Bro til Vassøy må bygges nå

Kronikk: Innbyggerne på Vassøy har i en årrekke arbeidet for å realisere bro.

Skrevet av: Henrik Halleland, Ordfører i Finnøy og ordførerkandidat Nye Stavanger KrF, og Per-Endre Bjørnevik, Bystyremedlem Stavanger KrF

Vassøy er en del av Storhaug bydel i Stavanger og de siste 15–20 årene har saken om bro til Vassøy stadig vært oppe til diskusjon i Stavanger Bystyre. Men saken har havnet i en situasjon der den sendes fram og tilbake mellom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Situasjonen er at det er i dag en fergeløsning og hurtigbåt mellom Stavanger sentrum og Vassøy. Den er en forbindelse internt i Stavanger kommune. Men det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for kollektivtrafikken.

Hvorfor skjer det ikke noe til tross for gjentatte positive vedtak i Stavanger bystyre og en bekreftelse på det i fylkestinget?
Stavanger Bystyre vedtok 19. mars 2018 følgende:

1. Planlegging, prosjektering og bygging av bro til Vassøy er Rogaland fylkeskommunes ansvar.

2. Stavanger kommune ber om at Rogaland fylkeskommune utarbeider en total prosjektplan med planlegging, prosjektering og bygging med tilhørende finansieringsplan.

3. Prosjektet finansieres med ferjeavløsningsmidler, grunneierbidrag og bompenger.

4. Stavanger kommune påtar seg oppgaven med utarbeidelse av reguleringsplan under forutsetning av at kostnadene dekkes av Rogaland fylkeskommunes prosjektplan.

Dette forslaget ble formulert av KrF og framsatt i Kommunalstyret for byutvikling av Høyre. Det ble senere vedtatt i Stavanger Bystyre.

Senere samme år, nærmere bestemt 12. juni 2018 vedtok Rogaland fylkesting følgende:

1. Stavanger kommune anmodes om å påta seg oppgaven med utarbeidelse av reguleringsplan for Vassøy bro. Kostnadene dekkes av Rogaland fylkeskommune.

2. Når godkjent reguleringsplan for Vassøy bro foreligger, vil Rogaland fylkeskommune utarbeide en finansieringsplan. Ved behov for bomfinansiering forutsettes positivt initiativ og vedtak fra Stavanger kommune.

3. Basert på finansieringsplanen vil Rogaland fylkeskommune vedta bygging av Vassøy bro eller fortsatt ferjedrift.
Dette vedtaket ble støttet blant annet av KrF.

Det har nå gått over ett år etter vedtakene i Bystyret og Fylkestinget ble gjort uten at noe er gjort med reguleringsplanen for bro til Vassøy.

Uten reguleringsplan kommer man ikke videre med finansieringsplanen og får heller ingen endelig avklaring på om det skal hygges bro eller om en skal fortsette med ferjedrift. 

Dersom en nå bygger bro, vil en kunne broke ferjeavløsningsmidler i tillegg til bompenger (i stedet for ferjebillett).

Hvorfor skjer det ingenting? Det foreligger et klart vedtak i Stavanger bystyre som sier at kommunen vil påta seg oppgaven med å regulere en broforbindelse. Det er Stavanger kommune som er regulerende myndighet og som må behandle saken som en reguleringsplan i kommunalstyret for byutvikling og bystyret etter en vanlig prosess.

Med bakgrunn i vedtaket i Rogaland fylkesting, foreligger det også en klar «bestilling» som sier at Rogaland fylkeskommune ber Stavanger om å utføre reguleringsarbeidet og at Rogaland fylkeskommune vil utarbeide en finansieringsplan.

Bystyrerepresentant Per-Endre Bjørnevik fra KrF hadde så tidlig som 08.05.2001 et leserinnlegg i Stavanger der vi tok til orde for at nå må det bygges bro til Vassøy. Siden har saken vært holdt varm med flere positive vedtak. Senest i Stavanger formannskap 09.05 2019 stilte representanten Christian Wedler (Frp) spørsmål om saken. Han fikk til svar at rådmannen måtte prioritere arbeid med dannelse av den nye kommunen i forbindelse med sammenslåing og at det derfor ikke var kapasitet til å gjennomføre dette planarbeidet nå.

Det kan så være akkurat nå. Men rådmannen har vært klar over bystyrets vilje i mange år også før vedtaket i mars 2018. Saken har gjentatte ganger før den datoen vært oppe til behandling med vedtak og at bystyret ønsker bro.

Nye Stavanger kommune vil nå komme til å bli en meget viktig jordbrokskommune. Vi må ta vare på jordbroksområder. Ikke bare de områder som ligger i nåværende Rennesøy og Finnøy kommune. Men også de i sentrumsnære jordbroksområdene. Noen LNF-områder er godkjent til bygging av kollektivtraseer, noe som er meget nødvendig.

Men det er arealer på Vassøy som er klare for utbygging. I et jordvernperspektiv er disse områdene trolig mindre verneverdige enn andre områder i nåværende Stavanger kommune som er vedtatt omdisponert til bolig. Dersom vi får gjort fortgang i bygging av bru til Vassøy, er KrF villig til å se på nytt på om det er områder som bør føres tilbake til LNF-område. 
En stor del av innbyggerne på Vassøy har i en årrekke målbevisst arbeidet for å realisere bro som fastlandsforbindelse. Nå er det på høy tid at denne blir realisert. Nåværende og kommende beboere på Vassøy må sikres en kommunikasjonsløsning jevngod med andre bydeler.

I nåværende Finnøy kommune er det i dag øyer uten fastlandsforbindelse. Nå når disse inkluderes i en ny og større kommune, er det på høy tid at det også legges en plan for realisering av et nettverk av broer for å sikre også disse en god forbindelse med resten av kommunen.