Foto: Roy Storvik

Åtte milliarder til Nord-Jæren

Pengene skal blant annet være med på å finansiere bussveien og gang- og sykkelveier.

Det ble i dag klart at kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten er enige om et forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren. Staten skal bidra med rundt 8 milliarder kroner til nye transportløsninger i byområdet.

– Vi er fornøyde med at regionen er blitt enige med staten om en avtale. Det er en god avtale og lover godt for det videre samarbeidet. Den gir rom for forventninger inn i nye forhandlinger med staten i 2018. Avtalen betyr mye for å kunne realisere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Pengene skal bidra til byutvikling og god framkommelighet. Samtidig sikrer det statlige bidraget et større handlingsrom for prioriteringer knyttet til næringstransport og viktige veiprosjekter. Særlig viktig er det at staten finansierer halvparten av kostnadene til bussveien, sier et samlet ordførerkollegium på Nord-Jæren i en pressemelding.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har ledet forhandlingene med staten, sammen med Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, Sandnes-ordfører Stanley Wirak, Sola-ordfører Ole Ueland og Randaberg-ordfører Kristine Enger.

Avtalen skal bidra til å finansiere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Dette får byområdet på Nord-Jæren:

5,1 milliarder kroner til bussveien – dekker 50 prosent av kostnadene
1,3 milliarder kroner til tiltak som styrker kollektivtransport, sykling og gåing.
170 millioner kroner i støtte til kollektivdrift i 2017. Fra 2018 minimum 100 millioner kroner i støtte per år fram til og med 2023.

– Byvekstavtalene innebærer et godt grunnlag for den framtidige nærings- og boligutvikling i kommunene som igjen påvirker transportbehovet. Samtidig gir avtalene gir viktige bidrag til utvikling av gode transportløsninger i byene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen som har ledet forhandlingene på vegne av staten.  

Det er lagt opp til at avtalene skal gjelde for de kommende syv år, men at de skal reforhandles allerede i 2018 og da med grunnlag i Nasjonal Transportplan 2018–2029 som nå er til behandling i Stortinget.

Avtalen skal nå behandles av de berørte kommunene og av Rogaland fylke. Regjeringen vil deretter ta stilling til avtalene før de blir endelig inngått.

Saken oppdateres!