Setter av millioner til nytt fengsel i Oslo

På statsbudsjettet for 2020 setter regjeringen av 17,5 millioner kroner til nytt fengsel i Oslo, og 22 millioner kroner rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt. Samtidig kuttes det i drift, noen som vil gi dårligere forhold for de innsatte.

- Det er trist at regjeringen ikke tar innover seg hvor alvorlig situasjonen med isolasjon er, og velger omtrent å se bort fra Sivilombudsmannens særskilte melding om isolasjon. Kuttene de legger opp til betyr færre ansatte, mer innlåsning og dårligere kriminalomsorg, sier Farukh Qureshi, leder for Oslo fengselsfunksjonærers forening (OFF) til Dagsavisen.

Da statsbudsjettet ble lagt fram mandag kom nyheten om at regjeringen setter av 17,5 millioner kroner til nytt fengsel i Oslo, og 22 millioner kroner rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Qureshi sier midlene til rehabilitering av Ila er som forventet. Men at regjeringen også legger opp til et effektiviseringskutt på 0,5 prosent, er bekymringsfullt.

Ansatte mener Oslo fengsel bør bli i byen: – Det er ingen grunn til å gjemme dette bort

- Systematisk nedbygging

Det synes også stortingsvara Marian Hussein (SV).

– Nå har regjeringen kuttet i kriminalomsorgen i syv år på rad til tross for dramatiske advarsler fra dem som jobber i fengslene. Her ødelegger vi noe vi før var blant de beste i verden på, som andre land så opp til oss på, sier hun til Dagsavisen.

– De som sitter i fengsel skal en dag ut i det vanlige samfunnet. Kuttene betyr at det blir færre ansatte, mer bruk av isolasjon, og mindre tid til aktiviteter og rehabilitering, sier hun.

Heller ikke Arbeiderpartiet lar seg imponere av regjeringens budsjettforslag innen kriminalomsorgen.

–  Den systemiske nedbyggingen av norsk kriminalomsorg fortsetter med dette budsjettet. Høyreregjeringa legger ikke frem et forslag som vil løse utfordringene med isolasjon i fengslene. Forslaget har ikke midler til å styrke programarbeid som rus og livsmestring. Nedleggelsene av de åpne fengslene fortsetter, sier Maria Aasen-Svensrud til Dagsavisen. Hun sitter i justiskomiteen på Stortinget.

– Dette viser at høyreregjeringas umoderne politikk for straffegjennomføring holder frem. Høyreregjeringa har en vann og brød mentalitet, Arbeiderpartiet ønsker seg straff som virker, legger hun til.

Les også: Slik slår statsbudsjettet ut i hverdagen din

Forsvarer kutt

-Kriminalomsorgen er tilført store beløp for å styrke aktiviteten på en rekke områder, skriver statssekretær i Justisdepartementet, Kristoffer Sivertsen, i en e-post til Dagsavisen. Han mener regjeringen har sikret betydelige bevilgninger for å styrke tilbudet til psykisk syke og rusavhengige.

– Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser også at aktiviseringen av innsatte har økt. Isolasjon og utelukkelser fra fellesskap er likevel en utfordring for kriminalomsorgen særlig på grunn av en uegnet bygningsmasse som regjeringen tar tak i. Departementet tar utfordringene med isolasjon og utelukkelser på alvor, og har blant annet igangsatt et arbeid for å gjennomgå regelverk i tråd med anbefalinger i Sivilombudsmannens særskilte melding, skriver Sivertsen.

Om effektiviseringskuttene skriver Sivertsen:

– Som de aller fleste offentlige etater må, forventes også kriminalomsorgen å jobbe målrettet for å effektivisere bruken av skattebetalernes penger. Dette er bakgrunnen for ABE-reformen. Alle statlige virksomheter er omfattet av denne reformen, og kriminalomsorgen er ikke noe unntak.

Han trekker fram at regjeringen har prioritert etablering av nye fengselsbygg, og at det vil gi bedre forhold for de innsatte.

– Det er så langt etablert nye fengselsbygg på Ullersmo og Eidsberg, 300 nye plasser i Agder fengsel vil være på plass i 2020 og i årets budsjett foreslås det både å bevilge 17,5 millioner kroner for å arbeide videre for et nytt Oslo fengsel, i tillegg til nødvendig rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt. Dette er viktige tiltak for å bedre forholdene i kriminalomsorgen.

 

Politiets behov

Oslo fengsel er viktig for å dekke politiets behov for varetektsplasser i Oslo-området og Østlandet. Hvor et nytt fengsel i Oslo skal plasseres, er ikke avgjort. Som Dagsavisen tidligere har skrevet, er de ansatte opptatt av at det legges til Oslo. Men tirsdag skrev Aftenposten at fengselet kan bli plassert på Hurum.

I 2018 ble det gjennomført en konseptvalgutredning for Oslo fengsel. Konseptvalgutredningen, med påfølgende kvalitetssikring, anbefaler at det blir etablert et nytt fengsel på ny tomt.

Denne anbefalingen legges til grunn for videre utredning. Bevilgningen i 2020 skal gå til planlegging og forprosjektering av nytt Oslo fengsel, skriver justisdepartementet i pressemeldingen de sendte ut med statsbudsjettet.

– Regjeringen ønsker videre å prioritere vedlikehold og rehabilitering av Ila fengsel og forvaltningsanstalt i 2020. Ila er Norges største forvaringsfengsel, og disse midlene sikrer opprettholdelsen av viktige fengselsplasser, sier Kallmyr.

Fengslene har i dag et omfattende vedlikeholdsetterslep. Situasjonen er særlig kritisk ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og Oslo fengsel. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på det tekniske anlegget ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Fengslet har i dag om lag 80 prosent av alle forvaringsplassene i Norge, og rehabilitering skal blant annet bidra til å opprettholde viktige forvaringsplasser.

I Oslo

– Det er viktig, både for innsatte, pårørende og ansatte at et fengsel for Oslo plasseres innenfor bygrensene, sier Farukh Qureshi, leder Oslo fengselsfunksjonærers forening (OFF) til Dagsavisen.

Botsfengselet ble nedlagt i 2017, og i et brev til justisdepartementet og byrådet i Oslo, skriver OFF at de primært ønsker å gjenåpne Botsfengselet som ble nedlagt i 2017.

–  Det nest beste alternativet er å bygge ut på Bredtveit fengsel. To justerte modulbygg, med en moderne arbeidsdrift og mulighet for masse aktivisering, sier han.

tom.vestreng@dagsavisen.no