Ap krever granskning: – Vår klare oppfatning er at all praten om kvalitet ikke er reell

Opposisjonen mener framtidige anbud også må inneholde vurderingskriterier for ansattes jobbtrygghet og arbeidsforhold.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Torsdag må samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nok en gang møte på Stortinget for å svare for hvorfor Go-Ahead fikk det første anbudet, den såkalte Trafikkpakke 1.

Arbeiderpartiet har krevd en granskning av dette anbudet. Nå mener partiet det er grunn for en uavhengig granskning også for Trafikkpakke 2, som ble delt ut mandag til SJ.

– Vår klare oppfatning er at all praten om kvalitet ikke er reell. Anbudet er rigget slik at det i realiteten er laveste pris som vinner. Den som dumper prisen mest får anbudet. Det er noe annet enn hva regjeringen har kommentert tidligere, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli, til FriFagbevegelse.

Uavhengig granskning

Ap-politikeren har ikke studert grunnlaget for mandagens anbud nøye ennå, men har hørt hva som er sagt på pressekonferansen og i debatter på TV og radio.

– Jeg tror det er grunnlag for å kunne kreve en uavhengig granskning rett og slett for å lære og kunne gjøre det annerledes i videre anbudsutsettinger. For de vet vi kommer, sier Myrli.

I høst kom det fram i media og i offentligheten at andre enn anbudsvinner Go-Ahead hadde scoret bedre på kvalitet. Etter å ha hørt redegjørelsen til statsråden og komitebehandlingen på Stortinget i etterkant, mener Myrli det er all grunn til å tro at det stemmer.

– Kvalitet er ikke avgjørende for hvem som vinner anbudet. Det er pris som avgjør. Anbudet er rigget slik at det som har med kvalitet å gjøre vektes på en slik måte at det i realiteten er pris som avgjør. Det er noe annet enn vi er lovet fra regjeringen. Der får vi høre at kvalitet skal vektes mer, mener Myrli.

– Vi ser at det er flertall for anbudsutsetting og må akseptere det, selv om vi beklager det. Men det må likevel være mulig å ta lærdom av de to pakkene som nå er avgjort, slik at de neste anbudspakkene kan rigges slik at ikke bare pris avgjør, mener Ap-politikeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

SJ vant anbud

Mandag, omtrent samtidig som Jernbanedirektoratet offentliggjorde at SJ vant anbudet for Trafikkpakke 2, avga transportkomiteen i Stortinget innstilling til redegjørelsen fra samferdselsministeren om anbudet på Sørlandsbanen, som skal opp i Stortinget torsdag.

– Jernbanens fragmenterte organisasjonsstruktur, med flere statlig eide selskaper som premissleverandør i en anbudsprosess, gjør det svært vanskelig å foreta fornuftige og objektive valg. Det har denne behandlingen bekreftet, heter det i innstillingen til mindretallet.

– Mye av den informasjonen som er gjort tilgjengelig for komiteen burde ikke vært unntatt offentlighet, mener opposisjonen.

Stoppe videre anbud

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti foreslår å stoppe videre anbudsutsetting av persontrafikk med tog inntil det er foretatt en ekstern evaluering av anbudsutsettingen av Trafikkpakke 1 Sør og Trafikkpakke 2 Nord.

Opposisjonen krever også at det ikke undertegnes kontrakt med anbudsvinneren for Trafikkpakke 2 Nord, SJ, før en ekstern evaluering er gjennomført.

– Dersom evalueringen avdekker at pris er vektet høyere enn kvalitet, må anbudet avlyses. Da må det settes i gang en ny prosess der kvalitet vektes vesentlig høyere enn pris, heter det i mindretallets innstilling til vedtak.

– Og fremtidige anbudsutsettelser av persontrafikk med tog må også inneholde vurderingskriterier for ansattes jobbtrygghet og arbeidsforhold, heter det videre.

For døve ører

Opposisjonen snakker imidlertid for døve ører på Stortinget torsdag. Transportkomiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, viser til at saken handler om statsrådens redegjørelse i Stortinget 18. desember 2018, og tar denne redegjørelsen til orientering.

KrF har ingen representant i komiteen.

– Mindretallet legger nok en gang opp til en omkamp om jernbanereformen, og vil beklage den formen det nå har fått. Det har aldri tidligere vært aktuelt for medlemmer av komiteen å be om innsyn i interne anbudsdokumenter i samferdselssektoren. Flertallet har likevel etterkommet mindretallets ønsker om slikt innsyn. Flertallet vil imidlertid advare mot at en slik praksis får etablere seg, da det kan gi inntrykk av mistillit til embetsverkets utøvelse av stortingsvedtak, heter det i merknadene til regjeringspartiene.

Flertallet viser til at den politiske plattformen for regjeringen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti, tok tak i utfordringene i jernbanesektoren etter regjeringsskiftet i 2013.

I 2015 ble stortingsmeldingen «På rett spor» behandlet i Stortinget. Her var konkurranseutsetting et viktig element. Den pekte videre på at jernbanens sentrale rolle i transporten de neste tiårene er avhengig av at standarden på transporttilbudet bedres og kapasiteten økes.

Flertallet vil peke på viktigheten av etableringen av Jernbanedirektoratet som en sentral koordinator i jernbanesektoren. Operative og faglige vedtak er i større grad delegert til utøvende organer. Samferdselsdepartementet har et overordnet strategisk ansvar for utviklingen i jernbanesektoren. Jernbanedirektoratet er etablert for å sikre et koordinert og effektivt jernbanetilbud. (FriFagbevegelse)