Debatt

Et grønnere og mer ansvarlig budsjett med Venstre

DEBATT: Disse grepene kan gjøre Stavanger kommunes økonomi bedre og mer bærekraftig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Jan Erik Søndeland, Stavanger Venstre

Nytt år, nye muligheter, heter det. I kommunestyremøtet før jul ble Stavanger-budsjettet for neste år behandlet. Det var her de nye røde flertallspartiene (Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, FNB) skulle vise hvilken politikk byen har i vente. Det ble ingen god start.

Det ble kuttet i både kultur, idrett, frivilligheten og demokrati. Prosjektet for etablering av et nytt spesialtilbud for demente (demenslandsbyen) ble lagt ned, støtteordningen vernemillionen for trehusbyen ble fjernet, det ble forsøkt kuttet i miljøtiltak, i tillegg til at partiene gikk inn for å gjøre det billigere å kjøre fossile biler.

Venstre er i opposisjon og la frem et solid og helhetlig alternativt budsjettforslag. Selv om de røde flertallspartiene under budsjettdebatten signalerte at de ønsket å se nærmere på enkelte av Venstres forslag, ga de samtidig uttrykk for sterk uenighet mot mange av Venstres løsninger. Det er bekymringsverdig. Venstres alternative budsjettforslag tar på alvor de samfunnsutfordringene vi står overfor. I kampen for klimaet, for nye arbeidsplasser, for å ta bedre vare på de svakere gruppene i samfunnet vårt, kan vi ikke la 2020 bli et forspilt år.

Den politiske ledelsen må stå opp og ta ansvar. Stavanger står nå overfor noen veivalg. Vi kan fortsette som før, levere kommunale omsorgstjenester slik vi alltid har gjort, og legge til grunn at inntektene fra olje- og gassnæringen vil fortsette på dagens nivå også de neste 15-30 år. Det ville vært et enkelt behagelig valg for dagens lokalpolitikere. 
Venstre mener det ville være uansvarlig. Investeringstakten på norsk sokkel vil falle betydelig de kommende årene. Alle fremskrivninger forteller at Stavanger kommune står overfor en helt annen økonomisk virkelighet i veldig nær fremtid, ja allerede ila. 5-10 år, både som følge av fallende oljeaktivitet og på grunn av den kommende eldrebølgen.  Andelen eldre i lokalbefolkningen i Stavanger vil øke markant fra 2022.

Venstres budsjettforslag tok derfor på alvor det enorme behovet for omstilling av kommuneøkonomien Stavanger står overfor, og viste hvordan driften kan tilpasses til et bærekraftig nivå. I første omgang gjennom følgende to grep:

1. Fjerning av eiendomsskatten: Venstre ønsker å gradvis redusere eiendomsskatten til null over den kommende tiårsperioden. Eiendomsskatten bør være en sikkerhetsventil som kun brukes i særskilt tøffe økonomiske tider. De tidene er ikke her i Stavanger ennå. De ligger foran oss, ca. ti år frem i tid. Den ventede eldrebølgen og varig reduserte skatteinntekter i fremtiden gjør det derfor nødvendig å bygge opp fleksibiliteten i denne mekanismen nå. Derfor foreslo Venstre å kutte 200 millioner kroner av eiendomsskatten i perioden og ha den helt fjernet innen 2029.

2. Tilpasse driften av eldreomsorgen tilsvarende de andre byene i landet: Stavanger leverer i dag eldreomsorg til et betydelig høyere kostnadsnivå enn andre kommuner, uten at brukerne våre er mer fornøyde. Venstre foreslo i vårt budsjett å trappe opp kommunens satsing på det såkalte «Leve Hele Livet»-prosjektet og omstillingen av pleie- og omsorgstjenestene for eldre, slik at vi kommer på nivå med de beste storbykommunene i landet. 
Med Venstres grep ville vi innen 2023 kunnet lyktes i å spare 70 millioner kroner av et årlig budsjett på 1,1 mrd. Ikke overambisiøst, men et helt nødvendig grep, som er realistisk og gjennomførbart.

Ja, noen vil synes det høres brutalt ut å reduserte budsjettet i omsorgen for eldre. Vi vil bare organisere oss bedre. Den enkelte skal få like mye omsorg som før. Vi kan ikke la dagens løsning være morgendagens løsning. Det er helt forpliktende å tenke nytt.

