Tid for kunst på Løkka

Birkelunden og Olaf Ryes plass blir et sted for kunst. Det skjer mens Oslo kommune bygger om trikkeinfrastrukturen.

Den store oppgraderingen av Thorvald Meyers gate har pågått siden i februar, og området er lite pent.

Les også: Nå skal trikkenettet oppgraderes

Kunstgate

Men for å gjøre området litt mer attraktivt pryder kunst av elevene ved Oslo kulturskole byggegjerdene, både på Olav Ryes plass og i Birkelunden.

Elevene har latt seg inspirere av forandringene som har skjedd fra gamle dager til vår tid i et kunstprosjekt om forandring, syklus og tid. Bildene er inspirert av futurismen, en kunstretning fra begynnelsen av forrige århundre der fart, rytme og nye kjøretøy ga kunstnerne nye uttrykk.

Les også: Oslo-folk elsker trikken

Trikkeprogrammet

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate er en del av Trikkeprogrammet til Oslo kommune der flere av byens gater opprustes samtidig som de tilrettelegges for å ta imot de nye trikkene som kommer fra 2020.

– Både gata, trikkeskinner, fortau, overvannshåndteringen og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes, sier avdelingsdirektør Torunn Carlsson i Bymiljøetaten i en pressemelding.

–  Sammen med entreprenør gjør vi det vi kan for å tilrettelegge best mulig i anleggsperioden. Kunstprosjektet er et slikt tiltak, forteller Carlsson.

Bymiljøetaten har planlagt prosjektet og er byggherre. Det gjennomføres i samarbeid med Sporveien og Vann- og avløpsetaten. Entreprenør Isachsen Anlegg AS skal utføre arbeidene.
Thorvald Meyers gate skal gjøres om til kollektivgate og fotgjengere og trikk prioriteres når gata står ferdig. Arbeidene er delt i tre faser; midtre, nedre og øvre del. Vi startet i midtre del, der trikken nå kjører på ett stor og holdeplassen på Olaf Ryes plass er midlertidig stengt.

I Thorvald Meyers gate er det et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, biler, varelevering og handel. Det oppstår ofte konflikter mellom ulike brukergrupper, særlig på grunn av feilparkering i trikketraseen. De smale fortauene gir liten plass for fotgjengere.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Fremkommeligheten bedres

I juni 2018 vedtok bystyret i Oslo ny reguleringsplan for Thorvald Meyers gate. Det innebærer blant annet at midtre del av gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold. Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir bedre fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Trikk og fotgjengere skal prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Samtidig skal overvannsløsninger etableres, og flomveier tilrettelegges for at gata skal håndtere kraftige regnskyll. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Byggeperioden startet 25. februar 2019 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. Etter arbeidene i første del er ferdig, fortsetter arbeidene i nedre del og avslutter med øvre del av Thorvald Meyers gate.