«Det er underlig at Middelthon angriper Arbeiderpartiet som anbefalte Våland-alternativet,» mener Aps Frede Cappelen. Illustrasjonen viser hvordan Ullandhaug-sykehuset kan bli. Illustrasjon: Nordic/Cowi

Debatt: «Demokrati, enevelde og behandlingsprosess»

Debatten om den politiske prosessen rundt sykehuslokaliseringen fortsetter. Aps Frede Cappelen presiserer partiets standpunkt i saken.

Av: Frede Cappelen, medlem kommunalstyret for byutvikling, Stavanger (Ap)

Leif C. Middelthon mener i et innlegg i Rogalands Avis 29. juni at bystyret bør si nei til en områderegulering for Ullandhaug-området som åpner for at det nye sykehuset blir lokalisert til Ullandhaug i stedet for Våland. Han angriper Arbeider-partiets gruppe i kommunalstyret for byutvikling for at vi ikke vil ta omkamp om lokaliseringen i forbindelse med områdereguleringen. Arbeiderpartiet har gått inn for at sykehuset skulle legges til Våland. Dette ville bygge opp om den planstrategien som Stavanger-regionen over lang tid har lagt til grunn for å redusere utbyggingspresset mot landbruksjord, minske transportbehovet, bilbruken og øke bruken av kollektivtransport, sykkel og gange. Dette har vært i tråd med nasjonale målsettinger og er nedfelt i regjeringens retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging. Her pålegges kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner å legges sine publikumsrettede institusjoner nær kollektivtransport og transportknutepunkt.

LES OGSÅ: Debatt: «En Høyre exit under planlegging»

Helsedirektoratets retningslinjer for planlegging ved lokalisering av helseinstitusjoner er ikke i samsvar med disse retningslinjene, og de hensynene som retningslinjene skal ivareta har ikke fått den plass og vekt i utredningen som retningslinjene forutsetter. Dette har vi påpekt ved flere anledninger.

Bystyret anbefalte med knappest mulig flertall Våland-alternativet da konseptutredningen om sykehuslokaliseringen ble behandlet i desember 2015. Men samtidig vedtok et nær enstemmig bystyre at kommunen ville legge til rette for utbygging av sykehuset ut fra det lokaliseringsvalget sykehuseierne gjorde. Det er underlig at Middelthon angriper Arbeiderpartiet som anbefalte Våland-alternativet. Både Høyre som uforbeholdent ønsket Ullandhaug og Venstre som ønsket Ullandhaug under forutsetningen av at det ble bygget skinnegående kollektivtransport går fri.  

LES OGSÅ: Debatt: Skjerpings, Høyre!

Man kan være uenig i at bystyret ikke burde ha erklært at de ville legge til rette for sykehusbygging på det alternativ som sykehuseierne velger, men det ville være sterkt uheldig dersom bystyret som planmyndighet, etter at sykehuseierne med godkjenning av helseministeren har valgt Ullandhaug, utarbeider en områdeplan som ikke tar hensyn til dette. Dette er ikke et spørsmål om enevelde eller demokrati, men om anstendighet og forutsigbarhet ved planlegging av en samfunnsviktig institusjon.

LES OGSÅ: – Vi bygger først og fremst for pasientene

Arbeiderpartiet vil i alle fall arbeide for at områdeplanen for Ullandhaug legger til rette for at det settes rammer for sykehusutbyggingen som gjør at hensynet til miljø, klimavennlige transportløsninger og husholdering med arealbruken blir godt ivaretatt samtidig som at det gis rom for utbygging av et høykvalitetssykehus og god pasientbehandling.