Debatt

«Barnehagen må ha et sterkt spesialpedagogisk fagmiljø»

KRONIKK: Venstre er opptatt av at det skal være like stor variasjon og mangfold blant barn i de private barnehagene som i de kommunale, skriver Mette Vabø.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mette Vabø (V), medlem i utvalg for oppvekst og utdanning

Venstres tilnærming til oppvekstpolitikk har alltid vektlagt tidlig innsats for å forebygge større problemer senere i livet. For oss er det viktig at behov for hjelp blir kartlagt tidlig slik at riktig og individuelt tilpasset hjelp kommer på plass snarest mulig. Dette har også lenge vært en vedtatt politikk i Stavanger.

LES OGSÅ: Redd for å miste skoletilbud for utsatte elever.

Nettopp derfor ble Ressurssenter for styrket barnehagetilbud etablert. Ressurssenteret er et fagmiljø bestående av spesialister innenfor spesialpedagogikk og tilgrensende fagområder. De bistår barnehagene i saker hvor barn har blitt henvist med ulike behov for ekstra hjelp. Det er Ressurssenteret som har den viktige oppgaven med å tidlig ta tak i eventuelle utfordringer barn i Stavangerbarnehagen måtte ha, etter henvisning fra PPT. Det kan være alt fra enklere problemstillinger til mer kompliserte diagnoser. Vi vet at jo tidligere barn med ulike utfordringer får hjelp til å håndtere disse, jo større sjanse er det for at de vil klare skolehverdagen og få seg en god utdannelse. Derfor er den spesialpedagogiske hjelpen Ressurssenteret utøver så viktig og utgjør en stor forskjell i livene til det enkelte barn og den enkelte familie.

Nå har kommunedirektøren foreslått at Ressurssenteret skal legges ned og det spesialpedagogiske arbeidet i Stavangerbarnehagen skal omorganiseres. Venstre er ikke nødvendigvis alltid skeptiske til effektiviseringer og nytenkning, men i dette tilfellet er det en del faktorer vi er bekymret for.

LES OGSÅ: Barnehage på Åmøy ble hørt.

Omorganiseringen innebærer at flere av spesialpedagogene vil bli overflyttet og ansatt i barnehagene fremfor i Ressurssenteret som i dag. Videre vil noen av spesialpedagogene bli ansatt i PPT. Dette innebærer også en omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet kommunen leverer til private barnehager.

Det aller viktigste i denne saken er at barna blir ivaretatt på best mulig måte. Men det må selvfølgelige også gjelde for de barna som går i private barnehager. Om lag halvparten av barna i Stavanger gjør nettopp det. Det er helt uaktuelt for Venstre å gå med på en omorganisering som ikke garanterer disse barna et minst like godt spesialpedagogisk tilbud, som de har i dag. Venstre vil derfor være helt krystallklare på at en absolutt forutsetning for en eventuell omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet, må være at det ikke vil bli vanskeligere eller mer tidkrevende å få spesialpedagogisk hjelp for barn i private barnehager.


Venstre er opptatt av at det skal være like stor variasjon og mangfold blant barn i de private barnehagene som i de kommunale. Vi kan derfor ikke støtte opp om en utvikling hvor foreldre til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp føler seg tvunget til å velge kommunale barnehager, for det er eneste sted hvor man får hjelp i tide. Slik er det ikke idag, da Venstre og partiene vi har samarbeidet med har ført en politikk i Stavanger hvor kommunale og private barnehager har vært likebehandlet. Slik må det også fortsette. Derfor er det viktig at det før en eventuell omorganisering sikres at de private barnehagene får den samme gode spesialpedagogiske hjelpen som de kommunale, uten unødig ventetid på saksbehandling.
Venstre har forståelse for at barnehagene ønsker å ha spesialpedagoger ansatt hos seg. De ansatte i dagens Ressurssenter rapporterer om en god arbeidsplass med gode muligheter for faglig utvikling, erfaringsutveksling og kompetanseheving. En arbeidsplass hvor det er kort vei fra den enkelte utfører av spesialpedagogisk hjelp, til andre ansatte med spisset kompetanse. En arbeidsplass med kort vei til ledelsen når det er nødvendig.

Venstre er imidlertid oppriktig bekymret for hvordan et slikt godt fagmiljø kan opprettholdes, om spesialpedagogene skilles fra hverandre og ansettes enkeltvis i de kommunale barnehagene. Når fagmiljø oppløses på denne måten, kan det bli vanskeligere å drive erfaringsutveksling mellom spesialistene, og spesielt vanskelige saker kan bli enda vanskeligere. I verstefall, og dessverre fremstår ikke dette usannsynlig på nåværende tidspunkt, kan dette bety at barna det gjelder i fremtiden ikke vil få den samme gode hjelpen de ville ha fått dersom Ressurssenteret består.


Når disse ansettes direkte i barnehagen vil de innlemmes i den daglige driften, og vil trolig måtte regne med å bidra også innenfor ordinære oppgaver i barnehagen. Venstre mener at det er viktigere at hvert enkelt barn får den hjelpen og støtten de trenger fremfor at det legges opp til en generalistmodell der vi ikke hensyntar barn med spesielt kompliserte diagnoser som krever spesialkompetanse. At man tar i et tak hvis en kollega er blitt syk er normalt og kan man ha full sympati for. Men det er ikke greit dersom mangel på grunnleggende bemanning i barnehagen skal tildekkes gjennom bruk av overkvalifiserte spesialpedagoger. Det er verken bra for de enkelte barna, de ansatte eller Stavangerbarnehagen i et helhetlig perspektiv.
Saken om ressurssenteret var til behandling i utvalg for oppvekst og utdanning sitt møte den 27. januar. Da var det heldigvis en bred politisk enighet om at saken burde utsettes slik at man i større grad får belyst en rekke usikre momenter og, ikke minst, involvere de ansatte i større grad.

For Venstre er det viktig at de ansatte blir hørt når en så stor omorganisering settes i gang. Videre er vi opptatt av at hvert enkelt barn sees og at man anerkjenner viktigheten av at hvert enkelt barn får så god og skreddersydd hjelp som mulig. Det skal være trygt og godt å gå i Stavangerbarnehagen. Kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet må ikke svekkes av en omorganisering, hverken på kort eller lang sikt. For barnas del er det viktig at Stavangerbarnehagen har et sterkt spesialpedagogisk fagmiljø som er rustet for fremtiden.

Jeg er glad for at vi nå tar en fot i bakken nå, for å sikre en trygg prosess for ansatte, foreldre og barn. Venstre skal følge denne saken tett fremover og tar gjerne imot innspill og synspunkter.

RA BEKLAGER: Ved en intern feil i redaksjonen kommer en tidligere kronikk av Mette Vabø på trykk mandag 8. februar. Denne kronikken skulle ha vært på trykk i mandagsavisen, men må altså utsettes til tirsdag 9. Vi beklager!

Mer fra: Debatt