Slik kunne et nytt sykehus på Våland blitt seende ut. I stedet endte man opp med Ullandhaug-alternativet. Illustrasjon: Nordic Cowi

Debatt: Skjerpings, Høyre!

Arbeiderpartiet er overrasket over innlegget til Egil Olsen (H).

Av: Kari Nessa Nordtun, fraksjonsleder for Ap i kommunalstyret for byutvikling

Arbeiderpartiets gruppe i kommunalstyret for byutvikling påpekte i et innlegg i RA at det er uheldig at behandlingen av lokaliseringen av sykehuset ikke har fulgt regjeringens egne retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging og lokalisering av statens publikumsrettede virksomheter. Hovedformålet med en slik planlegging er å legge til rette for å begrense behovet for transport og for å nå målsettingen om null-vekst i privatbiltransport. Dette er viktig for å at byregionen skal kunne bidra til å oppfylle nasjonale mål og internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av klimagasser og viktige jordvernmål. Vi har ikke ønsket omkamp om lokaliseringen, men kommunen har fremdeles et ansvar for å følge regjeringens retningslinjer for samordnet planlegging, slik at de overordnede samfunnsmålene for klima og miljø kan ivaretas på best mulig måte også når sykehuset lokaliseres til Ullandhaug.

Da kommunalstyret for byutvikling den 16. juni behandlet områdeplanen for Ullandhaug for høring, var det bred, tverrpolitisk enighet om en rekke bestemmelser og tilleggsforslag som hadde til formål å bidra til at biltrafikken blir begrenset, at det legges til rette for kollektivtrafikk og bruk av sykkel og at sykehuset får gode miljøkvaliteter med en konsentrert bebyggelse som husholdere med arealressursene. De klima- og miljøutfordringer vi står overfor i årene framover er formidable, og løses best dersom det er bred politisk støtte for disse. Derfor synes vi i Arbeiderpartiet at behandlingen i kommunalstyret la et positivt grunnlag for utviklingen av det nye sykehuset, slik at sykehuset både blir effektivt for en høy kvalitets behandling av syke mennesker, samtidig som det kan fremstå som et eksempel for hvordan klima, miljø og andre samfunnshensyn kan ivaretas.

Vi er derfor overrasket over innlegget til nestleder i kommunalstyret for byutvikling, Egil Olsen i Høyre, når han i ukjent stil skriver i RA den 24. juni om sykehusplasseringen. I innlegget skriver Olsen følgende:

«Til tross for massiv støtte til nytt sykehus på Ullandhaug, fra kommuner, fylkeskommune, ansatte og faglige instanser, mener likevel altså Ap at det er oppsiktsvekkende at helseministeren ga sin tilslutning til at nytt sykehus kan bygges her.»

Dette er ikke sant. Det har fra flere vært påpekt det uheldige i at lokaliseringen av sykehuset til Ullandhaug bryter  retningen for byutviklingsstrategien i regionen.  La oss ta kommunen først. Rådmannen i Stavanger kommune la følge anbefaling til grunn da saken ble behandlet i bystyret i september 2015: «Stavanger kommune anbefaler ut fra en helhetsvurdering primært Våland for lokalisering av nytt sykehus.»

La oss deretter se hva fylkeskommunen mente: «Ut fra de interesser fylkeskommunen er satt til å forvalte er Våland det foretrukne alternativet. Fylkesutvalget ber Helse Stavanger HF vurdere om sykehusets interesser kan bli tilstrekkelig ivaretatt ved lokalisering på Våland», heter det fra fylkesrådmann Trond Nerdal. Nerdal uttalte videre i saken til fylkesutvalget at det er betenkelig at byutviklingsaspektet i så vidt liten grad har vært en del av lokaliseringsprosessen. «Byutviklings-aspektet er brakt inn som vurderingstema som følge av aktive innspill fra fylkeskommunen og kommunene, men først etter at idéfasen var gjennomført. (...) Letefasen blir dermed snever, og det er usikkert om det samfunnsmessig beste alternativet er funnet».

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa la følgende til grunn i sin høringsuttalelse: «Det er Våland som er minst bilavhengig, og Våland ligger mest sentralt. Våland er òg derfor mest tilgjengelig for ulike brukergrupper, og Våland ligger nærmest der det vil bo flest folk i fremtiden av de tre alternativene som har vært vurdert». Fylkesmannen konkluderte med å forkaste Ullandhaugalternativet. 

Ledende aktører innen byutvikling, som Stavanger Arkitektforenings tidligere leder og nå president i Norske arkitekters landsforbund, Alexandria Algard, skrev følgende i Stavanger Aftenblad: «I stedet for å bygge videre på tidligere tiders feilsteg må vi velge løsninger som er gode og attraktive for fremtiden. Her er plasseringen av et nytt sykehus svært viktig. Det bør bygges på Våland.»

I lys av disse uttalelsene lurer jeg på hva Høyre mener med uttrykket «massiv støtte» for Ullandhaug-alternativet fra kommuner? Fylkeskommune? Og faglige instanser? 

Like uforståelig blir det når Høyre trekker frem egne reiseavstandsberegninger i innlegget for så å vise til at forskjellen mellom Ullandhaug og Våland blir «ganske sneversynt». 

Til dette må nøyer jeg meg med å vise til tall fra transportanalysen som sier at bilandelen vil øke fra 48 % med Våland til 64 % med Ullandhaug. Særlig antall syklende kan bli redusert. Jeg håper at innlegget fra Høyre ikke er representativt for partiets byutviklingspolitikk, og at man er villig til å ta i bruk de virkemidlene som er nødvendig for å få ned biltrafikk og utslipp. Det forhandles nå om bymiljøavtaler der det skal settes konkrete mål og krav, og der tilskudd fra staten vil være avhengig av at definerte resultatmål blir oppfylt. Da trenger vi et Høyre-parti i byen og regionen som arbeider for en by og regionutvikling som bidrar til at disse målene kan nås, og ikke et parti som stiller seg likegyldig til om de planredskapene som kommunene og fylkeskommunen skal bruke til dette formålet blir fulgt eller ikke. 

Skjerpings, Høyre!