Bussveien er et av de største prosjektene i bypakken. På Bussveien vil bussene komme presist, gå ofte og reisen er behagelig. Her fra bussbrua over E39 motorveien på Forus. Foto: Roy Storvik

Debatt: Rogaland fylkeskommune tar grep

Rogaland fylkeskommune har allerede tatt mange viktige grep for å bedre kollektivtransporten, og vi jobber stadig med å bli enda bedre, skriver samferdselssjef Gottfried Heinzerling i Rogaland fylkeskommune.

Av Gottfried Heinzerling, samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune.

I sitt innlegg 21. mars etterlyser Gustav Nielsen nye grep i kollektivtransporten på Nord-Jæren. Rogaland fylkeskommune ønsker å gi folk best mulig kollektivtilbud. Vi kan selvsagt alltid bli bedre, men mange av de virkelig store og viktige grepene er allerede tatt.

Nielsen peker på utfordringen med å nå nullvekstmålet. Dette er en lokal, nasjonal og global utfordring, og er en vedvarende utfordring. I disse dager forhandles det om Byvekstavtale på Nord-Jæren. Denne avtalen skal bidra til å nå målet om null vekst i personbiltrafikken i byene. Veksten skal heller tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Ved å se på boligbygging, samferdsel og kollektiv i en sammenheng skal det legges til rette for å bruke andre transportalternativer enn bil.

Dette grepet er allerede tatt.

Stortinget behandlet og vedtok sak om Bypakke Nord-Jæren den 30. mars. Her blir det en historisk investering på kollektivsiden, hvor hele 70 % av pakken skal gå til kollektivtiltak. Fylkeskommunen er helt enig med Nielsen i at full framkommelighet for buss er viktig. Det er nettopp kortere og pålitelige reisetider for busspassasjerene den kommende by­pakken vil løse.
Bussveien er et av de største prosjektene i bypakken. På Bussveien vil bussene komme presist, gå ofte og reisen er behagelig. Kollektivfelt på motorveien er et annet av virkemidlene. Det vil effektivt gjøre bussrutene våre til Forus mer konkurransedyktige i forhold til privatbilen.

Dette grepet er allerede tatt.

En av Nielsens påstander er at busstilbudet på Nord-Jæren treffer dårlig. Busstilbudet på Nord-Jæren er blitt løpende forbedret de siste 20 årene. I 2003 gjennomførte vi tidenes største ruteomlegging, og med ytterligere forbedringer i 2008 og 2016. Passasjerveksten vi har opplevd og kundetilfredshetsmålinger bekrefter forbedringene. Rutetraseer er blitt forenklet, det samme har takst- og sonesystemet. Frekvenser har økt, og ikke minst er pendelruter etablert. Den forenklingen som Gustav Nielsen etterlyser er blitt gjennomført.

Dette grepet er allerede tatt.

Nielsen etterlyser også pendelruter. Pendelruter ble introdusert på Nord-Jæren i 2003 og er tatt i bruk der det er praktisk mulig i den trafikale situasjonen vi har per i dag. Fra 2016 ble også østre og vestre deler av Forus knyttet sammen med en høyfrekvent rute med 8 avganger per time. Ullandhaug fikk samtidig økt rutebetjening, og har i dag opptil 24 bussanløp per time (planlagt ytterligere økt til 30). Den gjennomgående hovedlinjen som Nielsen etterlyser ble samtidig etablert.

Dette grepet er allerede tatt.

Det store grepet med arbeidsdeling mellom tog og buss på Nord-Jæren ble gjort allerede i 1992. I dag er Jærbanen og busstilbudet et godt integrert rutenett – dog med en del utfordringer som skyldes dårlig framkommelighet i veinettet – noe som vi altså nå jobber intenst for å rette på.

Gustav Nielsen bruker innledningsvis ulike begrep for å argumentere for at kollektivtrafikken står svakt på Nord-Jæren. «Bussreiser per innbygger», «mindre bruk av buss» og «nedgang i bussbruk» er nødvendigvis ikke det samme.

Utfordringen med en bilbasert byregion illustreres ved at økningen i antall busspassasjerer fram mot millenniumsskiftet var lavere enn befolkningsveksten. I rene passasjertall har det imidlertid vært en vekst, og den fortsetter. Siden ruteomleggingen i 2003 har vi faktisk opplevd at passasjerveksten øker i takt med befolkningsveksten. Rutetilbudet er også økt. Dette forteller oss at vi har truffet godt.

Rogaland fylkeskommune har allerede tatt mange viktige grep for å bedre kollektivtransporten, og vi jobber stadig med å bli enda bedre.

Bussveien er et av de største prosjektene i bypakken.