Rogalands Avis

Ungdomsråd krever opplæring om kunstig intelligens

Ungdommens fylkesråd i Rogaland har signert et nasjonalt opprop, som krever at regjeringen tar stilling til hvordan kunstig intelligens skal brukes i skolen.

Mandag stemte ungdommens fylkesråd i Rogaland for å slutte seg til en uttalelse om kunstig intelligens, som skal sendes til Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og regjeringen.

Uttalelsen er skrevet av ungdomspanelet i Møre og Romsdal, som tilsvarer Ungdommens fylkesråd i Rogaland. Kort fortalt ber de i oppropet om tydelige retningslinjer og opplæring rundt kunstig intelligens (KI), i skolen.

– Jeg tror det er viktig å ta en klar stilling til hva vi ønsker at KI skal være både for skolen og i samfunnet ellers. Spesielt når vi en å er helt i startfasen av hva KI kan være i stand til, sier Martin Nese Johnsen (18), til RA.

Nese Johnsen er ungdommens fylkesordfører i Rogaland.

– Hva tror du konsekvensene kan bli om man ikke tar aktive grep for å opprette retningslinjer og opplæring om kunstig intelligens?

– Mulige konsekvenser kan være at en stor feilbruk. Vi må omfavne og bruke KI korrekt. Vi må Ikke forby, eller slippe helt fritt i bruken i skolen. KI er både den største trusselen og det største framskrittet til læringsutbyttet i skolen i dag.

Sumeja Ohran og Martin Nese Johnsen er henholdsvis fylkesvaraordfører og fylkesordfører i det nye Ungdommens fylkesråd (UFR) i Rogaland.

Vil ikke forby KI

Ungdommens fylkesordfører tror kunstig intelligens kan brukes til mye fornuftig.

– Men vi må være var på at den ikke alltid har rett. Det er viktigere en noen gang å være gode på kildekritikk. Be gjerne KI om å oppgi kilder, sier Nese Johnsen.

Han tror at ungdomsrådene i de andre fylkene i landet også vil støtte uttalelsen de når har signert.

– Det er viktig for oss ungdom at vi får en god opplæring i bruken av slike hjelpemidler, understreker 18-åringen.

– Jeg håper Kunnskapsdepartementet, Udir og regjeringen tar til seg bekymringen. Vi leverer muligens ikke fasit på hvordan det bør gjøres, men vi må ta et klart nasjonalt standpunkt i den debatten. Det viktigste er at vi ikke forbyr KI, men at vi bruker det korrekt, sier han.

Her har RA spurt "My Ai" på Snapchat om den er sin egen kilde, og om det er nyttig å ha retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. KI-chatboten svarer at den bruker egne kunnskaper og erfaringer som kilder, og at det kan være nyttig å ha retningslinjer for bruk av KI i skolen.

– Demotiverende

I uttalelsen fra ungdommene peker de på flere grunner til at det er viktig å opprette retningslinjer for bruk av ChatGPT og annen kunstig intelligens i skolen:

  • Vurderingspraksis er for mange allerede endret på grunn av ChatGPT og annen KI, og alle lærere og skoler gjør det ulikt. For å sikre et likt kunnskapsgrunnlag og rettferdig vurderingspraksis er det viktig at felles retningslinjer ligger til grunn.
  • Elever ønsker å være forberedt på framtiden, en framtid med flere ulike typer KI. Vi mener derfor at opplæring i og om KI er svært viktig. Når enkelte lærere går bort ifra digitale tjenester hemmer det også tilgang på digitale ordbøker, læringsressurser, notat og kilder under vurderingssituasjoner. Å fjerne tilgang på disse, mener vi er det motsatte av å forberede elever på framtiden, og vil oppleves som lite tilpasningsdyktig.
  • Å gå bort fra digitale skriveøkter, digitale innleveringer og digitale tjenester generelt oppleves for mange som demotiverende, som å gå baklengs i tid og utvikling, og kontraproduktivt for læringsutbytte.
  • Å gå bort fra digitale tjenester i vurderingssituasjoner vil også føre til dårligere tilrettelagt undervisning for elever med for eksempel lese- og skrivevansker, med tanke på mindre tilgang på digitale hjelpemiddel.

De peker videre på viktigheten av å ivareta personvern, og viser blant annet til at elever må bli bevisstgjort på hvilke opplysninger som blir lagret, brukt og delt ved bruk av KI.

– Det er viktig at lærerne får bruke ChatGPT og andre KI i undervisning (i motsetningen til slik det er nå), slik at elevene vet hvordan å bruke dette, med tanke på den økende bruken av KI i hverdagen, understreker ungdommene i uttalelsen sin.

De mener opplæringen om KI er relevant i forhold til læringsplanen, som allerede har kildekritikk som er punkt.

– ChatGPT er den mest brukte formen for KI nå, og slik den er nå, kan den ikke utøve kildekritikk. Man kan se at i mange tilfeller at chatboten finner på sine egne kilder, påpekes det i uttalelsen.

Videre gjør det klart at lærere bør få opplæring, og bruke ChatGPT og annen KI til undervisning som et verktøy og hjelpemiddel.

Får støtte

Solveig Ege Tengesdal er gruppeleder for KrF og leder av Opplæringsutvalget i Rogaland. Hun synes det er veldig bra at ungdomsrådene uttrykker holdningen sin til kunstig intelligens, og samtidig gir viktige innspill på hvordan man kan møte det på en god måte.

Solveig Ege Tengesdal, leder for opplæringsutvalget.

– Det er viktig med god kunnskap om kunstig intelligens. I Læreplanen for Kunnskapsløftet, overordnet del, framkommer det blant annet at skolen skal bidra til at elevene blir «nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet». KI utfordrer oss på alt dette, sier Ege Tengesdal til RA.

– Jeg synes uttalelsen fra ungdomsrådene er god og peker på flere av utfordringene med KI – både for lærere og elever, sier hun, og viser til viktigheten med å ivareta personvern, og bevisstgjøre på hvilke opplysninger som blir lagret, brukt og delt.

Videre peker hun på at dette henger sammen med kildekritikk.

– ChatGPT «gjetter» og gir stort sett riktige svar på grunnleggende og velkjente fakta. Men samtidig kan ChatGPT «gjette» og gi troverdige (men noen ganger feil) svar på mindre grunnleggende og mindre velkjente tema, sier Ege Tengesdal.

---

Fakta om kunstig intelligens

* Generativ kunstig intelligens (KI) er en type kunstig intelligens som skaper et vidt spekter av data som tekst, dataprogrammer, bilder, 3D-modeller, video eller lyd.

* Teknologien som brukes, kalles maskinlæring, dyp læring og nevrale nett som benytter informasjon som blir matet inn, til å generere nye data på egen hånd.

* Generativ KI kan brukes til å automatisere en rekke tjenester, som snakkeroboter i nettbutikker og banker, svare på e-post eller skrive programvare. Maskinlæring kan også brukes til å trene opp andre databaserte assistenter.

* Det er en flora av KI-tjenester i dag. Blant de mest kjente er: OpenAI og ChatGPT som svarer på spørsmål, lager tekst og kan generere datakode. Bildegeneratorer som Midjourney, Stable Diffusion og Dall-E er også kjent.

(Kilder: Store Norske Leksikon, generativeai.net, tek.no)

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: