Debatt

Debatt: Er vi på ville veier?

Hvorfor skal ekspressbusser mellom Stavanger, Sola og Sandnes passere utenom UiS og utenom nye SUS? spør Nils Jacobsen, Rolf Skjelstad og Per T. Grimnes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Nils Jacobsen, Rolf Skjelstad og Per T. Grimnes i Byutviklingens lange linjer (BULL)

En forutsetning for å utvikle konkurransedyktige byer er effektive nettverk. Viktigst er transportnettet. Her på Nord-Jæren er vi drevet inn i ei smertelig bakevje. Løsningen kjenner vi, transport og arealbruk må samordnes, men vi sluntrer unna. Næringsforeningens kampanje for å legge det nye Sykehuset (SUS) nær Universitetet (UiS) på Ullandhaug, var utsikten til at to store akademiske miljøer, ved å ligge nær hverandre, kunne gi innovative effekter. Isolert sett interessant nok, men problematisk sett i en bymessig kontekst. Både UiS og SUS har åpenbare behov for en sentral beliggenhet og ikke minst førsteklasses tilknytning til transportnettet. Slik blir det ikke. Status er at 10 000 arbeidsplasser, et stort antall besøkende pluss 10 - 15 000 studenter vil befinne seg perifert i forhold til det bybåndet, hvor Regionalplanen forutsetter at byveksten skal finne sted. I dette Bybåndet utvikles det moderne, miljøvennlig transport - bussvei og lenger vest en sykkelstamvei. Begge deler er finansiert i den såkalte Bypakka som Stortinget behandler om kort tid. Bare småpenger er øremerket Ullandhaug.

Dette spørsmålet er påtrengende og har ført til kreative prosesser for å finne løsninger. Det anslås at det trengs et par milliarder for å gi Ullandhaugområdet en akseptabel tilknytning til resten av Storbyområdet. Trolig må disse pengene hentes fra Bypakka. Verre er det kan hende at det jobbes med løsninger i ulik regi, tilsynelatende uten samordning:
Statens Vegvesen arbeider med planer som forutsetter investering på 1 – 1,5 milliarder kroner for å bygge bussfelt langs E39, mellom Bekkefaret og Solasplitten! Det framgår at disse bussfilene skal være åpne for tungtrafikk. Kan det være at Vegvesenet her benytter kollektivpenger til å utvide E39 fra fire til seks felt? Ingen bor eller jobber langs denne traséen og potensiale for framtidig byutvikling er lik null. Løsningen forutsetter et omstigningspunkt i Hinnakrysset, men det er vanskelig å se for seg bussbytte i et motorveikryss med susende biler på alle kanter.

Kollektivdekning for Ullandhaug er fra starten tenkt etter helt andre spor. Allerede i 1996 ble det bygd separat bussgate gjennom universitetsområdet. Denne ser ut til å bli videreført gjennom nye SUS. Men Vegvesenet vil altså heller investere i bussfelt langs E39. Vi spør: Hvorfor skal ekspressbusser mellom Stavanger, Sola og Sandnes passere utenom UiS og utenom nye SUS? Dagens studenter, framtidige pasienter og besøkende til sykehuset vil uten tvil ha stor glede av ekspressbusser, men da må det satses samlet på en bussgate med høy kvalitet gjennom Ullandhaug.

Traséen for sykkelstamveien følger slavisk E39. Planleggingen er kommet langt og det er trolig lite å gjøre med at syklistene henvises til å følge E39, som produserer støy og dårlig luftkvalitet. Hovedsiktemål for sykkelstamveien er en rask forbindelse mellom de store arbeidsplassområdene i Stavanger, Forus og Sandnes. Den planlegges som separat prosjekt og samordnes i liten grad med andre investeringer.

På Forus jobber det anslagsvis 40.000 personer. Flertallet av ansatte har høy utdannelse. Aktiviteten knyttet til forskning og utvikling er omfattende. God kontakt mellom Forus og Ullandhaugmiljøet er derfor særdeles viktig for økt verdiskaping i regionen. Dette går fram av Forusvisjonen og er rapportert til den Interkommunal planprosessen knyttet til kommunedelplan for Forus (IKDP). Denne planen skal legge til rette for en konsentrert utbygging langs kollektivaksene øst-vest og nord-syd. I dag er Forus og Ullandhaugmiljøet (UiS, IRIS og Ipark) praktisk talt helt atskilt. Internt på Forus Næringspark er bussgaten ferdig anlagt helt fram til Solasplitten.

Det gjenstår altså å knytte kontakt mellom Forus Nord og Ullandhaug, en ganske kort strekning, tre til fire minutters kjøretid. Byregionens kollektivreisende vil få et løft inn i framtiden dersom Ullandhaug og Forus forener sin etterspørsel etter høykvalitets busstilbud. Samlet reisebehov i disse områdene gjør det mulig å etablere høyfrekvente busslinjer. Ullandhaug er allerede i dag, uten nye SUS, et av de tyngste reisemålene i byregionen (nest etter bysentrene Stavanger og Sandnes). Studentenes bussreiser fordeler seg over hele dagen. Felles bussvei og felles busslinjer vil gi Forus grunnlag for heldagslinjer, ikke bare rushtidslinjer.

Det synes riktig at bussvei og sykkelstamvei følger samme trasé og at denne fristilles fra E39. For tiden ser det ut til at ulike planorgansisasjoner arbeider med hver sine løsninger, uten at dette samordnes. Her må noen ta tak. Utenfra sett kunne det være naturlig at fylkespolitikere tok et initiativ for å sikre en samordnet løsning - det haster!

Mer fra: Debatt