Det er de som er elever i dag som utgjør framtiden i Norge. Venstre vil gi alle elever en god skole, med gode lærere og et godt læringsmiljø. Å satse på elevene er å satse på framtiden. Venstre er på lag med elevene, og på lag med framtiden. Foto: NTB scanpix

Å satse på elevene er å satse på framtiden

DEBATT: Venstre vil sørge for at alle skoler og klasserom har nødvendig IT-utstyr som smartboards og nettbrett, og kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet.

Av: Iselin Nybø (V), stortingsrepresentant

I skolen starter nye vennskap. For mange er det der følelsen av å være flink til noe begynner. Skolen er starten på det vi skal gjøre resten av livet, enten drømmen er å bli sykepleier, snekker, frisør eller dataingeniør.

Det er også i skolen barna kan lære å forstå verden rundt seg og til å ha en kritisk sans. Derfor starter også demokrati, menneskeverd og motstand mot farlig populisme i skolen. En god skole er starten på et godt liv og avgjørende for å skape et godt samfunn.

I dag underviser over 10.000 personer i grunnskolen uten å oppfylle undervisningskravene i opplæringsloven. I tillegg er det cirka 3500 i videregående skole. Samtidig er det 37.000 utdannede lærere som ikke jobber i skolen.

Venstre mener alle barn må få lovfestet rett til en kvalifisert lærer i klasserommet, og for oss er det viktigere enn en bemanningsnorm som vil gi flere ufaglærte i skolen.

Skolen må være like moderne og oppdatert som det elevene opplever hjemme. Derfor vil Venstre innføre en ekstra uketime i grunnskolen på alle klassetrinn øremerket IT/IKT og programmering. Vi vil sørge for at alle skoler og klasserom har nødvendig IT-utstyr som smartboards og nettbrett, og kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet. Vi foreslår også å etablere etterutdanningsprogram for lærer i IKT, og å opprette et program for praksisplass for IT-studenter i skolen.

Globaliseringen og internasjonalt samarbeid gjør at språk blir viktigere. Norske elever trenger språkkompetanse for å hevde seg internasjonalt når de skal ut i arbeidslivet. Jo yngre elevene er, jo lettere har de for å lære språk. I våre nærmeste naboland starter de mye tidligere med språkopplæring enn vi gjør i Norge. Det mener Venstre det er på tide å gjøre noe med. Vi vil derfor innføre et nytt fremmedspråk i tillegg til engelsk fra femte trinn, mens elevene har best forutsetninger for å tilegne seg nye språk.

Mange elever opplever overgangen mellom ulike trinn i skoleløpet som utfordrende og omveltende. Ofte er mange for lite forberedt på hva som kommer. Spesielt gjelder dette overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet, der elevene møter langt større krav til resultater, egen innsats og mestring, i tillegg til en ny skole, nye lærere og nye klassekamerater. Dette skjer i en alder som for mange elever er en sårbar tid. Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere, ved at elevene forberedes bedre både gjennom undervisning, møte med nye lærer og skoler, tidligere informasjon om hvilke krav som stilles og bedre informasjonsflyt om de ulike elevers behov og utfordringer mellom ny og gammel skole og nye og gamle lærere. 

Venstre vil også innføre forsøksordning med «X Class» etter 10. trinn, der man kan forbedre karakterer fra ungdomsskolen samtidig som en motiveres til senere yrkesliv. Venstre vil ha bedre tilgang på logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse og kvalifisert helsepersonell for alle elever.

Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, psykiske problemer og utfordringer, og de trenger ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov. Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene seint i skoleløpet, i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god og systematisk måte, i samarbeid med foresatte.

Det er de som er elever i dag som utgjør framtiden i Norge. Venstre vil gi alle elever en god skole, med gode lærere og et godt læringsmiljø. Å satse på elevene er å satse på framtiden. Venstre er på lag med elevene, og på lag med framtiden.