IMDi ber Stavanger ta mot færre flyktninger. Her er syrerne Azza Ahmed (27), ektemannen Ehab Mani (32) og datteren Monena (7 md.) i spisesalen på et mottak utenfor Moss. Foto: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

Ber Stavanger ta imot færre flyktninger

IMDi ber Stavanger i 2017 ta imot 300 flyktninger, ikke 426, som tidligere vedtatt. Færre unge kommer.

Færre asylsøkere kommer til Norge, og i høst ble behovet for å bosette flyktninger på landsbasis nedjustert fra 21.000 til 13.000 personer for 2017.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber i et nytt brev Stavanger kommune om å redusere vedtaket for 2017 fra 426 til 300 flyktninger.

Nedgangen blir spesielt stor for gruppen enslige mindreårige. IMDi vil ha en reduksjon fra de 125 Stavanger har vedtatt for 2017, til 40 personer. Reduksjonen for voksne og familier blir derimot på bare 40 flyktninger sammenlignet med det Stavanger-politikerne tidligere har vedtatt.

300 i 2017

Rådmannen ber formannskapet vedta å bosette og integrere 300 flyktninger i 2017, 40 av dem enslige mindreårige.

Samtidig vil kommunen selv påvirke hvor sammensetningen av gruppen ungdom og barn, hvor mange som er over og under 15 år.

– Det vil være svært fornuftig for alle å ha en slik fleksibilitet. Det skjer store svingninger på området, og hvilke botilbud som er ledige. Dessuten: Det er stor forskjell på hvor mye det koster å bosette en enslig 10-åring kontra én som er over 15 år, sier Kåre Reiten (H), leder i kommunalstyret for levekår, til RA.

Administrasjonen i kommunen viser til at IMDi og Bufetat i 2016 ikke raskt nok har klart å finne enslige mindreårige som passet til de ulike botilbudene Stavanger. EMbo, kommunens botiltak for enslige mindreårige flyktninger, har til tider hatt ledige plasser. Kommunen har derfor ikke klart å ha det ønskede høye bosettingstempoet, framholder Rådmannen.

– Antallet flyktninger endrer seg raskt, sier Reiten.

Får ikke dekket alt

Reiten påpeker at staten ikke gir kommunen nok tilskudd til å dekke kostnadene for å bosette enslige flyktninger.

– Økonomien er en stor utfordring. Enslige trenger naturlig nok sterkere oppfølging enn andre flyktninger, og vi har gang på gang gitt staten beskjed om at tilskuddene ikke dekke utgiftene, sier Reiten.

Rådmannen vil ha fleksibilitet i alder mottaket av mindreårige flyktninger.

Årsaken er ønske om å kunne motta tilpasse ledige plasser til ledige botilbud.

– Vi vil gjerne ha fleksibilitet. Etter planen skal vi motta 40 enslige mindreårige i 2017. Vi vet ikke nå om vi har ledig for eksempel 20 plasser på de mest kostnadskrevende bostedene, altså i institusjoner. Det kan for eksempel være at vi får 25 ledige plasser i bofellesskap. Det handler om å utnytte ressursene på beste måte, sier Gabriela Tuftedal, rådgiver i flyktningsaker.

1. desember var det bosatt 50 mindreårige flyktninger for 2016, antallet antas å bli 60 i løpet av året, 20 færre enn tidligere planlagt. Årsaken er ifølge kommunen at IMDi og Bufetat ikke raskt nok har klart å finne mindreårige som passet til de ulike botilbudene.

 

LES OGSÅ:Formannskapet i Stavanger:Snudde i flyktningsak