Politikk

Støy, parkering og høyhus: Derfor vurderer kommunen å sette foten ned for nye Gaustad sykehus

Plan og bygningsetaten i Oslo kommune sier verken ja eller nei til planene om et nytt, stort sykehus på Gaustad. I stedet stiller de en rekke nye krav og spørsmål og utsetter konklusjonen til over sommeren.

Sagaen om Oslos nye sykehus er ikke over. Selv om styret i Helse Sør-Øst (HSØ) har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus til fordel for nye sykehusbygg på Gaustad og Aker, og fått sin tilslutning fra Stortinget, gjenstår det fortsatt en omfattende reguleringsprosess før prosjektet får et endelig grønt lys og man kan starte med rivning og bygging.

Det er Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune som først skal behandle saken, før den sendes over til Oslo bystyre for politisk behandling. Nå er PBEs vurdering sendt ut på høring. De sier ja med forbehold til planene om nytt sykehus på Aker. Og de sier verken ja eller nei til planene på Gaustad, men kommer med en lang rekke innvendinger som må løses før de eventuelt gir tommel opp.

– Vi mener forslaget fortsatt har forbedringspotensial, sier byplansjef Siri Kielland i en pressemelding.

Naturmangfold og syklister

PBE er bekymret for konsekvensene byggingen på Gaustad får for naturmangfoldet i området. Rikshospitalet ligger tett på marka, og det er planlagt bygg inntil 52 meter med helikopterplattform tett på skogen. De frykter byggene blir for dominerende, og etaten er redde for at terrenget i naturen og Sognsvannsbekken vil bli lidende.

De mener også at planene i for stor grad legger til rette for biler og i for liten grad syklende og gående. De vil ha færre parkeringsplasser og bedre adkomst for myke trafikanter. Etaten ber også om innspill til hvordan man kan løse utfordringer knytta til flom og støy. Helikoptre vil ta av og landet døgnet rundt nært på der folk bor. Dessuten vil hele anleggsperioden lage mye bråk. De foreslår blant annet å finne midlertidige boliger til folk som bor tett på sykehuset i byggeperioden.

– Flere av disse punktene burde være mulig å imøtekomme for Helse Sør-Øst, sier Kielland.

Motstanderne av nytt sykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål har i noen grad brukt høyden på husene og konsekvensene for Oslomarka og naturmangfold som argumenter mot bygging. Men i all hovedsak har argumentene handlet om at de er bekymret for at sykehuset blir for lite allerede når det står ferdig, og at det ikke kan utvides i framtida fordi tomta allerede er fylt opp.

I sin behandling av saken diskuterer etaten også framtidige kapasitetsutfordringer. Ny teknologi som gir bedre og mer effektiv behandling og avlasting fra andre sykehus i regionen vil kunne veie opp for dette. Dessuten vil framtidige kapasitetsutfordringer i Oslo-regionen etter 2035 uansett måtte løses med et helt nytt sykehus for Oslo sør. Men, understreker etaten, de trenger svar på om Oslo i framtida har muligheten til å ta vare på flere av sine egne pasienter på andre måter enn å ha dem liggende på sykehus.

– Vi mener at det er spesielt viktig å få belyst om Oslo kommune er forberedt til å ta på seg den egendekningen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene til sykehusene, sier Kielland.

Ja til Aker

Samtidig som PBE sitter på gjerdet hva gjelder Gaustad, sier de samtidig ja med forbehold til planene om Aker sykehus. Aker skal bli et fullverdig akuttsykehus og lokalsykehus for Groruddalen. Aker er planlagt med to tårn på 71 og 55 meter, tilsvarende 15 og 13 etasjer. Rundt tårnene skal det være 3-4 etasjer.

– Vi anbefaler forslaget, men vi mener at Helse Sør-Øst kunne sikret bedre klimahåndtering og vern. Om dette ikke blir imøtekommet, vurderer vi å stille et eget alternativ til politisk behandling, sier Kielland.

Slik kan nye Aker sykehus ende opp med å se ut. Plan og bygningsetaten har gitt et ja med forbehold til planene.

Etaten vil blant annet sikre bedre kollektivdekning til Aker, blant annet ved å legge til rette for trikk fra Sinsen til Aker. Også her krever de færre parkeringsplasser og bevaring av store trær. Det må også rives flere verneverdige bygg, blant annet låven på Sinsen gård. Dette er etaten kritisk til, men samtidig forstår de behovet.

– Vi mener dette er svært beklagelig, men støtter Helse Sør-Østs prioritering av sykehusfaglig behov her. Vi er også betenkt med tanke på å plassere langtidspasienter i rød støysone, men vil avvente å ta stilling til dette punktet til etter offentlig ettersyn, sier Kielland.

Høringen varer til 7. juni. Deretter skal PBE ta stilling til om de skal anbefale planene eller ikke, før saken ender opp til politisk behandling i Oslo bystyre, sannsynligvis i 2022. Et flertall i bystyret har allerede varslet at de vil stemme nei til reguleringsplanen.Nyeste fra Dagsavisen.no: