Fylkesrådmann Trond Nerdal advarer mot å bruke for mye penger nå. Det vil gå ut over kommende generasjoner. Foto: Lasse Hansen

Bremser investeringer og vedlikehold

Investeringene må ned, lånegjelden må ned, veivedlikeholdet må ned og bussprisene må opp. Slik kan fylkesrådmannens budsjett oppsummeres.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal slo an tonen da fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2017–2018 ble lagt fram i går.

– Vi er på vei oppover, sa hun prøvende før hun overlot ordet til Trond Nerdal.

– Vi er på vei oppover, i alle fall når det gjelder lånegjelden, repliserte Trond Nerdal med et skjevt smil før han dro en gjennomgang av tingenes tilstand. Den kommende eldrebølgen med færre yrkesaktive per pensjonist gjør at pengebruken må ned på lengre sikt.

– Vi kan bruke mer penger, men det vil gå ut over kommende generasjoner, oppsummerte Nerdal.

Ledighet

Han pekte på høy arbeidsledighet, og mens de som har hatt arbeid sitter på en kompetanse som kan brukes når tidene blir bedre, er de som ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet verre stilt.

– Det er en skummel ting å tenke på, sier Nerdal.

Utfordrer regjeringen

Han slår fast at han ikke anser det som en oppgave for fylkeskommunen å bidra til flere motkonjunkturtiltak så lenge regjeringen ikke overfører mer til fylket.

– Hvis noen sier at fylkeskommunen må sette i gang flere motkonjunkturtiltak, ser er mitt faglige svar at vi har drevet med motkonjunkturpolitikk lenge. Lånegjelden i fylkeskommunen har økt med 65 prosent de siste årene. Regjeringen bør derimot tenke mer på motkonjunkturpolitikk, sa Nerdal, som også viste til at det er grenser for hvor mye «omlegging» og «effektivisering» som kan legges inn som saldering i offentlige budsjetter uten at det får direkte konsekvenser.

– Det er nesten litt respektløst å kalle det omstilling når det er kutt det er snakk om, slo han fast.

Høy lånegjeld

Han slo også fast at Rogaland har høyere lånegjeld og dårligere driftsresultat enn andre fylker. Uansett påpekte han at han ikke har lagt opp til politikernes målsettinger om bedre driftsresultat.

– Det er bedre enn å foreta kutt som svir mer enn de smaker, sier fylkesrådmannen.
2017-2020-planen legger også opp til redusert lånegjeld, men ikke så stor reduksjon som fylkespolitikerne tidligere har gått inn for.

Nerdal slår fast at økonomiplanen legger opp til mer moderat nivå på investeringene enn den forrige økonomiplanen la opp til, uten at det går ut over eksisterende prosjekter.

Regjeringen har redusert tilskuddene til kultur- og idrettsbygg, så det vil ifølge Nerdal være vanskelig å bruke penger på det i årene framover.

Mindre ny asfalt

Han vil også redusere veivedlikeholdsbudsjettet neste år, fra dagens nivå på 540 millioner kroner til 510 millioner kroner i 2017.
 

– De som er glade i asfalt, vi merke at det blir mindre ny asfalt neste år, konkluderte Nerdal, men la til at budsjettet legger opp til 17 millioner kroner ekstra til veivedlikehold i 2018.

Uansett: 2014-meldingen om endret inntektssystem har bedre fylkets ramme.

– Da endringen kom i 2014 tenkte jeg: Nå har vi en ypperlig anledning hvis vi greier på holde vårt bo i orden framover, sa Nerdal, som både vil bedre netto driftsresultat, få ned lånegjelden og skaffe en buffer mot (enda) dårligere tider.

– Det mener jeg vi er på god vei til å klare, sier fylkesrådmannen.

Politisk skepsis

Våland: Både fylkesordføreren og Høyre-sjefen er skeptisk til å la motkonjunkturtiltak ligge.

– Inntrykket så langt er at fylkesrådmannen har lagt fram et stramt budsjett, nesten et litt defensivt budsjett, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Hun åpner for å bruke mer penger enn fylkesadministrasjonen legger opp til.

– Fylkesrådmannens begrunnelse er at fylket ikke er tilført flere statlige penger, og at vi derfor ikke har råd til å jobbe mer målrettet, men det må vi nå ta en politisk diskusjon på, sier Tengesdal.

Samarbeidspartiene i fylkeskommunen står nå foran en jobb med å enes om budsjett. Årsbudsjettet for 2017 og økonomiplan 2017–2020 blir endelig vedtatt i fylkestinget 13. og 14. desember.

– God kontroll

Den tidligere fylkesordføreren er også avventende.

– Fylkesrådmannen legger opp til et ryddig budsjett. Det er god kontroll i økonomien, sier Høyres gruppeleder Janne Johnsen umiddelbart fra sitt ståsted i opposisjon.

Hun er uansett ikke overbegeistret over fylkesrådmannens forsiktighetslinje.

– Jeg hører at fylkesrådmannen ikke vil ha motkonjunkturtiltak, men med den arbeidsledigheten vi ha nå må vi se på tiltak. Ikke nødvendigvis høyere investeringer, men vi må se på tiltak som opprettholder aktivitet, sier Johnsen.

Mye usikkerhet

Fylkesrådmann Trond Nerdal peker på sin side på en rekke usikkerhetsfaktorer framover.

– Det er ekstremt høy renterisiko, fastslår Nerdal med dagens svært lave rente i tankene, og peker på spørsmålet om rentene stige mer enn forventet. Den generelle økonomiske utviklingen er usikker. For fylkeskommunen er konjunkturutviklingen både i Rogaland og i landet som helhet betydningsfullt, på grunn av inntektssystemet er det utviklingen på AS Norge som slår mest ut for fylkeskommunes del.

Utviklingen innen buss, båt og ferje kan også få stor betydning til fordel for eller ulempe for fylkeskommunens økonomi.

Det samme er risikoen for stor realøkning i driftsutgiftene på noen områder.

Dessuten er det endringer i regionstruktur og kommunesammenslåinger på gang.