Illustrasjonsfoto.

Bompenger og barnefamilier

DEBATT: Kan familier med lav inntekt få lavere bompriser? spør KrF-politiker Per-Endre Bjørnevik.

Av Per-Endre Bjørnevik

I oktober 2018 skal den nye bomringen etter planen være på plass. Intensjonen med bomringen er å bedre bymiljøet, styrke kollektivtrafikken og legge til rette for bedre forhold for gående og syklende.
KrF har gjennom prosessen vært positive til opprettelse av bomringen, eller bymiljøpakken.

Vi står fortsatt fast på de vedtak som vi har vært med på. Vi mener at dette er nødvendig for å redusere biltrafikken, bedre miljøet og sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Dette vil tjene oss alle.

Men vi har vært opptatt av at noen vil få noen ulemper som bør drøftes nærmere. KrF tok i bystyrebehandlingen i 2014 til orde for at småbarnsforeldre skulle få rabatt i bomringen i forbindelse med kjøring til og fra barnehage. Da Stavanger bystyre behandlet saken i september 2014, fremmet Sp sammen med KrF følgende forslag til et nytt punkt i vedtaket:Konsekvenser og avbøtende tiltak for blant annet barnefamilier, som omtalt i notatet «Vurdering av forslag om fritak for småbarnsfamilier i bypakke Nord-Jæren» må utredes bedre.

LES OGSÅ: Kampen menighet splittes av bomringen

Det KrF var opptatt av, var å sikre at konsekvensene for enkeltgrupper som f.eks barnefamilier måtte utredes nærmere slik at uønskede virkninger ikke skulle oppstå.

Statens vegvesen vurdert forslaget om at småbarnsforeldre skal få særbehandling, men svaret var negativt: Det kan ikke anbefales.

Ifølge vegvesenets vurdering vil det i så fall gjelde så mange at det vil gå ut over inntektene fra bomringen, og virke urettferdig overfor andre grupper for eksempel «studenter, uføretrygdede og forflytningshemmede som ikke har fritak», heter det i uttalelsen fra vegvesenet.

LES OGSÅ: Stenger veier for bomringen

I tillegg fremholdt vegvesenet at å administrerere lister over hvem som eventuelt skal få fritak for bompenger er både vanskelig og ressurskrevende, hevder vegvesenet.

Dessuten vil det være i strid med retningslinjene slik de framkom i en melding til Stortinget, hevdes det.

Med dagens teknologi tror vi det er enkelt å administrere en slik ordning, særlig om den kobles sammen med de ordninger som allerede er etablert.

Kan familier med lav inntekt få lavere bompriser? KrF kan forstå at det å gi barnehageforeldre rabatterte bompasseringer ikke er en sak for bompengeselskapet. Skal vi få til noe, må kommunen, evt i samarbeid med andre, ta initiativ til en ordning.

LES OGSÅ: Bompenge-bombene

Det er et gode at barn får tilgang på barnehageplasser og for å sikre at flest mulig får nytte av disse har vi regler for rabatterte satser på bestemte vilkår.

I Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen §3 står det at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av samlet person- og kapitalinntekt for én barnehageplass. Det betyr familier som samlet tjente mindre enn 533.500 kroner i fjor skal betale mindre.

Dersom familien tjente mindre enn 450.000 kroner i fjor har barna i tillegg rett på «Gratis kjernetid». Det betyr familien ikke skal betale mer enn tre prosent av samlet årslønn for en barnehageplass.

Dersom familien tjente mindre enn 187.268 kroner i fjor, er barnehageplassene gratis. Får du redusert pris eller friplass i barnehagen gjelder det for ett barnehageår om gangen. Du må derfor søke på nytt ved hvert barnehageår.

LES OGSÅ: Krever bompasseringstak for næringskjøretøy

Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen fra ytterligere barn.

Når bymiljøpakken innføres, er det fare for at bystyrets intensjon med de rabatterte barnehagesatsene ikke innfris når vi ser den samlede virkningen av de nye bompengeutgiftene. Kan det være aktuelt å tilby dem som allerede har rabatterte pris i barnehagen også rabatt i bomringen?

Det må være et mål at ingen barn må slutte i barnehagen fordi det blir for dyrt for foreldrene å transportere dem dit.

LES OGSÅ: Nå skal bomringen bygges

KrF mener at denne problemstillingen må følges nøye fra bomringen blir igangsatt og i tiden fremover. Det er for tidlig å si noe konkret om hvilke tiltak som kan være aktuelle, men vi vil vurdere aktuelle tiltak når vi har vunnet erfaringer. Vi må også se til hva andre byer har gjort med denne problemstillingen.