Oslo har fremdeles høyest arbeidsledighet i landet

Andelen helt arbeidsledige er fremdeles høy i Oslo. Det bekymrer arbeidsbyråd Rina Mariann Hansen, som krever at regjeringen utvider permitteringsperioden.

Oslo er fremdeles det fylket med høyest arbeidsledighet. I juli var det her registrert 26.430 helt arbeidsledige personer. Det tilsvarer 6,7 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 15.692 personer siden i fjor. 

Til sammenligning var det på landsbasis en arbeidsledighet på 4,9 prosent av arbeidsstyrken, altså 139.800 personer. I tillegg var 83.400 personer i Norge registrert som delvis ledige.

Les også: Tallet på arbeidssøkere falt med 39.600 i juli

Tallene fra Nav viser noe økning i andel helt ledige i Oslo. I juni gjaldt dette 6,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er altså en økning på 0,2 prosent, eller 760 personer, siden juni. Ifølge Kjell Hugvik i Nav er det imidlertid ikke uvanlig at antall helt ledige øker på denne tiden av året. 

Morten Bakke i NHO avdeling Oslo og Viken tror grunnen til at ledighetstallene er høyere i Oslo enn i resten av landet har sammenheng med at det her har vært mange jobber innen hotell- og reiselivsbransjen. 

– Her ser vi blant annet at hotellbelegget i Oslo er betydelig lavere enn det var på samme tid i fjor. Det vil også virke inn på ledighetstallene for Oslo, skriver han i en e-post til Dagsavisen. 

Bekymret over utviklingen

Arbeidsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) uttrykker bekyming for det høye antallet arbeidsløse og hvilke konsekvenser koronakrisa vil ha for arbeidsmarkedet generelt. 

– Vi er dessuten bekymret for de som allerede hadde en løs tilknytning til arbeidslivet fra før og at de nå opplever at tilgangen på arbeid har blitt enda vanskeligere og avstanden større, sier hun og legger til:

– Vi vet fortsatt ikke hvordan pandemien vil utvikle seg og hva det vil bety for arbeidslivet. Hvis vi kommer i en situasjon igjen hvor vi nasjonalt og lokalt må innføre strengere smitteverntiltak, vet vi ikke hva det vil bety for arbeidstakere og bedrifter som allerede er hardt rammet.

Foto: Arne Ove Bergo

Arbeidsbyråd Rina Mariann Hansen er bekymret over ledighetstallene. Foto: Arne Ove Bergo. 

Hansen forteller at byrådet jobber med å finne målrettede tiltak for å bedre situasjonen. 

Les også: Ap-topp reagerer kraftig på uttalelsene til Støre i NRK-intervju

– Da må vi også undersøke Oslo-tallene nærmere for å kunne vite mer om hvem som nå står utenfor arbeidslivet og om det fortsatt er de samme bransjene som lider som det var før sommeren. Vi følger med på om det fortsatt er de unge, de med kortere utdanning, de med innvandrerbakgrunn og de som for eksempel jobber med service, transport, reiseliv, hotell- og restaurantbransjen som er de som er hardest rammet.

Krever utvidet permitteringsperiode

Tilbakemeldingene fra partene i arbeidslivet har vært tydelige på at det fortsatt har vært kritisk å ha gode permitteringsordninger på plass, forteller Hansen. 

Hun har derfor, i samarbeid med næringsbyråd Victoria Evensen, sendt et brev til regjerningen i slutten av juni og bedt om at permitteringsperioden forlenges til 52 uker.

– Regjeringen ønsket ikke å ta stilling til permitteringsperiodens lengde før sommeren og mange virksomheter ble satt i en situasjon hvor de ble nødt til å varsle om mulige oppsigelser. Vi mener at permitteringsperioden må forlenges til 52 uker og det må skje nå, sier byråden.

Les også: Adjø, korona-solidaritet?

Ifølge NRK planlegger regjeringen å ta stilling hvorvidt denne ordningen skal utvides etter sommeren. 

– Vi skal komme tilbake nå kort tid etter sommeren når vi ser hvordan økonomien har utviklet seg. Og vi er innstilt på en utvidelse av permitteringsordningen hvis ikke norsk økonomi viser klare tegn til bedring, sier arbeidsminister Thorbjørn Røe Isaksen til rikskringkasteren og utdyper at dette forutsetter at flere kommer tilbake i jobb. 

Selv om Norge gradvis åpner opp, er det en lang vei tilbake til en form for normaltilstand, ifølge Bakke i NHO. 

– Våre prognoser tilsier at dette vil ta tre år, opplyser han.