Debatt

Slå ring om havnesamarbeidet

DEBATT: Havnesamarbeidet mellom Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy ble etablert for å gjøre det enklere å administrere sjøområdene på en samordnet måte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Jostein Eiane, Stavanger KrF

En kan være så uheldig å skyte seg i foten. Stavanger har gjennom behandling av nabokommunene i Stavangerregionen Havn IKS gjort det med vilje.

Ferdsel på havet har vært grunnlaget for mye av bosettingen i Norge, og sjøveis transport er en veldig viktig del av både dagens og fremtidens transport og kommunikasjonsmuligheter. KrF vil flytte mer av godstransporten fra vei til sjø. Det har regionen lykkes med gjennom havnesamarbeidet og etablering av Risavika havn.

DEBATT: Utsira og Stavanger

Havnesamarbeidet mellom Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy ble etablert for å gjøre det enklere å administrere sjøområdene på en samordnet måte, og forenklet avgiftsinnkreving for anløp og ankring. Det ble også sett som en fordel med samordnet regelverk for sjøområdene i Boknafjorden. Eierne ble enige om en selskapsavtale som la vekt på samarbeid framfor kun styring med grunnlag i eierbrøk.

Etter kommunesammenslåingen er det behov for å sette seg ned og bli enige om ny selskapsavtale. Det hadde klart vært en fordel med romslighet og forståelse kommunene imellom som grunnlag. Det har ikke skjedd. I stedet er nabokommunene med rette provosert over Stavanger sin handlemåte og muligheten for å etablere en avtale i fredstid er blitt vesentlig mindre.

Slik det er i dag betaler fartøy havneavgift når de anløper havn. De viktigste havnene for gods, industri og basevirksomhet ligger i Randaberg og Sola. Konkurransen fra andre havner er hard og utfordrende, noe som gjør det enda viktigere med en felles strategi for Stavanger-regionen.

Dagens flertall, med Ap og FNB sin tankegang rundt nabosamarbeid, ville neppe fått til noen felles havneløsning. Stavanger havn uten Risavika og Mekjarvik er utdatert som fremtidig havn til annet enn cruisebåter, opplag og ventehavn. Slik sett er det foruroligende at Stavanger nå karrer til seg styreplass og lederen i representantskapet basert på hvordan enkeltpartier i Stavanger fordeler vervene seg imellom.

Stavanger må ha et velfungerende regionalt samarbeid som ambisjon. Dette er et av flere områder der det nye flertallet gjør tingene vanskeligere heller enn å bygge videre på gode grunnlag som er lagt. Denne saken har potensiale til å styre nabosamarbeidet i negativ retning. Samtidig burde det ikke være vanskelig å ta et skritt tilbake, se hva som skapte reaksjoner og finne en bedre vei videre. Mitt håp er at en enes om en ny selskapsavtale og gjenetablerer samarbeidsviljen som lå bak ved etablering av Stavangerregionen Havn IKS.