Debatt

Vi vil ha god næringspolitikk

DEBATT: Norge er et av landene i verden som er best i stand til å skape velferd og rikdom, skriver SVs Paal Kloster.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Paal Kloster, Stavanger SV

Fred er god næringspolitikk. En trygg verden gjør at det går an å tenke langsiktig og tro at vi kan høste jorda og havet de neste årene også, og brødfø oss selv. SV arbeider for fred i verden.
Kvinner i arbeid er god næringspolitikk. Full barnehagedekning og fødsels- og pappapermisjon er god likestillingspolitikk. I Norge gjør dette at kvinner deltar i arbeidslivet på lik linje med menn. Barnehageforliket har gitt Norge full barnehagedekning takket være blant annet SV. Det at kvinnene er i arbeid har gitt landet mange flere arbeidstakere, og den høye andelen kvinnelige arbeidstakere er en norsk suksesshistorie.

Barn er god næringspolitikk. På lang sikt er synkende fødselsrate en trussel mot hele samfunnets fortsatte eksistens, og foreldre burde premieres for å få barn. Det blir satt for liten pris på de som setter barn til verden. Den foreslåtte reduksjonen i liggetiden på sykehus etter fødsel er et av flere symptomer på mangelfull forståelse for hva som er viktigst i verden. SV arbeider for et barne- og foreldrevennlig samfunn, og vil blant annet øke barnetrygden kraftig.

Barnehage og skole er god næringspolitikk. Det er en utbredt misforståelse, særlig på høyresiden i norsk politikk, at verdiskaping bare skjer i privat sektor. Offentlig sektor bidrar i høyeste grad til landets verdiskaping, for eksempel ved at skolen utdanner elever som kan gå ut i arbeidslivet. Elever er en evig fornybar ressurs, og de er helt essensielle for næringslivet. Stavanger SV besøkte byrådet i Oslo rett før jul sammen med MDG og Ap. Her fikk vi høre at det bare var fem elever som hadde søkt tømrerlinja i Oslo i 2017. Hvem skal da bygge landet hvis arbeidsinnvandrerne drar hjem til Polen og Sverige? SV vil bruke mye mer av landets ressurser på forebyggende arbeid i helsestasjonene, barnehagene og skolene, slik at barna blir gagnlege menneske. Da kan vi utdanne de fagfolkene vi trenger i landet og slipper å bruke ressurser på reparerende tiltak.

Tillit er god næringspolitikk. I Norge stoler vi på hverandre, og små forskjeller mellom fattig og rik gir gode samfunn. Det er enklere å etablere og drive bedrifter når man kan stole på at man får betaling og avtalte leveranser. Den nordiske samfunnsmodellen er av flere forskere skildret som verdens beste. Norge er et av landene i verden som er best i stand til å skape velferd og rikdom.

Ulikhet beskrives som sosial forurensning for et samfunn. I samfunn med små økonomiske forskjeller har vi stor tillit til hverandre og til myndighetene. Vi stoler på hverandre og på at myndighetene bruker skattepengene til å legge til rette for at alle skal få del i velferden og rikdommen. Dette samfunnet vil SV ta vare på.

Det norske trepartssamarbeidet er god næringspolitikk. Arbeidsgivere og arbeidstakere som jobber sammen med staten for å avtale spillereglene for hvordan arbeidslivet skal fungere gir et godt samfunn. Dette er noe av det beste ved det norske samfunnet, og det er vakkert.

Kommunalt, fylkeskommunalt og statlig eierskap er god næringspolitikk. Det er bare når vi eier i fellesskap at vi kan bestemme fellesskapets framtid. Vi har mye strøm produsert av utslippsfri vannkraft i Norge. Strømmen må vi bestemme over selv, og videreforedle til for eksempel verdens reneste aluminium gjennom verdens reneste produksjon.

Miljøkrav er god næringspolitikk. For eksempel slipper de gamle Søderberg-ovnene på Hydro aluminiums anlegg (tidligere Alnor) på Karmøy ut 18 kilo CO2 per kilo produsert aluminium, mens gjennomsnittet i norsk aluminiumsproduksjon er 3,5 kilo. Den nye produksjonslinja på Karmøy slipper bare ut 1,5 kilo CO2 per kilo aluminium. Hele anlegget må få ny produksjonsteknologi, slik at vi kan lage verdens mest miljøvennlige aluminium her. SV vil at vi skal produsere aluminium med norsk vannkraft, i stedet for gassfyrt og forurensende produksjon andre steder i verden. Dette viser at vi har begynt på det grønne skiftet i industrien. Et annet godt eksempel er Elkem Kristiansand, som får bedre betalt for produkter basert på aske fra renseanlegget enn det opprinnelige produktet. Rensekravene ble innført i 1970-årene, og renseteknologien som ble utviklet er siden eksportert til hele verden.

Reine fjorder og reint hav er god næringspolitikk. Miljøkrav til oppdrettsnæringen og økte krav til kvalitet vil gi næringen konkurransefortrinn. Skiter man i eget reir må man til slutt flytte. SV arbeider for at oppdrett skal skje i lukka anlegg enten disse ligger på land eller i sjøen. Vi må sørge for å få en rask overgang til lukka anlegg, ellers kan vi tape i konkurranse med andre land som nå bygger flere slike anlegg, for eksempel Island. Lukka anlegg eliminerer problemene med lakselus, og smittsomme sykdommer kan kontrolleres på en god måte. I tillegg kan fiskeskiten samles opp og brukes som en gjødselressurs i jordbruket på land, i stedet for å overgjødsle fjordene og kysten vår.
SVs politikk er god næringspolitikk. Husk det til neste valg.

Mer fra: Debatt