Barnehageopprøret 2018 har engasjert mange barnehagelærere som i lang tid har vært stille.

Barnetrygd og kontantstøtte bør begrenses til barn som er medlem av norsk folketrygd

DEBATT: I dag hevder mange at det går sport i eksport av barnetrygd. En slik påstand kan det være hensyn som taler mot – men også for.

Av Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp, og Sissel Stenberg, nestleder Stavanger Frp
Hovedregelen må være at retten til barnetrygd gjelder for barn som er medlem av norsk folketrygd. Alle land som ønsker at dets borgere skal ha tilgang til barnetrygd må selv sørge for, dersom de ønsker det, å tilby barnetrygd – også til arbeidstakere som jobber i utlandet.

For å ivareta formålet med barnetrygd og kontantstøtte – nemlig å ivareta barnets beste, blir det riktig at ytelsene rettes mot barna og at ytelsene derfor følger barnas medlemskap i folketrygden. Enkelte lands folketrygdlovgivninger er svært statisk. Slik at her kan det være store rom for forbedringer for å ivareta egne borgere.

Det har lite for seg å subsidiere folks økte levestandard i andre land sammenlignet med andre innbyggere i samme land. Indirekte kan norske skattebetalere være med på å bære fram økte forskjeller. Det kan være uheldig. Ser en nærmere på tallene så taler gode grunner for at nettopp det er riktig.

EUs samordning av ytelser – som barnetrygd – kan være en belastning for norske skattebetalere. Når en sammenligner maks utbetaling eksempelvis fra Norge i Polen – med som Aftenbladet viser til – både barnetrygd og kontantstøtte utgjør 95,8 prosent av vanlig brutto årsinntekt der.

Ser en på tallene for Norge så utgjør det kun 15,8 prosent av gjennomsnittlig brutto årsinntekt. Summen vil være at enkelte tilegner seg en uberettiget fordel som gjør at de drar ifra eget lands øvrige borgere. Det er derfor også betenkelig at myndighetene i mange østeuropeiske land jobber mot vesteuropeiske land som ønsker å endre samordningen av trygdeytelser i EU.

Nå er diskusjonen hvorvidt barnetrygden kan justeres etter kostnadsnivået i landet barnet bor. Imidlertid vil det være tjenlig å vurdere andre løsninger for å ivareta det norske velferdssystemet på best mulig måte for innbyggerne.

Folk skal behandles likt – uavhengig av nasjonalitet. Derfor må løsningen være at barnetrygd begrenses til barn bosatt i Norge som er medlem av den norske folketrygdordningen. Det bør ikke være tilstrekkelig at en av foreldrene jobber i Norge og er medlem av folketrygden her. Ytelsen er jo nettopp til for barna. Ikke for å fylle på lommeboken til foreldrene.