Lekeplassen ved Wang Toppidrett på Våland er én av flere lekeplasser som ble rehabilitert i fjor. Slik den så ut før forbedringene. I år skal ytterligere 11 lekeplasser fikses.

Bydelsutvalg til beste for bydelene

DEBATT: Bydelsutvalget har en viktig lokal oppgave. Den blir ikke mindre med tanke på en kommende kommunesammenslåing, skriver Venstres representanter i bydelsutvalgene.

Av: Kristin Bade Veire, Hinna bydelsutvalg, Roar Houen og Hege Benedicte Blom, Storhaug bydelsutvalg, Lill Qvigstad og Harald Hammer, Hillevåg bydelsutvalg, Ali Mohammed Fuard, Hundvåg bydels-utvalg, Kolbein Haakon Lunde, Madla bydelsutvalg, Hayrettin Soyer, Tasta bydelsutvalg og Hege E. Nordbøe, Eiganes og Våland bydelsutvalg – samtlige er Venstre-representanter i bydelsutvalgene

Venstre er representert i alle syv bydelsutvalgene i Stavanger. Bydelsutvalget består av 11 medlemmer fra ulike partier og som er bosatt i bydelen. Vi er valgt av bystyret som politiske representanter. Vi er alle engasjert i bydelens ve og vel og hører gjerne på hva folk i bydelen er opptatt av. Vi representerer forskjellige partier, men det viser seg at i lokale saker er vi stort sett enige. Politiske skillelinjer viskes i stor grad ut.

Bydelsutvalgenes arbeidsområde og myndighet er fastsatt i reglement vedtatt av Stavanger bystyre. Reglementet viser hvilke oppgaver utvalget har, på hvilke områder det har beslutningsmyndighet og i hvilke saker bydelsutvalget har uttalerett. Bydelsutvalgene skal koordinere den årlige TV-aksjonen og årlige ryddeaksjoner, tildele lag og organisasjoner tilskuddsmidler, samarbeide med frivillighetssentralene og bydelsavisen og være samarbeidspartner i bydelsprosjekter. I disse sakene har bydelsutvalget beslutningsmyndighet og disponerer en pott penger. Frivillige lag og organisasjoner, skoler og barnehager er viktige partnere.

I politiske saker som reguleringssaker, kommunale plansaker og trafikk- og parkeringssaker har bydelsutvalget uttalerett på linje med andre, slike som berørte naboer og grunneiere. Bydelsutvalget kan komme med merknader og forslag, men har ingen beslutningsmyndighet. Det er opp til sentrale organer i hvilken grad de tar hensyn til bydelsutvalgets merknader.
Bydelsutvalget skal være bindeledd mellom bydelen og byens sentrale organer. Spørsmålet er om dagens bydelsutvalg er det?

Både ja og nei. Bydelsutvalgene fungerer på mange områder godt, de samordner og støtter lokale prosjekter som neppe ville fått sentral oppmerksomhet. Mange av sakene som legges fram for bydelsutvalget fra lokalbefolkningen gjelder trafikksikring, tilrettelegging av friarealer, idrettsplasser og lekeplasser. De som legger fram sakene er ofte vel forberedt og har forslag til løsninger. Vi setter pris på å bli orientert og sender saken til kommunen. Bydelsutvalget har selv ikke myndighet til å ta avgjørelse. Gleden er stor når den foreslåtte løsningen blir tatt til følge, men det er ikke alltid slik. Frustrasjonen kommer fram når man opplever å ikke bli hørt. Da kan det være mer effektivt å henvende seg direkte til sentrale politikere. Bydelsutvalget ønsker å være limet mellom lokalbefolkningen og sentrale politikere. Da er det viktig å styrke det som binder sammen.

Bydelsutvalget har en viktig lokal oppgave. Den blir ikke mindre med tanke på en kommende kommunesammenslåing. Bydelsutvalgene kan bevege seg i forskjellige retninger. En måte å styrke utvalget på er å tenke nytt om sammensetningen. Vi kan tenke oss at bydelsutvalgene er sammensatt av politikere sammen med folk fra lokale lag og organisasjoner, foreldre i skole og barnehager.

En annen mulighet for bydelsutvalgene er å gi de mer politisk myndighet og økonomisk ansvar i en del avgrensede lokale politiske saker. Eksempel på dette er forhold innenfor barnehager og skoler, trafikksikkerhet og vedlikehold av lekeplasser og idrettsbaner.

Når Stavanger slår seg sammen med andre kommuner, vil bydelsutvalgenes rolle og politiske betydning måtte bli forandret. Vi som sitter i bydelsutvalgene synes det er kjekt og nyttig å få være med å arbeide for bydelen vår. Uansett bør vi tenke gjennom hva vi vil med bydelsutvalgene for at de kan tjene lokalbefolkningen best mulig i tiden framover. En slik diskusjon bør starte nå med beslutning i god tid før neste kommunevalg.