Debatt

Debatt: Aksjon for mer plass til drama og teater i lærerutdanningen

Dramaseksjonen ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et av mange steder som støttet aksjonen «Mye på spill» for å vise hva dramaundervisning handler om.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Karin Brunvathne Bjerkestrand, Førstelektor (UiS), Norunn Fletcher, Universitetslektor (UiS), og Anna S. Songe-Møller
Dosent, (UiS)

Under aksjonen «Mye på spill – drama får det til» onsdag 26. april åpnet dramaseksjonene ved flere av landets lærerutdanninger dørene for å vise hva dramaundervisning handler om, og hva dette faget kan bidra med inn i skolen. Målet med aksjonen er at alle grunnskolelærerutdanningene skal styrke drama som læringsform for at fremtidens lærere skal bli tryggere på rollen de skal tre inn i.

Til høsten gjøres lærerutdanningene om til femårige masterutdanninger. Innholdet planlegges nå. Aksjonen Mye på spill! – drama som læringsform får det til! slo alarm om at det er store forskjeller mellom grunnskolelærerutdanningene når det gjelder hvor mye opplæring lærerstudentene får i drama som estetisk læringsform.
Samtidig med aksjonen lanserte organisasjonen «Drama- og teaterpedagogene» en fersk kartlegging som viser at 50 prosent av  lærerutdanningene i Norge tilbyr 0-15 timer obligatorisk dramaundervisning for lærerstudentene i løpet av utdanningen, mens noen få tilbyr 70-90 timer. På Universitetet i Stavanger får lærerstudentene 36 timer med obligatorisk dramaundervisning. Der får de blant annet opplæring i improvisasjon, fortelling- og formidlingsteknikker, klasseledelse, hvordan de kan bruke drama som læringsform for å utforske faglige tema og bruk av drama og teater i interkulturell kommunikasjon.

Dramaseksjonen ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et av mange steder som støttet aksjonen onsdag 26. april. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi er enige med Drama- og teaterpedagogene om at drama som læringsform bør gjeninnføres, og at det bør være obligatorisk og emneplanfestet undervisning på minimum 30 timer. Dette gjelder på alle grunnskolelærerutdanningene over hele landet, inkludert ved UiS. Om vi snur tiden tilbake til 2003, var dette hverdagen for alle grunnskolelærerstudenter.

Vi mener at fremtidige lærere har behov for en verktøykasse med forskjellige metoder å velge mellom. De trenger pedagogikk, spesialisering og en faglig tyngde, men de trenger også opplæring i muntlig formidling og de trenger «et rom» der de kan finne sin rolle som lærer. Det får de med dramafaget.
Drama/teater er en kollektiv kunstform som baserer seg på kommunikasjon og forhandling for å skape og uttrykke noe sammen. Dramafaget gjør morgendagens lærere ikke bare tryggere på rollen de skal tre inn i, de lærer også hvordan de kan leve som medborgere i et demokrati, og de får en mulighet til å trene seg på å se, høre og forstå seg selv og andre, og å se ting fra andres perspektiv.

Selv om timetallene for obligatorisk undervisning i drama i de nye grunnskolelærerutdanningene ikke er klare ennå, viser foreløpige tall en tendens til at nivået blir som i dagens ordning. Men det er ikke for sent å snu.
I forskriftene som styrer hvordan de nye lærerutdanningene skal legges opp, er det et krav at alle studenter etter fullført utdanning skal kunne skape læringsmiljøet som bidrar til gode, faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser. I de nasjonale retningslinjene, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen. Hva studentene skal lære om estetiske læringsprosesser beskrives slik: «Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske virkemidler og verktøy. Studenten skal kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene». For oss er det ikke besvart hvordan grunnskolelærerutdanningene skal løse dette. Dersom studentene ikke får nok undervisningstimer i drama og teater, hvordan skal de klare å planlegge og lede estetiske læreprosesser for sine fremtidige elever?

Drama er en sentral estetisk læringsform, og fagfeltet drama har tradisjon for å stå sterkt i grunnskolelærerutdanningene. Selv om drama ikke er et eget fag i grunnskolen og regnes som en læringsform i andre fag, er det i aller høyeste grad et fagfelt – man kan studere faget til P.h.D.-nivå i Norge. Flere av studiene i drama og teater ligger under lærerutdanningsinstitusjoner. Ved UiS, og noen andre lærerutdanninger, kan lærerstudentene velge drama som skolerelevant fag med 30 studiepoeng på noen av lærerutdanningene.
Dramaseksjonen på HSN Vestfold vant Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris på 1 million kroner i 2014 for profesjonsverksteder som skal motvirke praksissjokk. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte selv ut prisen – og kjenner til hva dramaundervisningen gir lærerstudentene på HSN.  Kanskje det er på tide å spre denne modellen til de andre lærerutdanningene?

Infrastrukturen er på plass på de fleste av høgskolene/universitetene med fagseksjoner for drama. Nå som lærerutdanningene legges om, bør det være en selvfølge å utnytte det potensialet som ligger der – og nå opp igjen til minst det nivået man lå på for fjorten år siden med 30 timers undervisning i drama som læringsform for alle lærerstudentene. Da vil vi få mange lærere som har fått opplæring i muntlig formidling og som har lært hvordan de kan lage varierte og praktiske undervisningsøkter for elevene. Det tror vi både de fremtidige lærerne og elevene kan dra stor nytte av.

I forskriftene som styrer hvordan de nye lærerutdanningene skal legges opp, er det et krav at alle studenter etter fullført utdanning skal kunne skape læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser. I de nasjonale retningslinjene, som lærerutdanningsinstitusjonene følger i arbeid med egne planer, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen og dette beskrives slik: «Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske virkemidler og verktøy. Studenten skal kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene». Mye står på spill og drama kan få det til!

Mer fra: Debatt