Debatt

Alt håp ute for nye Vaulen skole på Mariero, eller?

KRONIKK: I denne saken har det hittil virket til at flertallspartienes iver etter å vise handlekraft har overskygget ethvert av de mange gode argumentene fra fagfolkene i kommuneadministrasjonen og kommunedirektøren, skriver Jan Erik Søndeland (V).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Jan Erik Søndeland, gruppeleder, Stavanger Venstre

I mai behandlet formannskapet i Stavanger saken om nye Vaulen skole. Et stort politisk flertall valgte da å forkaste muligheten til å bygge den nye skolen på den store Coop-tomta på Mariero. Er alt håp ute? Det trenger det ikke være!

Inget spadestikk er tatt. Ingen kontrakter er signert. Det er heller fortsatt ikke for sent å kjøpe den såkalte Coop-tomta på Mariero, som ville vært, og fortsatt er, det beste alternativet å plassere nye Vaulen skole på.

Hastverk er lastverk er det noe som heter. I denne saken har det hittil virket til at flertallspartienes (Rødt, SV, Ap, FNB, Sp, MDG) iver etter å vise handlekraft har overskygget ethvert av de mange gode argumentene fra fagfolkene i kommuneadministrasjonen og kommunedirektøren.

I de omfattende saksdokumentene som ble fremlagt for utvalg for miljø og utbygging (UMU) og formannskapet før beslutningen skulle tas, ble politikerne gitt en klar anbefaling om å bygge nye Vaulen skole Coop-tomta på Mariero. Det var mange årsaker til dette. La meg nevne noen:

 • Dersom man bygger den nye skolen på Mariero, kan skolen bygges mens elevene fortsatt går på dagens Vaulen skole i Auglendsbakken. Dermed slipper elevene å gå på en skole hvor det pågår byggearbeider, eventuelt gå på en skole i midlertidige brakkerigger, eller sendes med buss til ander skoler potensielt utenfor egen bydel.
 • Prisen pris pr m2 skole blir betydelig høyere dersom man bygger på eksisterende tomt, enn om man bygger skolen på Marierotomta.
 • Det er forskjell på de to tomtene med hensyn til tomteutnyttelse, både med hensyn på hvor mye som kan bygges og hvor effektivt tomtene kan utnyttes. Der eksisterende skoletomt kun har plass til dobbel gymsal, har tomta på Mariero plass til flerbrukshall. Ny skole med flerbrukshall som vil gjøre skolen på Mariero til et nærmiljøanlegg som gir merverdi til skolens brukere og nærområdet.
 • Marierotomta er tilnærmet flat og har utnyttbart areal som gir plass til et større bygningsareal og volum enn ved dagens skole. Uteområdet på Mariero kan utformes mer effektivt tilgjengelig for alle (noe som tilrettelegger for universell utforming).
 • Dette gir mer brukbart areal pr elev, i tillegg til store grøntområder tett opp mot skoletomta.
 • Ved å bygge på Mariero ville vi også fått en større fleksibilitet for fremtidig utvidelse av skolen både i høyde og plan.
 • Tomten på Mariero vil bli en mer og mer sentral plassering mens bosettingsmønsteret i nærområdet endres i tråd med nye reguleringsplaner. Blant annet skal det komme 1200 nye boliger på Mariero.
 • En skole i tilknytning til bydelssenteret på Mariero vil være et positivt bidrag i utviklingen av bydelen.
 • Skolen vil også gi grunnlag for gode sambruksmuligheter med bydelssenteret på dag- og kveldstid, og vil skape gode nærområder for elever og ansatte.
 • Ved å plassere skolen på Mariero får man en optimal plassering i forhold til etablert infrastruktur (kollektivtransport, fjernvarme), og dermed helt i tråd med de tøffe målsetningene vi har vedtatt i klima og miljøplanen for 2019 -2030.

