Årsregnskapet viser et bedre resultat enn forventet

– Koronapandemien er ikke over enda, og den vil kunne utfordre kommunens kapasitet og økonomiske rammer i kommende år.

Årsregnskapet til Stavanger kommune viser et bedre resultat enn forventet, med et netto driftsresultat på 482 millioner kroner, tilsvarende 4,1 prosent av samlede driftsinntekter, melder Stavanger kommune.

Mange oppgaver er imidlertid skjøvet fram i tid, noe som vil utfordre kapasiteten og de økonomiske rammene til kommunen i 2021. 

252 millioner kroner er avsatt til planlagt finansiering av kommunens investeringer, og de overskytende 230 millioner kroner overføres til fond, ifølge kommunen.

Til sammenligning var tilsvarende resultat i fjor på 271 millioner kroner, tilsvarende 2,5 prosent av samlede driftsinntekter før kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy.

LES OGSÅ: Forsket på rusavhengighet: – Man må jobbe hardt for å komme seg ut

Hovedårsakene

Utsatte oppgaver, lavere lønnsoppgjør og pensjonsavregninger, i tillegg til høyere skatteinntekter og statlige kompensasjoner, er hovedårsakene til at 2020 gikk bedre økonomisk enn forventet. Det forventes at kostnadene vil komme i 2021 og senere, skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider.

Smittesituasjonen førte til stor usikkerhet i utviklingen av kommuneøkonomien i 2020. Ved årsslutt var kostnadene knyttet til korona om lag 290 millioner kroner, men statlige finansieringsordninger har i all hovedsak kompensert koronakostnadene i 2020.

– Koronapandemien har preget hverdagen vår på måter det var vanskelig å forutse. Det viktigste for Stavanger kommune har vært å kunne fortsette å levere tjenester til innbyggerne. Det har vi klart, gjennom innsatsen til de ansatte, men også den øvrige befolkningen. Jeg ønsker å rette en spesiell takk til ansatte i kommunen for innsatsen som er lagt ned det siste året. Under strenge smitteverntiltak over lang tid og med risiko for egen helse har de gjort en fantastisk jobb. Det er jeg stolt av, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Stavanger kommune påpeker at løpende driftsoppgaver og nye oppgaver er håndtert under pandemien. Dette er løst både gjennom omdisponering av ressurser og personell og ved tilføring av ekstra ressurser.

LES OGSÅ: Elever vil ikke ha på webkamera

Skatteinntekter og rammetilskudd

Skatteinntekter og rammetilskudd til Stavanger kommune ble 8,5 milliarder kroner i 2020. Det er 95 millioner kroner høyere enn forventet. Disse merinntektene kom helt på slutten av året og var ifølge kommunen vanskelige å forutse. Dette gjelder både skatteoppgjørene for 2019 og statlige tilleggsbevilgninger til koronarelaterte kostnader.

Det ble investert for 1 milliard kroner i Stavanger kommune i 2020, blant annet til skoler, barnehager, bofellesskap, innbyggertorg, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Hinna bofellesskap og barnehagene Smiene og Vardeneset er blant prosjektene som ble ferdigstilt i 2020.

Anskaffelse og utvikling av eiendommer og rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg har også pågått i 2020. Egenfinansieringen av disse investeringene ble høy og havnet på 57 prosent. Samtidig viser gjelden, målt som andel av inntektene, en svak vekst og utgjør 65 prosent, noe over målkravet på 60 prosent.

LES OGSÅ: Graver etter Stavangers historie

Framtidsutsiktene

I tillegg til de mange utsatte oppgavene i 2020, kan pandemien også føre til endrede behov i befolkningen og økende etterspørsel etter offentlige tjenester i lang tid fremover. Den økte arbeidsledigheten, som flere storbyregioner erfarer nå, kan føre til mindre skatteinntekter i 2021.

– Koronapandemien er ikke over enda, og den vil kunne utfordre kommunens kapasitet og økonomiske rammer i kommende år. Den neste store oppgaven blir å håndtere alle de langsiktige konsekvensene av et delvis nedstengt samfunn som følge av covid-19-pandemien, sier kommunedirektør Vareide.

Årsregnskapene for Stavanger overleveres mandag til revisjonen. Årsrapportene og årsregnskapene for 2020 skal til behandling i formannskapet 29. april og i kommunestyret 31. mai 2021.