Debatt

Vi trenger flere sykepleiere i Stavanger

KRONIKK: Stavanger kommune er en av flere kommuner som over mange år har slitt med å få tak i nok sykepleiere. Kommunen klarer ikke fylle alle stillinger til tross for mange tiltak.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Arnt Heikki Steinbakk, nestleder Utvalg for Arbeidsliv og lønn

Sykepleiermangel i kommunale tjenester er en av de viktigste problemstillingene samarbeidspartiene i Stavanger har tatt fatt på. Jobben er spesielt vanskelig fordi det også er en nasjonal mangel på sykepleiere.

Stavanger kommune er en av flere kommuner som over mange år har slitt med å få tak i nok sykepleiere. Ulike tiltakspakker har vært diskutert og lansert, og av kommunedirektørens nylige statusrapport ser vi at situasjonen hos oss fortsatt er utfordrende. Kommunen klarer ikke fylle alle stillinger til tross for mange tiltak.

Mangel på sykepleiere er en nasjonal utfordring som må takles lokalt. Men det er en nasjonal oppgave å sørge for at vi får utdannet nok sykepleiere til å møte det forventede etterslepet som bygger seg opp fram mot 2035 hvor SSB anslår at vi vil mangle om lag 28 000 sykepleiere om befolkningsutviklingen fortsetter som i dag.

Den pågående koronasituasjonen viser hvor viktig det er at vi har en god og robust sykepleierbemanning. Yrkesgruppen har lagt ned en fantastisk jobb denne perioden, men i tillegg til økt arbeidsbyrde, sliter sykepleierne med at de er for få å spille på.

Stavanger kommune prioriterer arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleiere, og spesielt utfordrende er dette i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Høsten 2018 etablerte kommunedirektøren en arbeidsgruppe med representanter fra personaladministrasjonen, fagstab helse og velferd, sykehjem, hjemmebaserte tjenester, kommunikasjonsavdelingen og hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Arbeids-gruppens oppgave var å sette rekrutteringsarbeidet for sykepleiere i et system som gjør at tiltakene er forutsigbare og kan legges inn i langsiktige planer. Arbeidet har følgende satsingsområder: Rekruttering, ordninger for sykepleiestudenter, hvordan ivareta nytilsatte sykepleiere, hvordan beholde sykepleiere, lønns- og arbeidsvilkår, og omdømmebygging.

Kommunen jobber systematisk med rekrutteringsarbeidet og vektlegger å bruke ulike informasjonskanaler for spredning av stillingsannonsene, inkludert sosiale media og på egen nettside «Jobb som sykepleier».

Av 15 kartlagte virksomheter i august i år hadde syv ingen ledige stillinger sykepleierstillinger, syv hadde én til fem ledige stillinger, og en virksomhet seks faste og fire vikariater ledige av totalt 27 sykepleierstillinger.

Det er noenlunde samme trend som vi har erfart de senere årene.

I dialog med Norsk Sykepleierforbund om hva deres medlemmer i kommunen vektlegger, framkommer ikke overraskende arbeidsmiljø og trivsel, fast ansettelse og et godt fagmiljø. (ref. KS-Jobbvinner undersøkelse) Sykepleierstudenter som skal velge arbeidssted vektlegger trivsel og arbeidsmiljø, stillingsstørrelse og lønn. Andre undersøkelser peker også på flere ansatte, bedre fagmiljø og bedre lønn.

Dette sammenfaller godt med kommunens uttalte satsingsområder som nevnt overfor.

I tillegg peker de på viktigheten av å bidra til en god og systematisk oppfølging av studenter i praksis, og at det legges til rette for masterutdanning i regi av UIS og deltidsutdanning av sykepleiere. Sykepleierforbundet viser også til undersøkelser blant sykepleierstudenter på UIS hvor tre av fire ønsker å jobbe på sykehus, noe som kan bety at et mindretall vil jobbe i kommunal sektor.

Stavanger kommune har egne studentavlønninger og bonusordninger for sykepleierstudenter hvor man kan forpliktet seg til å arbeide mot en viss bonus, og at beløpet blir økende i takt med utdanningsløpet. Det er også etablert stipendordninger for etter- og videreutdanning for fast ansatte helsefagarbeidere.

Utvalg for arbeidsliv og lønn vedtok i sitt møte forrige mandag å be kommunedirektøren om å vurdere innføring av en traineeordning for sykepleiere etter modell fra Bergen kommune i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Videre at det vurderes hvordan kommunen kan legge bedre til rette for at flere sykepleiere tar videreutdanning, for eksempel spesialisering innen avansert klinisk allmennsykepleie.

Den politiske plattformen slår fast at vi skal arbeide for en heltidskultur med mål om at 100 prosent stillinger skal være normalen. Videre har vi pekt på viktigheten av målrettet innsats for å reduseres sykefraværet i et aktivt partssamarbeid mellom ledelsen, ansatte og vernetjenesten. Vi etablerer også et kommunalt bemanningssenter hvor de ansatte skal få tilbud om faste hele stillinger. Dette mener vi også er gode virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte innen helse og velferd, inkludert sykepleiere.

Som politikere er vi selvsagt opptatt av kommunens omdømme som en god og solid arbeidsgiver som skal sikre våre innbyggere trygge og gode tjenester. Vårt hovedansvar ligger derfor i å prioritere best mulig og å sørge for driftsmessige og økonomiske rammevilkår i tråd med dette.

Over mange år har det pågått et lønnskappløp innbyrdes mellom kommuner, mellom kommuner og sykehus, og de private helsebedriftene. Her opplever vi at kommunen og sykepleierforbundet har et noe ulikt syn på status, om hvorvidt det er sykehuset/SUS eller kommunen som er lønnsledende i vår region. Det er en uansett en klar politisk ambisjon at Stavanger kommune ikke skal miste helsepersonell til andre offentlige eller private institusjoner på grunn av negative lønnsforskjeller.
Så håper jeg at vi ikke går oss fast i en ensidig diskusjon om lønn da det er summen av alle gode personalpolitiske tiltak som gir kommunen et godt omdømme som arbeidsgiver og som bidrar til å sikre stabil rekruttering og at vi får beholde sykepleiere – og alle andre ansatte – lengst mulig.