurdering av organisasjonens vedtekter og trosgrunnlag vil det være en diskriminering som vårt samfunn ikke kan være bekjent av.

Kristelig Folkeparti vil fortsatt kjempe for åpenhet og likeverd. Selv om vi måtte være uenige med ulike lag og organisasjoner. Dette er toleranse i praksis.