Stavanger

- Håper husassistenter er kommet for å bli

Medarbeiderne på Sunde sykehjem har et sterkt ønske om at prøveordningen med husassistenter skal fortsette. Prisen havner på 38 millioner kroner årlig dersom alle sykehjem skal få egne husassistenter.

På Sunde sykehjem er det en travel dag. De siste to ukene har vært preget av underbemanning på grunn av sykdom. Særlig denne tirsdagen er ille, men fire medarbeidere tar seg likevel tid til å snakke med RA, fordi dette er viktig, synes de.

De siste tre årene har Sunde sykehjem, sammen med Rosendal sykehjem, vært en del av et prøveprosjekt med husassistenter. Det er et grep for å få ned sykefraværet og prosjektet har en årlig ramme på 3 millioner kroner.

I september 2019 ansatte Sunde sykehjem fire husassistenter med øremerkede midler fra Stavanger kommune.

Disse husassistentene har ikke helsefaglig bakgrunn, men skal bistå til å avlaste helsepersonellet ved å gjøre oppgaver som ikke krever formell utdannelse. De skal lage mat, aktivisere beboerne, sørge for at det rent. På den måten frigjøres helsepersonellet til å bruke mer tid på pleie og medisinering.

Det er i hvert fall tanken. Men hvordan ser virkeligheten ut?

Husassistenter, Sunde sykehjem

- En stor jobb

Det er en sjeldent solrik oktoberdag i Stavanger når husassistent Kari Helene Reilstad går en liten tur i hagen med to beboere. De er på vei opp til lysthuset og jakkene flagrer i den skarpe vinden.

– Jeg tar vare på pasientene, sørger for at det er rent til enhver tid og at temperaturen er riktig. Maten har jeg også ansvar for, og siden jeg har mer tid, kan jeg øke kvaliteten på matopplevelsen. Aktiviteter deltar vi en del på, slik som lufteturer, spill, sykling eller andre fellesaktiviteter, sier Reilstad som er så vidt inne i sitt fjerde år som husassistent.

Hun undrer hvordan helsepersonellet greide å gjøre hennes jobb i tillegg til pleieoppgavene og det helsefaglige de har på agendaen i løpet av en dag.

– Sykepleiere og annet helsepersonell har hovedsakelig hele stillinger og en stor jobb å gjøre for beboerne. Jeg forstår svært godt at det har vært tungt da de også hadde ansvar for mine oppgaver. Det er en stor jobb for meg i seg selv. Selvfølgelig vil det jeg gjør, vært fordelt på flere personer, men likevel er det alltid noe mer å gjøre, sier hun.

Husassistent, Sunde sykehjem

– Et sterkt ønske om at prosjektet fortsetter

Avdelingsleder Lisa Berrefjord forteller at tiden som frigjøres merkes godt av helsepersonellet.

– Husassistentene tar en del av oppgavene som helsepersonell brukte tid på før, og det gir dem mer tid til beboerne. Beboerne ønsker at det er noen i stuen, sier Berrefjord.

Men prøveprosjektet er nær slutten, og det er uvisst om det vil bli delegert midler til stillingen som husassistent.

– Jeg opplever at helsepersonellet har et sterkt ønske om at prosjektet fortsetter, sier leder for husassistentene og konsulent, Gitte Dreyer.

Husassistent, Sunde sykehjem

Harde prioriteringer

Prøveprosjektet ble lagt inn i formannskapets Handings- og økonomiplan for 2019-2023. I utgangspunktet skulle det vare til 2020, men ble forlenget til utgangen av 2022 på tross av at grepet ikke hadde ønsket effekt: Å få ned sykefraværet.

Utvalg for helse og velferd behandlet saken i slutten av september i år. Kommunedirektørens forslag var å avvikle prosjektet ved utgangen av 2022 siden prosjektet ikke denne gang heller ga utslag på sykefravær. Men Dag Mossige (Ap), som er utvalgsleder, fremmet et forslag om å ikke avslutte prosjektet, men vente og se om det blir plass til finansiering av husassistenter i den kommende Handlings- og økonomiplanen for Stavanger kommune. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Dersom ordningen skal utvides til alle sykehjem, med de betingelsene som ligger i prosjektet, vil det koste om lag 38 millioner kroner årlig.

