Områdeløftet på Storhaug har gitt resultater, mener leder av Storhaug bydelsutvalg, Tone Brandtzæg (H). Her fra byggeprosjektet 5 grader Øst som vant Stavanger kommunes byggeskikkpris.

DEBATT: Systematisk arbeid over tid gir resultater

Kommunen har brukt store midler på områdeløftet på Storhaug. Det er vel anvendte penger, mener leder i Storhaug bydelsutvalg, Tone Brandtzæg (H).

Av Tone Brandtzæg (H), leder Storhaug bydelsutvalg

Storhaug bydel har i de siste årene gjennomgått store endringer. Fra å være en bydel som fremsto noe slitt og for mange lite attraktiv å bosette seg i, har dette sakte, men sikkert endret seg.
Visjonen Urban Sjøfront ble lansert på slutten av 1990- tallet, og var starten på en svært positiv utvikling av Stavanger Øst.

Gjennom grunneierorganisering og offentlig/privat samarbeid er det skapt rom og vilje til realisering av et mangfoldig byområde. En rekke nye nærings- og boligområder er realisert, og tomme næringslokaler er fylt med nytt liv. Østre bydel har helt spesielle kvaliteter som gjør at stadig flere ønsker å bosette seg der. Korte avstander til Stavanger sentrum med gå – og sykkelavstand til sentrale tilbud bidrar til det. Men Storhaug har så mye mer.

Grøntarealer og god tilgjengelighet til sjøen gir trivsel og genererer aktivitet. Turstien fra Breivik til Strømvik er flittig brukt av innbyggere fra hele byen. Friområder med lune viker og badeplasser, flott tilrettelagt med grillplasser, er populært. Området ble i Friluftsåret 2015 kåret til Stavanger beste friområde, en tittel som var vel fortjent.

Et aktivt og rikt foreningsliv gir gode fritidstilbud til beboere i alle aldre. Idrettslaget Brodd med sine mange aktiviteter og andre frivillige organisasjoner gir mye til bydelen. Til og med en rideklubb har funnet sin plass, nesten midt i byen. Mange ildsjeler, trenere og ledere, legger ned utallige arbeidstimer og bidrar til trivsel for store og små.

Så langt, - så godt.  Men kan vi slå oss til ro med dette? Er alt bare idyll? Selv om mye har skjedd på få år, er det fremdeles ting å t tak i. Levekårsundersøkelsene de siste årene har vist at deler av Storhaug fremdeles har noen utfordringer. Det var behov for å snu utviklingen i områder med levekårsutfordringer. Som en oppfølging av dette, vedtok et enstemmig bystyre i 2014 «Levekårsløftet for Storhaug». Bomiljøet i Nord-østre del av Storhaug skal vies spesiell oppmerksomhet.

Bydelsutvalg og Frivillighets-sentralen samarbeider godt. Beboerne i bydelen er tatt med og involvert i prosessen. Det har vært arrangert åpne samlinger der masse engasjerte mennesker møtte opp, og kom med gode innspill. Det ble satt fokus på eget bomiljø og hva beboerne selv mener må til for at Storhaug skal bli en enda bedre bydel å bo i.

Hovedtrekkene i den siste levekårsundersøkelsen viser en positiv bedring og at Levekårsløftet ser ut til å ha effekt. Blant annet er friområdet ved Emmaus opparbeidet og fremstår i dag som et attraktivt rekreasjons og aktivitetsområde. Det er viktig at vi fortsetter dette arbeidet. Lekeplasser og skolegårder må vedlikeholdes. Bydelen skal bli grønnere. Trær skal plantes. Fysiske tiltak som skaper gode fellesområder må på plass. Når brukerne av områdene blir med i prosessen får en et helt annet eierskap til området og det blir tatt vare på. Nabolag som går sammen om å gjøre noe for sitt nærmiljø, sveiser folk sammen og skaper et godt bomiljø. Det viser seg at mindre tiltak som innbyggerne selv tar initiativ til har vel så stor effekt som større tiltak kommunen har gjennomført.

Kommunen har brukt ekstra midler på områdeløftet på Storhaug. Det er vel anvendte penger. Men det trengs fortsatt midler. Derfor besluttet Høyre og flertallspartiene å sette av ytterligere fire millioner i budsjettet for 2017-2020 for å fortsette levekårsløftet. I tillegg arbeides det med å sikre statlige midler.
Utviklingen av bydelen er et godt eksempel på hva det er mulig å få til når både private og offentlige aktører drar i samme retning. Storhaug er den bydel det er grunn til å være stolt av.

Til slutt en liten betraktning fra en turgåer i Storhaug bydel i forrige uke.
Turen startet ved Kunstskolen i Birkelandsgaten. Gjennom boliggater mot Varden og Midjord. Ivrige hageeiere er i gang med våronna. På fotballbanen på Midjord er det full aktivitet med trening og kamp. Videre ned til Ramsvik. Denne dagen falt valget på turstien mot Breivik. Masse folk på tur og et yrende liv i viken ved badeplassen. To nye flotte griller er på plass og de er i bruk. En vanlig mandag ettermiddag. I båthavnen i Breivik er båtpussen i full gang. Så inn mot sentrum og mer urbane strøk med butikker og kafeer, og ikke minst Tou Scene med sine mange kulturaktiviteter.

Og hvem skulle tro at vi i dag kan spise på en restaurant med Michelinstjerne midt i Pedersgata.
Alt dette i kort gangavstand for de fleste som bor på Storhaug. Kvaliteter vi må ta vare på og videreutvikle.