Debatt

Viktig veivalg for nytt teater og museum

DEBATT: Det er helt uaktuelt for Museum Stavanger å overta eksisterende anlegg til teateret, skriver Sissel Knutsen Hegdal, styreleder i MUST.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Sissel Knutsen Hegdal (H), styreleder, Museum Stavanger

Rogaland Teater og Museum Stavanger har hver for seg gjennom mange år jobbet målrettet  med planer for fornying av bygg og anlegg. Rogaland Teaters konseptvalgutredning fra 2017 anbefaler et nytt teaterhus med fire scener og tilhørende produksjons- og publikumsfasiliteter. Museum Stavanger på sin side ønsker å videreutvikle sitt gamle museumsanlegget i Muségata 16 til et moderne og fremtidrettet museumsanlegg med nye utstillingssaler, administrasjonslokaler, verksted og publikumsfasiliteter.

Teateret og museet har det siste året gått sammen om å utforske mulighetene for at det kan finnes en fremtidig løsning for begge institusjoners behov for fornying, gjennom den såkalte «Akropolisvisjonen». Visjonen innebærer at både teateret og museet blir værende der de er i dag, og at området rundt benyttes til utbygging.

Rogaland Teater og Museum Stavanger la i juni fram mulighetsstudien fra arkitektkontoret Helen og Hard. Jeg er veldig glad for å se at mange nå engasjerer seg i debatten om nytt teater og museum i Stavanger. Vi står ovenfor svært viktige veivalg, og da er det avgjørende at vi har hatt en åpen og inkluderende prosess i forkant. Beslutningen som til slutt skal tas blir også bedre når vi har hatt en grundig forutgående debatt.

Nytenkende bevaring av de historiske byggene har i alle år vært en rød tråd gjennom planleggingen fra Museum Stavangers side. Samtidig så ser vi muligheten til å løfte fram den unike arkitekturen i byggene gjennom en kombinasjon av bevaring og nybygg. Akropolisvisjonen er i så måte en unik og spennende mulighet for Stavanger og for regionen vår.

I dag representerer Akropolis-høyden en møteplass for innbyggerne der de kan oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, med verdi både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger, og en utvikling av bygningene på Akropolis som et kulturelt og kunstnerisk tyngdepunkt vil gi et verdifullt tilskudd til det moderne og urbane Stavanger.

Akropolisvisjonen er en nyskapende og visjonær satsing fram mot Stavanger 2025 og de kommende årene, og tar opp i seg den kraften og betydningen de kulturhistoriske bygningene representerer. Akropolisvisjonen innebærer en reetablering gjennom nytenkende bevaring og utvikling av to av Stavangers eldste kulturbygninger og kulturinstitusjoner.

La meg imidlertid nok en gang få understreke at det som er lagt fram nå er kun volumstudier. Jeg tror få vil være uenig i at prosjektet vil ytterligere styrkes dersom man knytter til seg areal på nabotomtene. Dette vil være en svært viktig premiss å utforske i tiden som kommer. Museum Stavanger har lenge hatt ønske om å åpne opp tomten sin og skape en grønn lunge og et byrom for Stavangers innbyggere som tas i bruk på en helt annen måte enn det som skjer i dag. Aksen og grøntdraget mot Arkeologisk Museum må heller ikke glemmes, og ser man hele dette området i sammenheng ligger det et utrolig spennende byutviklingsmessig potensial her.

Jeg ser at det i debatten er løftet fram som et alternativ at Museum Stavanger kan overta Rogaland Teaters eksisterende bygg, og teateret kan plasseres på en alternativ tomt. Dette er helt klart fortsatt en mulighet, men beslutningen må landes nå. Som styreleder i Museum Stavanger skal ikke jeg legge meg opp i hva som vil være den beste løsningen for teateret. Det er imidlertid helt uaktuelt for Museum Stavanger å overta eksisterende anlegg til teateret. Som vi vet har anlegget store svakheter som teateranlegg, og det har enda større svakheter som museumsanlegg. Alternativet for Museum Stavanger, dersom Stavanger kommune ønsker å lokalisere teateret på en annen tomt, er å realiser et nybygg alene på den store tomten vi har i Musegata 16.

Den nylig vedtatte Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025, som ble vedtatt i Stavanger bystyre i mai i år, har Akropolisvisjonen som en av tre prioriterte områder som skal realiseres de neste årene. Alle forhold skulle dermed ligge godt til rette for å ta noen avgjørende og fremtidsrettede beslutninger. Hvis det er politisk vilje til å gå videre med prosjektet vil det bli svært spennende å se hva en internasjonal arkitektkonkurranse kan by på av spenstig arkitektur i samspill med de historiske byggene.

Det er imidlertid som nevnt ovenfor avgjørende at vi i denne fasen får på plass en del avklaringer, der endelig lokalisering av nytt Rogaland Teater er svært viktig. Når en slik lokalisering er besluttet vil både Rogaland Teater og Museum Stavanger kunne jobbe aktivt videre med realisering av planene om nybygg. Den jobben gleder jeg meg svært mye til!

Mer fra: Debatt