Østfold-benken raser over mulig dobbeltspor-utsettelse

Stortingspolitikerne fra Østfold er lite imponert over at Bane Nor og Jernbanedirektoratet har snudd fra å anbefale tidsrammen i Nasjonal Transportplan (NTP) - til å kalle planene urealistiske.

– Vi forholder oss til det Stortinget vedtok i NTP for 10 måneder siden, og jeg klarer ikke å se hvilke forutsetninger som har endret seg, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Siv Jacobsen.

Mandag ble det klart at Jernbanedirektoratet stiller seg bak Bane Nors anbefaling om å utsette deler av den såkalte Intercity-utbyggingen.

– Be om mer penger

Blant argumentene er at det vil bli for dyrt å bygge ut alt samtidig, manglende kapasitet i anleggsmarkedet og at det vil bli stor misnøye blant de reisende om det blir buss for tog på mange strekninger av gangen.

– Dette fremstår for meg som vikarierende argumenter fra fagetatene. Entreprenørnæringa sier selv at de har god kapasitet så lenge planene er forutsigbare, svarer Jacobsen.

– Det er Jernbanedirektoratet og Bane Nors oppgave å gjøre det Stortinget ber om, og hvis økonomien ikke strekker til, må de be om mer penger, fortsetter hun.

Les også: Ordføreropprør mot Solvik-Olsen etter Intercity-brems

Det var i februar Bane Nor slapp bomben om at tidsplanen i NTP etter deres syn var urealistisk. De anbefalte derfor blant annet at dobbeltsporet til Fredrikstad og Sarpsborg skulle utsettes med henholdsvis to og tre år.

I Jernbanedirektoratets ferske rapport er ikke årstall for ferdigstillelse til de to byene nevnt overhodet.

– Det vil først være avklart når vi vet hvilke budsjett vi får fra Stortinget det enkelte år, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse mandag.

Føler seg lurt

Blant stortingspolitikerne på Østfold-benken begynner tålmodigheten nå å renne ut.

– Så sent som i fjor vedtok vi en Nasjonal Transportplan på bakgrunn av anbefalinger fra daværende Jernbaneverket. Da er det alvorlig at fagetatene nå trekker tilbake rådene, sier Ole André Myhrvold (Sp).

Han går så langt som å hevde at de to fagetatene har villedet politikerne.

– Når Stortinget får et faglig råd må vi kunne stole på at det rådet som leveres er realistisk. De kan ikke komme året etter og si at det er urealistisk, det blir å føre oss bak lyset.

Samtidig mener Sp-politikeren at denne saken må få konsekvenser for den framtidige organiseringen av jernbanesektoren.

– Mye tyder på at fordelingen av ansvar som et resultat av jernbanereformen ikke var veien å gå. Vi må få en strammere linje og samle ansvaret på ett sted, slik at vi som politikere vet hva vi har å forholde oss til.

– Har ventet lenge nok

Han forventer nå at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gir en tydelig redegjørelse for hva som skjer videre med dobbeltspor-utbyggingen.

– Han har tidligere sagt at tid ikke kan trumfe alt, men nå er vi midt i det grønne skiftet, og det er en sterkt økende trafikk på E6. Vi har ventet lenge nok på dobbeltsporet, og er nødt til å få det på plass innenfor den planlagte tidsrammen slik at Østfold kan være med å avlaste bolig- og arbeidsmarkedet i Oslo-regionen, sier Myhrvold.

Samferdselsministeren selv vil foreløpig ikke si om rapporten fra Jernbanedirektoratet betyr grønt lys for Bane Nors anbefalte utsettelse.

– Nå skal dette ut på høring, så håper vi at det er gode fagmiljøer som vil komme med innspill. Vi skal bygge en god dobbeltsporet jernbane, det er vår målsetting, sier Solvik-Olsen til NRK.

Allerede kort tid etter at Jernbanedirektoratets rapport ble offentliggjort kom det høylytte protester fra Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård, som varslet et tydelig felles høringssvar fra Fredrikstad, Sarpsborg og Østfold fylkeskommune.

Maner til samlet kamp

Nettopp felles Østfold-front mener Arbeiderpartiets Siv Jacobsen blir viktig i den videre kampen.

– Østfold ser ut til å komme dårligst ut her. Vi har blant annet tatt høyde for samtidig utbygging av vei og jernbane i Nedre Glomma, og dette må nå legges på vent dersom det blir forsinkelser.

– Vi er nødt til å mobilisere og samle innspill fra alle kommunene, slik at vi kan si klart og tydelig fra om hvor vanskelig det nå blir å koordinere vei- og jernbaneutbygging. Og så forutsetter vi at statsråden hører på det, sier Jacobsen.

Også på borgerlig side er det stor utålmodighet knyttet til jernbaneutbyggingen gjennom Østfold.

– Denne utbyggingen skulle helst ha skjedd i fjor, for å si det sånn. Nå er det viktig med en avklaring og god framdrift, med tanke på byplanlegging og framtidige prosjekter. Samtidig er det viktig at påkoblingen av østre linje kommer på plass så fort Follobanen står ferdig, sier Høyres Ingjerd Schou.

– Jeg må si det er mildt sagt oppsiktsvekkende at disse faglige vurderingene ikke kom på bordet tidligere. Dette med kapasitetsproblemer kan umulig komme som noen overraskelse, fortsetter hun.

– Grundig lei

Hun minner samtidig om at rapporten fra Jernbanedirektoratet er rådgivende, og at det er politikerne som til sjuende og sist tar beslutningen.

– Dette er en faglig vurdering som nå skal på høring, og da kommer det sikkert ytterligere faglige vurderinger. Så må statsråden svare for hvordan saken skal behandles videre.

– Det Stortinget har vedtatt i NTP er det regjeringen må forholde seg til, og hvis det skal endres på framdriftsplanen må det en ny runde gjennom Stortinget. Jeg begynner å bli grundig lei av denne runddansen som gjør at man ikke kan levere det man har blitt enige om, sier Schou.

Samferdselsministerens partikollega, Frps Erlend Wiborg, er litt mer forsiktig i sine uttalelser.

– Nå må vi få tid til å gå grundig gjennom denne rapporten, og det er også viktig å lytte til faglige råd. Vi må vurdere helheten, og er det mulig å spare mye penger på å utsette med et halvt år må vi selvfølgelig se nærmere på det, sier Wiborg.

– Samtidig er det ingen tvil om at både jeg og Fremskrittspartiet er utålmodige med å komme i mål med dobbeltspor-utbyggingen, og det gjenspeiles også i de rekordstore bevilgningene til jernbane fra denne regjeringen. Vi må se på hvor fort det er realistisk og forsvarlig å bygge.