Bodil Sivertsen i samtale med Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Foto: Arne Birkemo

219 mill. i driftsresultat – gjelden øker

Sandnes kommune fikk i 2016 et netto driftsresultat på 219 millioner kroner. Det tilsvarer 4,3 prosent av driftsinntektene.

– God økonomistyring med mindreforbruk i resultatenhetene samt høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert er hovedforklaringene på det gode resultatet, skriver rådmann Bodil Sivertsen i en pressemelding.

98 av 109 resultatenheter gikk i 2016 med mindreforbruk eller i balanse. Etter avsetninger til og bruk av fond er årsresultatet kr 111 millioner kroner.

– Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen til kommunen, er driftsresultatet veldig bra. Jeg vil spesielt berømme de ansatte for god budsjettdisiplin. Sandnes kommune bruker relativt lite ressurser på de store tjenesteområdene sammenlignet med de ti største kommunene i landet, uttaler Sivertsen.

100 mill. lavere

Selv om skatteinntektene ble bedre enn budsjettert, var nivået på frie inntekter (skatt og rammetilskudd) om lag 100 millioner kroner lavere enn i toppåret 2014.

Omstillings- og effektiviseringsarbeidet har derfor pågått gjennom hele 2016 og budsjettrammene ble redusert med 122 millioner kroner.

LES OGSÅ: Ønsker eiendomsskatt i Sandnes

På tross av dette har resultatenhetene, inklusiv kommune felles, samlet sett brukt om lag 85 millioner kroner mindre enn budsjett.

– Omstillingsprosjektet har vært et viktig bidrag til det gode resultatet og kommer til å være viktig også for utviklingen i 2017, sier Sivertsen.

Gjelden økte

Netto lånegjeld har økt fra om lag 3,0 milliarder kroner i 2015 til 3,4 milliarder kroner i 2016.

Per innbygger har netto lånegjeld økt fra om lag 39.500 kroner i 2015 til om lag 45.000 kroner i 2016.

Årsregnskap og årsrapport 2016 vil bli behandlet i formannskapet 15. mai og i bystyret 29. mai 2017.

LES OGSÅ: – Dere nuller hverandre ut, Wirak og Borgli