– Prosjektet opphører ikke og husassistentene skal fortsette å jobbe ut året. Vi kommer tilbake i vårt budsjett om det er midler til å utvide tilbudet.

Pandemien spiller en viktig rolle

Virksomhetsleder ved Sunde sykehjem, Anne Røsbak, håper det vil bli bevilget penger til husassistenter i det kommende budsjettet.

– Målet var at helsepersonell skulle få frigjort tid til å gjøre pleieoppgavene sine. Etter vår erfaring er vi fornøyde med ordningen og håper at den har kommet for å bli, sier virksomhetsleder ved Sunde sykehjem, Anne Røsbak til RA.

Hun mener sykefraværet kan kobles opp mot pandemiens spesielle utfordringer.

– Prosjektet viser at det ikke har gitt uttelling på sykefravær, ifølge evalueringsrapporten. Under pandemien har ansatte måttet holde seg hjemme over lengre tid, noe som økte sykefraværet mer enn normalt. I vår og sommer var sykefraværet så lavt som 4 prosent, sier Røsbak.

I vår og sommer har sykefraværet vært på 4 prosent. Til sammenligning er målkravet i Stavanger kommune 7,5 prosent.

Kommunedirektøren legger fram sitt forslag til Høp-plan førstkommende fredag. Derfor vil det først bli kjent i formannskapets reviderte Høp-plan, som legges fram i desember, om det vil bli delegert midler til at ordningen skal få fortsette.

Ap: - Det er fremdeles aktuelt

– Prosjektet har vært veldig positivt. Midlene har vært øremerket, og hvis det skal fortsette, må det veies opp mot økt grunnbemanning. Det er definitivt fremdeles aktuelt. Det kommende budsjettet blir stramt, skikkelig smalhans, men da må vi også prioritere de nære tingene. Med denne ordningen møter vi mange behov på en gang, og det kan derfor være en klok prioritering, sier Dag Mossige (Ap) til RA.

Dag Mossige

Som en del av flertallspartienes satsing på heltidskultur i helse- og omsorgssektoren, ble den økonomiske rammen til sykehjemmene i 2021 styrket med 25 millioner og fordelt i forhold til sykehjemmets størrelse. Beløpet sto hvert sykehjem fritt til å disponere som de ønsket. Hvordan Stavanger kommune skal få flere i heltidsstillinger kan du lese mer om her.

– Å lage smoothie, organisere aktiviteter og vaske tøy er særdeles viktige oppgaver, men det er ikke det helsefagarbeiderne har utdannet seg til. Derfor er det en verdifull avlastning for dem.

Dag Mossige peker på flere grunner til at det vil være klokt å ikke avvikle stillingen. En av dem er at husassistentene kan gjøre Stavanger-sykehjemmene til en mer attraktiv arbeidsplass i en tid med store rekrutteringsutfordringer til sykehjemmene.

– Med tanke på at de møte det bemanningsbehovet vi har, er dette et framtidsrettet grep å ta. Det kan gjøre det mer attraktivt å jobbe på sykehjem i Stavanger når du vet at oppgavene dine er mer tilpasset kompetansen din.

---

Fakta Husassistenter

  • Prøveprosjektet ble iverksatt i september 2019.
  • Prøveprosjektet «Økt bemanning for å redusere sykefraværet» har en årlig ramme på 3 millioner.
  • Prosjektet skulle være i drift ut 2020, men ble vedtatt forlenget ut 2022, med justering av kvalitetsmålene.
  • Det er ansatt seks husassistenter på to sykehjem. Ut ifra størrelsen på sykehjemmene ansatte Sunde sykehjem (54 plasser) fire husassistenter og Rosendal (25 plasser) to.
  • De avlaster helsepersonellet med daglige oppgaver som ikke krever fagkompetanse. Eksempler på slike oppgaver er forberedelse av måltid, bestille og rydde varer, vask av beboertøy, re senger og rydde og tørke støv på beboerrom. Husassistentene deltar også i aktiviteter med beboerne.

---
Nyeste fra Dagsavisen.no: