Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige skal torsdag presentere Stavanger Arbeiderpartis alternative budsjett. Foto: Pål Karstensen

Aps alternative budsjett – vil at Stavanger skal være en attraktiv by

Stavanger Ap har kommet med et alternativt budsjett som i hovedsak handler om at det skal være godt for byens befolkning å bo her.

– Vi har prioritert de store linjene. Det handler om skole, barnehager, omsorg og arbeid, sier nestleder og framtidig gruppeleder i Stavanger Ap, Kari Nessa Nordtun til RA.

Tirsdag kom Stavanger Ap med sitt alternative budsjett forslag som har fått tittelen «Vi satser på framtidens Stavanger.»

– Vi vil at Stavanger skal være en god by å leve i og i det hele tatt en attraktiv by. Da kan vi ikke kutte i skole og barnehage, sier Nordtun til RA.

Når det gjelder utdanning og arbeidsmarkedstiltak er Stavanger Ap opptatt av å tilrettelegge for flere lærlingplasser.

– Viktig er også motkonjunkturtiltak som ny skole på Storhaug og rehabilitering av Kvernevik skole, sier Nordtun.

Dag Mossige, kommunalråd Ap, er opptatt av oppvekst.

– Alle barn skal ha like muligheter i Stavanger, uansett hvor de vokser opp. Derfor vil vi investere i framtiden, og bygge nye skoler i Kvernevik og på Storhaug, sier Mossige til RA og fortsetter:

 – Det har blitt færre lærere de siste årene når det burde ha blitt flere. Det må vi snu, og Ap vil derfor styrke skolebudsjettet kraftig de neste fire årene. Vi mener også at alle barn skal ha rett på barnehageplass, uansett når på året de er født, slik at mor og far kan komme seg tilbake i jobb når de er klar for det.

Presenteres torsdag

Stavanger Aps alternative budsjett skal presenteres i formannskapet torsdag og behandles i bystyret den 12. desember.

Stavanger Ap skriver følgende i sitt forslag: «Stavanger Arbeiderparti er klar til å ta et større ansvar for Stavangers utfordringer enn dagens politiske

flertall. Kommunens høye arbeidsledighetstall (4.9 %) biter seg fast, særlig innen ingeniør- og IKT-fag, industri, bygg og anlegg. Vi vil beholde denne kompetansen i vår region, og bidra til en mer aktiv sysselsettingspolitikk. Stavangers utfordringer er også strukturelle: Vi trenger en by med flere barn. Vi er Norges fjerde største by, men mens de andre storbyområdene opplever folkevekst og nettoinnflytting, stagnerer Stavanger. Denne utviklingen vil vi snu. Vi tar grep for å beholde og tiltrekke barnefamilier.

For å sikre en bærekraftig økonomi, og kunne ta vare på våre eldre, må vi øke antall sysselsatte per

pensjonist. Vi må derfor utvise tydelig handlingskraft og ta grep allerede nå for å sikre en bærekraftig befolkningsutvikling. For oss er gode kommunale tjenester for alle et av de viktigste virkemidlene kommunen har til å motvirke de økende sosiale forskjellene i Stavanger. Det skal ikke ha noe å si hvor i byen mor og far bor – alle skal ha like gode barnehager og skoler».

Blant forslagene er:

Full reversering av «effektiviseringstiltak» i skolen, og styrket skoleramme.

Barnehageplass for november- og desemberbarn.

Styrke tidlig innsats i barnehagen gjennom rekruttering av flere pedagoger og ved å la flere assistenter ta fagbrev.

Full drift av Lervig sykehjem fra ferdigstillelse i 2018.

Pilotprosjekt med økt grunnbemanning.

Tillitsreform.

Flere seniorboliger.

Tilrettelegge for sosialt entreprenørskap, eldre og unge.

Bygging av ny Kvernevik skole og ny skole i Urban sjøfront, Storhaug, innen 2020.

Øke strakstiltak til opprustning av uteområde skole og barnehage.

Økt tiltak mot vedlikeholdsetterslep.

Utbygging av neste generasjons ladestasjoner for elbil.

Måling av utslipp fra cruisetrafikken med krav til utslippsmengde fra nye anløp.

Økt driftstilskudd idrett/kor og korps og frivillige organisasjoner.

Økt ramme for innkjøp av kunst, prioritere lokale kunstnere.

Bygge nytt garderobeanlegg på Hinna med ferdigstillelse i 2018.

Også nytt fra MDG

Miljøpartiet de Grønne kommer også med et alternativt budsjett.

her er det lagt inn tre «pakker for en ny tid»:

1) Omstillings-pakke på 66 millioner.

2) Fellesskaps-pakke på 85 millioner.

3) Oppvekst-pakke på 100 millioner.

I omstillingspakkene er blant annet følgende foreslått:

• Gratis sykkel på tog.

• Omstillingspris og mentorordning for næringslivet.

• Stor sykkelsatsing i flere år framover.

• Støtte til private solenergi-anlegg.

• Flere bilfrie gater i sentrum.

• Tryggere sykkelfelt på utsatte steder.

I fellesskapspakken er det foreslått følgende:

• Gratis sykkel på tog.

• Omstillingspris og mentorordning for næringslivet.

• Stor sykkelsatsing i flere år framover.

• Støtte til private solenergi-anlegg.

• Flere bilfrie gater i sentrum.

• Tryggere sykkelfelt på utsatte steder.

I oppvekstpakken er det foreslått følgende:

• Ekstra vikarbudsjett til barnehagene + tilbakeføre kutt.

• Flere helsesøstre og psykologer for barn og ungdom.

• Prøveordning med leksefri skole.

• Framtidsombud innføres.

• Økologisk frukt og grønt til elevene.

• Tilbakefører kutt i skolen, PPT og barnevern.