Debatt

Eie, ikke leie!

DEBATT: For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at alle skal ha mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Det er dessverre ikke tilfelle i dag.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Anders Fjelland Bentsen, nestleder Utvalg for by- og samfunnsutvikling og Sissel Beate Fuglestad, medlem Utvalg for by- og samfunnsutvikling 

Å eie egen bolig er noe av det viktigste for folks velferd, sammen med helse, arbeid og utdanning. For barns oppvekstvilkår er en stabil og trygg bosituasjon avgjørende, og svært viktig for muligheten til å mestre livets utfordringer. Når familier ikke kommer inn på boligmarkedet, men må leie leiligheter på det private markedet, fører det til hyppig flytting og oppbrudd. Relasjoner brytes, og barna må til stadighet etablere seg på nytt.

Barn og unge er vår viktigste ressurs, og Arbeiderpartiet er opptatt av å gi alle barn et best mulig utgangspunkt for et godt liv. Uavhengig av inntekt og bakgrunn. Dette gjør vi blant annet gjennom boligpolitikken vår. For barnefamilier og aleneforsørgere kan det være svært utfordrende å opparbeide seg nok egenkapital til å kunne kjøpe leilighet, og høye leiepriser gjør det vanskelig å spare ved siden av de daglige utgiftene. I enkelte deler av livet passer det best å leie bolig. Men mange blir værende i leiemarkedet mye lenger enn de ønsker.

For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at alle skal ha mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Det er dessverre ikke tilfelle i dag. Det blir spesielt tydelig dersom du jobber innen helse og omsorg, eller er aleneforsørger for barn. Dessverre er det ikke slik at alle har familie som kan eller vil hjelpe med boligfinansiering. Da blir veien fort lang for drømmen om å eie egen leilighet.

Stavanger Arbeiderparti fører en boligpolitikk der kommunen tar ansvar for denne situasjonen. Vi vil styrke situasjonen til lavinntektsfamilier, og hjelpe de som faller utenfor boligmarkedet gjennom bistand til å kjøpe sin egen bolig. For å få til dette tar vi flere grep.

Ett av dem er å prøve ut leie-til-eie prosjekter i samarbeid med boligbyggelagene og andre aktører. Vi kan også bruke Husbankens startlån til dette, sammen med andre tilskuddsordninger. Gjennom å sikte oss særlig inn på småbarnsfamilier eller enslige forsørgere vil leie til eie-konseptet også gi økt stabilitet for både barn, familiene og nabolagene. Allerede i Handlings- og økonomiplanen for 2020 valgte Arbeiderpartiet og de andre flertallspartiene å prioritere dette ved å be «kommunedirektøren legge fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra leie til eie»-konsept».

Leie til eie er en modell hvor boligkjøpere som har evne til å betale et huslån, men som ikke har egenkapital, får muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet. Boligkjøpere leier en bolig, med opsjon på kjøp. De første årene betales det en overkommelig husleie, hvor en andel går til nedbetaling av lånet. Etter noen år kan leietaker kjøpe leiligheten. I tillegg til innbetalt husleie og sparing har leiligheten forhåpentligvis steget i verdi. Denne verdistigningen får leietaker med seg som egenkapital, og kan slik oppnå egenkapitalkravet.

Foruten å sparke i gang utredningene rundt leie til eie, har Arbeiderpartiet og resten av flertallet også vedtatt andre grep. Vi vil blant annet at kommunedirektøren utreder alternativer som kommunal garanti for egenkapital, og vurderer den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.

Det er fortsatt et stykke å gå før ordningene er på plass for å hjelpe enda flere inn på boligmarkedet. Men vi er utålmodige og har tatt de første stegene. Stavanger Arbeiderparti prioriterer dette framover, og ser fram til å komme i gang med konkrete tiltak for en bedre boligpolitikk for hele Stavanger.

LES OGSÅ: Tre nye smittetilfeller i Sandnes – ett i Stavanger

Mer fra: Debatt