Disse to grepene ville gitt kommunen økte overskudd. Av dette foreslo Venstre å sette av en andel til banken og nedbetaling av gjeld, og en annen andel til å styrke innsatsen på områder som er viktige prioriteringer for Venstre. La meg meg nevne noen av disse her:

Venstres budsjett inneholdt en tydelig satsing på barna.

Barnehagen fikk 20 millioner kroner årlig i økte bevilgninger, slik at bemanningen kan styrkes og barna dermed kunne fått en bedre oppfølging enn i dag.

Vi foreslå å innføre søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage.

Vi gikk inn for å rehabilitere Tastaveden skole, Kvernevik skole og å ha nye Lervig skole på Storhaug klar innen 2022.

Venstre satte også av midler til nye satsinger på psykisk helse og øremerket betydelige midler til ansettelser av både helsesykepleiere og skolepsykologer.

Venstres budsjett var det desidert mest klimavennlige budsjettet, og det eneste som tok på alvor Stavangers målsetninger om 80 prosent kutt innen 2030.

Budsjettene for bygging av sykkelveier ble doblet fra 20 til 40 millioner kroner årlig.
Venstre foreslo å doble antall el-bysykler og sette ut stasjoner for disse i alle kommunedelssentra og viktige kollektivknutepunkt.

Venstre gikk inn for en miljøavgift for cruiseturister og å starte bygging av landstrøm omgående, slik at vi kunne fått renere luft i Vågen allerede fra 2021.

Klima- og miljøfondet Venstre fikk opprettet forrige periode, styrkes med 30 millioner kroner.
Satsingen på tilrettelegging for elbiler med parkeringsplasser og flere ladere ble styrket.
Planarbeidet for etablering av et hurtig, skinnegående kollektivtilbud mellom Stavanger sentrum, Ullandhaug og Forus ble igangsatt umiddelbart.
Mens flertallspartiene foreslo å gjøre det mer lønnsomt å kjøre fossilbil i bomringen, står Venstre fast på at rushtidsavgiften må beholdes, elbilene skal få beholde betalingsfritaket, og at økte midler fra staten skal gå til et bedre busstilbud.
Venstres budsjett la til rette for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Vi styrket bevilgningene til blant annet Kirkens bymisjon, Alarm Rogaland, Røde Kors, Ullandhaug Økonologiske Gård og Evangelie-senterkontakt for rusavhengige.
Venstre styrket ferieordningene for elever med funksjonshemming.

Vi foreslo å fjerne egenandel for brukere ved Mosheim og Arbeidsgården.

Venstre foreslo også å gi Matsentralen Rogaland et forpliktende driftstilskudd.

Venstres budsjett satset på trehusbyen, frivilligheten, idretten og kultur.

Venstre gikk inn for å opprette en byarkitekt i Stavanger og å styrke byantikvaren med en ekstra stilling.

Venstre foreslo å utvide ordningen med vernemillionen slik at verneverdige trehus på både Storhaug, Eiganes, Våland og Hillevåg kunne få støtte til rehabilitering.

Venstre doblet antall kunstnerstipend til 14 og doblet rammen til 2,8 millioner kroner i perioden.

Mens flertallspartiene kuttet i Sølvberget, styrket Venstre budsjettet med over 1 million.

Mens flertallspartiene annullerte de planlagte investeringene i Lassa kunstgressbane og utvikling av Lassa idrettsanlegg, gikk Venstre inn for at prosjektene skulle fortsette iht plan.

Mens flertallspartiene kuttet 2 millioner kroner til idrettsrådet, sikrer Venstre Idrettsrådet fortsatte bevilgninger.

Venstres budsjettforslag inneholdt også en betydelig satsing på gründere, innovasjon og nye arbeidsplasser.

Venstres budsjett er et solid og gjennomarbeidet alternativ, som hadde gjort Stavanger til en grønnere, rausere, mer barnevennlig og mer næringsvennlig kommune, om det ble vedtatt.

Selv om ikke Venstres helhetlige budsjettforslag ble vedtatt denne gang, har vi stor tro på at våre politiske løsninger kan bli en realitet for Stavanger i fremtiden. For den interesserte leser er budsjettet tilgjengelig på Stavanger Venstres nettsider.

Dette er god sosialliberal Venstre-politikk på sitt beste.

Godt nytt år!

Mer fra: Debatt