Det er stort behov for tiltak for dem som av ulike grunner faller utenfor arbeidslivet. Foto: Luca Kleve-Ruud/Dagsavisen

Debatt: Stort behov for arbeidsmarkedstiltak

Av Per-Endre Bjørnevik, bystyrerepresentant Stavanger KrF og fylkesleder i Rogaland KrF

Å ha en jobb er av grunnleggende betydning for oss:
* En jobb gir økonomisk trygghet for tilværelsen.
* En jobb gir et nettverk og utviklingsmuligheter.
* En jobb gir verdighet og også status.

De siste årene har arbeidsledigheten i landet vært lav, og særlig i vår region har det vært tilfelle. Gjennom en årrekke har det å få seg en god og godt betalt jobb vært ganske enkelt for folk i alle aldre.
Oljevirksomheten har hatt stor etterspørsel etter både mennesker med fagutdanning og med høyere utdanning. Men mange har avsluttet sin utdanning og gått ut i godt betalte jobber uten avsluttet utdanning.
De gode tidene har også ført til at andre bransjer har møtt konkurranse om gode fagfolk. Dette har ført til at kostnadsnivået i mange bransjer har blitt for høyt og bedrifter har forsvunnet.
Så skjer det plutselige, og for mange helt uventede, at ballongen sprekker. I oljevirksomheten har vi nå tapt tusenvis av arbeidsplasser. Dette kom fortere og tidligere enn mange hadde ventet.

Ser vi på Stavanger-regionen, så er det merkbart på flere områder: I boligprisene, i trafikken, i antall søkere til ledige jobber og i flyttestatistikken.
Jeg er styreleder i Arbeidsmarkeds- og VTA-bedriften Allservice AS. Dette selskapet startet i 1972 og har lang tradisjon for å hjelpe mennesker med et attføringsbehov eller som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass. Bedriften samarbeider nært med NAV, kommune og med andre virksomheter i regionen.

Tidligere ble Arbeidsmarkeds- og VTA-bedrifter kalt vernede bedrifter. Min erfaring er at disse bedriftene har like mange utfordringer som ordinære bedrifter pluss en rekke andre.
Det er stort behov for tiltak for dem som av ulike grunner faller utenfor arbeidslivet. Det kan være mennesker som av helsemessige grunner har behov for å gå over i en annen type jobb med mindre belastning.
Eller det kan være mennesker med funksjonshemning som gjør at de ikke kan klare en ordinær jobb. Disse kan ha behov for omskolering eller Varig Tilrettelagt Arbeid.
Allservice har i Avdeling Kvaleberg hatt en meget solid virksomhet for Varig Tilrettelagt Arbeid. Denne sysselsetter 48 mennesker med ulike manuelle monteringsoppdrag og produksjon av transportkasser, plastpakking, montering og liming av esker samt andre manuelle oppdrag.

Vi har stadig videreutviklet tilbudet for å tilpasse det til behovet. Noe har vært vellykket, andre steder har vi ikke lykkes. Men alt i alt er virksomheten en meget lønnsom bedrift med god økonomi og gode resultater.
Behovet for Varig Tilrettelagt Arbeid, VTA, er stort. Allservice har 44 plasser, men har tatt inn 4 ekstra for å ta av noe av behovet. Og behovet er stort og vi har 12 personer på venteliste. Ventetiden ar i størrelsesorden 6 måneder. Jeg vil anta at ventelistene er minst like lange i andre VTA-bedrifter.

Dette er tilbud til mennesker som ikke lett kommer inn i vanlig arbeid, men som ved hjelp av tilrettelagt arbeid i en skjermet virksomhet får en meningsfull hverdag. Noen blir også utprøvd i vanlig arbeid med godt resultat. Men de har behov for VTA-bedriften som en base.

Foreløpig har vi fått melding om at VTA-området ikke vil bli konkurranseutsatt, men hva skjer rundt neste sving?
Jeg vet at det nå er flere av arbeidsmarkedsbedriftene som har gjort en kjempejobb i mange år sliter. De har vært nødt til å nedbemanne fordi de ikke har fått oppdrag fra NAV eller vunnet anbud.
Dette fordi NAV er blitt pålagt å konkurranseutsette sine ordninger. Flere ansatte i arbeidsmarkedsbedriftene, som har den kompetansen som behøves i denne krevende perioden, er selv blitt eller står i fare for å bli arbeidsledige.
Hvorfor skjer dette nå når samfunnet har et særlig behov for disse tiltakene?

En rekke oppdrag som tidligere er blitt tildelt de samfunnsnyttige arbeidsmarkedsbedriftene er med den nåværende regjering nå blitt omgjort til anbud som vi må konkurrere om.
Allservice har vunnet anbud og konkurrerer om flere. Disse oppdragene er rettet mot mennesker som ikke er på attføring, men som må lære norsk, norsk arbeidsliv og norsk kultur.
Vårt samfunn har råd og plikt til å ta vare på mennesker som kommer i en vanskelig situasjon og de som har behov for å få tilrettelagt sin arbeidsdag.
Retten til arbeid er en menneskerettighet som vi må ta skikkelig på alvor.

Jeg viser til resolusjon vedtatt på Rogaland KrFs fylkesårsmøte 17-18 februar:

* Sterkere satsing på Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA

* Retten til arbeid omfatter alle mennesker. Deltakelse i arbeidslivet gir innhold i hverdagen, sosialt nettverk og inntekt.

* Noen faller utenfor det ordinære arbeidsliv og må få tilbud om tilrettelagt arbeid, enten for en kortere tid eller varig. En VTA-bedrift gir de yrkesvalghemmede fysisk tilrettelagte arbeidsplasser, ivaretaking av behov knyttet til fysisk aktivitet, koordinering av tjenester, utvikling av ressurser, motivering og trening av sosiale ferdigheter og rådgivning om kosthold og ernæring.

* Det er i dag stor mangel på VTA-plasser og langvarige ventelister.

* Rogaland KrFs fylkesårsmøte oppfordrer NAV og kommunene til å legge til rette for flere VTA-plasser for å gi yrkesvalghemmede mulighet for å komme ut i meningsfylt arbeid.