– Nå er det på tide at politikere våkner opp, og innser at framtidens grunnskole i Norge er tjent med en styrking av de estetiske fagene hvor drama/teater spiller en rolle, skriver leserbrevskribentene. Bildet er fra en teaterproduksjon som studentene ved Drama and Intercultural Communication ved UiS satte opp tidligere i vår. Foto: Asbjørn Jensen/UiS

Debatt: Drama/teater inn i grunnskolen!

Det er på høy tid at drama/teater får plass som fag i grunnskolen på permanent basis, skriver Anna S. Songe-Møller og Karin B. Bjerkestrand.

Av: Anna S. Songe-Møller, dosent i drama, UiS og Karin B. Bjerkestrand, førstelektor i drama, UiS

Drama- og teaterpedagoger tok over en skoletime i mange av landets klasserom i forbindelse med aksjonen «Det spiller en rolle – drama/teater inn i grunnskolen». Det kan ikke bli med bare denne ene timen! Det er på høy tid at drama/teater får plass som fag i grunnskolen på permanent basis.

Tirsdag 27. september ble aksjonen «Det spiller en rolle – drama/teater inn i grunnskolen» avholdt. Drama- og teaterpedagoger tok over undervisningen i én skoletime for å vise hva drama/teaterfaget er, og hva dette faget kan bidra med. Under aksjonen ble 70 klasserom over hele landet åpnet for medier og politikere for å sette søkelyset på hvorfor drama/teater bør inn som fag på enkelte trinn i grunnskolen. Samtidig lanserer organisasjonen Drama- og teaterpedagogene en fersk rapport om drama/teater som nytt fag i grunnskolen, med ny læreplan, gode skoleeksempler og omfattende forskning. Denne læreplanen viser hvilke kompetanser drama-/teaterfaget vil kunne gi framtidens elever, kompetanser som kan benyttes både i andre fag og som etterspørres i arbeidslivet.

Aksjonen «Det spiller en rolle» ble holdt i forbindelse med stortingsmeldingen om fornyelse av grunnskolen «Meld. St. 28 – Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet», som skal behandles på Stortinget i dag. Regjeringen har foreslått at dagens skolefag beholdes, og at ingen fag skal verken inn eller ut. Dette mener vi er en feilvurdering. En reell fornyelse av grunnskolen bør innebære at man også åpner opp for endring i forhold til dagens skolefag, slik at elevene også kan få opplæring i drama/teater.

Det er et velkjent fenomen at dagens seksåringer sitter for mye i ro, og at mange barn mister motivasjon for skolearbeid allerede i grunnskolen. En av løsningene på disse utfordringene er å innføre mer praktiske og kreative fag i skolen. Ludvigsen-utvalget la fram i NOU 2015:8 Fremtidens skole, en mer omfattende omlegging av skolen enn det som fikk gjennomslag i stortingsmelding 28. Det synes vi er beklagelig. I dagens samfunn, med sosiale medier og «prosjekt perfekt», mener vi det er et sårt behov for en arena der elevene får rom til å være utforskende gjennom varierte uttrykksmåter. De trenger flere steder der de kan lære å mestre livsutfordringer. Barn lærer, utvikler seg og tilpasser seg livet gjennom rollelek. I drama/teater-faget vil de få innsikt i og lære seg metode som kan gi dem faglig og personlig kapasitet til å mestre utfordringer.

På Bogstad skole i Oslo har drama vært et eget fag siden 2005. I Kulturnytt på NRK P2 onsdag 28. september kunne rektor Brynhild Farbrot fortelle at de opplever gode resultater med å sette av en skoletime i uken til drama/teater-faget. Hun forteller at elevene gjennom å arbeide med drama/teater blir tryggere, de får alternative måter å uttrykke seg på, og at de trenes i empati gjennom å ta ulike perspektiv og roller.

Læreplanens generelle del sier noe om skolens oppdrag i å utvikle gode, solide, selvstendige mennesker. Vi tror at drama/teater som fag gir elevene mulighet til å utforske faktakunnskaper ved å gå inn i roller. På den måten vil de få læring for livet. Gjennom drama/teater, må de utforske, problematisere og reflektere over ulike tema, kunnskaper og ferdigheter. «Å høre det er å glemme det. Å se det er å vite det. Å gjøre det er å forstå det», sa den kinesiske filosofen Konfutse (551-479 f.Kr). Innen alt drama-/teaterarbeid ligger erfaringslæring. Ved å «gå i rolle» får elevene nærhet til det de skal lære. Ved å gå «ut av rolle» får de distanse til det de skal lære. Gjennom drama-/teaterfaget kan elevene bli mer reflekterte og dyktigere til å analysere og observere. Drama/teater tilbyr elevene mulighet til å skape ny kunnskap. De vil få sjansen til å eksperimentere og handle ut ifra erfaringsbasert læring.

Drama/teater er en kollektiv kunstform som baserer seg på kommunikasjon og forhandling for å skape og uttrykke noe sammen. I dagens samfunn skal barn lære å mestre og de skal leve som medborgere i et demokrati. Gjennom drama/teater kan elevene trene seg på å se, høre og forstå seg selv og andre. De får mulighet til å se ting fra andres perspektiv. I mengden av informasjon som strømmer mot oss i det globale samfunn, er evnen til å kunne håndtere kompleksitet en vesentlig faktor for å kunne bli en aktiv medborger i et demokratisk, interkulturelt samfunn. I Norge bor det mennesker med ulike nasjonaliteter og bakgrunner, ulike erfaringer, mål og verdensblikk. Et perspektivbytte er viktig for å lære hvordan vi kan bidra inn i hverandres kontekster. Gjennom drama/teater, kan vi skape trygge og kreative dialogrom, hvor vi legger til rette for at barn kan øve seg på å «gå i andres sko».

Grunnskolens mandat er blant annet å tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov og læringsstrategier. Alle barn har krav på metoder som gjør at de har best mulig forutsetning for å lykkes i skolen, og at de føler de mestrer skolehverdagens innhold. Gjennom teaterfiksjon skapes en distanse til virkeligheten. Fiksjonen og rollen gir vern slik at det kan bli lettere å utforske, utfordre og diskutere vanskelige tema.

Faget drama/teater er både et kunst- og kulturfag, og et uttrykks- og danningsfag. Det er et estetisk fag med røtter i teaterkunst og dramatisk lek, og et fag som fremmer bevissthet om viktige menneskelige og samfunnsmessige temaer. Gjennom utforskning av kropp og stemme, rom og relasjon, komposisjon og kreativitet, empati og perspektivskifte, dialog og samspill, kan elevene lære grunnleggende ferdigheter om det å være et menneske. Forskning viser at undervisning i estetiske fag har god effekt på skoleprestasjoner i alle fag, og at realfag og kulturfag sammen kan bidra til helhetlig læring og danne hele og innovative og kreative mennesker. Med drama som fag i skolen vil få gladere og mer motiverte elever og frafallet i skolen vil kunne dempes. Nå er det på tide at politikere våkner opp, og innser at framtidens grunnskole i Norge er tjent med en styrking av de estetiske fagene hvor drama/teater spiller en rolle!