Hvordan kunne da så mange politiske partier komme til en såpass motsatt konklusjon? Man skulle kanskje tenke det kunne skyldes at fagfolkene i kommunen gjerne var uenige om anbefalingen?

Nei. Anbefalingen til politikerne var krystallklar. I saksfremlegget til politikerne stod det sågar også:

«Oppvekst og levekår v/ Skolesjefen og By- og samfunnsplanlegging v/ Byutvikling står fortsatt bak kommunedirektørens vurdering om at Mariero er det beste tomtealternativet for Vaulen skole».

Videre ble det avslutningsvis konkludert: «Mariero-tomten er fortsatt det foretrukne alternativet både utfra et byutviklingsperspektiv, gjennomføring og økonomi i forhold til dagens skoletomt. Vår anbefaling er derfor å utsette endelig valg av tomt til 3. kvartal 2020»

LES OGSÅ: – Virker som Vaulen skole har blitt en slags demonstrasjonssak fra Ap

Med dette som bakgrunn var det for Venstre krystallklart at kommunen burde intensivere prosessen med kjøp av Mariero-tomta fra Coop. Coop var klare til å inngå en intensjonsavtale om salg til Stavanger kommune i løpet av 3. kvartal. For å gi kjøpsprosessen noe mer tid, foreslo Venstre å sette en utvidet frist til utløpet av 2020.

Derfor foreslo Venstre blant annet følgende når saken ble behandlet:

 • Endelig beslutning på lokalisering for nye Vaulen skole utsettes inntil senest 4. kvartal 2020. Mariero opprettholdes som alternativ for nye Vaulen skole til da.
 • Frem til dette intensiveres dialogen med Coop Eiendom med sikte på raskest mulig avklaring vedrørende bruk av Mariero-tomten.
 • Kommunedirektøren bes i parallell starte opp det innledende forarbeidet med sikte på eventuell bygging av ny skole på eksisterende tomt på Vaulen.

Dette ble beklageligvis nedstemt av flertallspartiene, som i stedet vedtok at den nye skolen skulle bygges på den eksisterende tomten. Det mener Venstre var en uheldig avgjørelse.

En ny skole skal kunne brukes i 50-60 år. Da har vi tid å vente noen måneder til, for å lande en avtale som ville vært til den beste både for elevene, lærere og innbyggere i bydelen. Att på til, en beslutning som ville vært helt i tråd med de overordnede målsetninger og forpliktelser vi har satt oss innen byutvikling, klima og miljø.

LES OGSÅ: Se hvor de vil ha Vaulen skole

Venstre håper derfor inderlig at flertallspartiene (Rødt, SV, Ap, FNB, Sp, MDG) vil revurdere saken. Det er fortsatt ikke for sent å snu. Og det er ingen skam å snu. Aller minst, for en så god sak som dette. Jeg, og Venstre skal være de første til å gi honnør dersom så skjer.

Venstre har ett ønske i denne saken. Å gi både dagens og de kommende skolebarna i bydelen en så god skole som overhodet mulig. En skole som er stor nok, fleksibel nok, og som også kan komme til glede for nærmiljøet og hele bydelen også etter ordinær skoletid.

Det er fortsatt mulig å få til, dersom den politiske viljen er der. Håpet er fortsatt ikke ute.

LES OGSÅ: Bygger nye Vaulen skole på den samme tomten

Jeg håper flertallspartiene i løpet av sommeren kanskje vil lese gjennom sakspapirene en siste gang til. Snu noen steiner til, og se om ikke vi burde gitt Vaulen skolen en siste sjans til å komme på Coop-tomta på Mariero.

Til høsten har vi sjans å rette opp i dette vedtaket. Muligheten ligger der fortsatt. Derfor lever vi i håpet. Håpet trenger fortsatt ikke være helt ute for nye Vaulen skole, på Mariero.

LES OGSÅ: Frykter flere års forsinkelse for nye Vaulen skole

Mer fra: Debatt