Nyheter

OUS: Vil klage på helikopteravslaget fra Plan og Bygningsetaten

Plan og bygningsetaten (PBE) trakk nylig rammetillatelsen om å sette opp en midlertidig helikopterplattform ved nyfødtintensiven på Rikshospitalet. Nå jobbes det videre med et nytt alternativ, men OUS vil likevel klage på avslaget.

Etter høringen i november har det vært stille rundt den nye, midlertidige helikopterplattformen ved Rikshospitalet. Og enkelte politikere har uttrykt bekymring for fremdriften.

Men Oslo universitetssykehus beroliger og sier at det arbeides intenst med å finne et godt alternativ for ny, midlertidig plattform, og mener at de vil ha minst en plattform klar innen utgangen av året.

H0-alternativet, rett ved nyfødtintensiven fikk rammetillatelse som senere er avslått. Klagefristen på avslaget er 21. mars 2023, og Dagsavisen får bekreftet at klage vil bli sendt. Men at de ikke kan gi svar på hvorfor, før klagen er sendt.

H4-alternativet som nå utredes, er på et område av sykehuset det ikke kommer i direkte berøring av pasienter.

Tregt

For å få alle fakta på bordet arrangerte helse og sosialutvalget i bystyret i november i fjor en høring om planene til OUS.

– Det som kom fram i høringa var oppsiktsvekkende. Administrerende direktør i OUS-direktør Bjørn Atle Bjørnbeth innrømmet rett ut at de så dumme ut. Han brukte det ordet selv. Fordi de hadde oppgitt altfor få landinger i søknaden til PBE. De hadde oppgitt 35 når det reelle tallet er 700. Jeg tror det hele ble en ganske ubehagelig affære både for PBE og OUS. PBE sendte veldig raskt et varsle om mulig tilbaketrekking av rammetillatelsen hvor de ba om tilleggsdokumentasjon og reelle tall, sier Sps bystyrerepresentant, og nestleder i helse og sosialutvalget, Morten Edvardsen til Dagsavisen.

Morten

– Byrådet er øverst ansvarlig og må presse på slik at OUS tar grep. Det kom fram mye informasjon under høringen, også belyst feil i forhold til fakta i tidligere søknad. Da må de brette opp og sette i gang ny prosess slik at Oslo får en sikker landingsplass. Dette er viktig å få på plass, sier leder av helse og sosialutvalget, Cecilie Lyngby (FP) til Dagsavisen.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) mener det er opp til OUS, og at det ikke er byrådet det står på.

– Her er det Oslo universitetssykehus som må komme på banen, og de må sørge for løsninger i god tid. Dette står på ingen måte på byrådet. Oslo universitetssykehus må foreslå en god løsning for landingsplass før de får byggetillatelse til den, skriver Marcussen i en e-post til Dagsavisen.

Her er det Oslo universitetssykehus som må komme på banen, og de må sørge for løsninger i god tid. Dette står på ingen måte på byrådet.

—  Hanna E. Marcussen (MDG), byråd

– Det er viktig at vi får landingsplasser for de nye SAR-helikoptrene i god tid, slik at vi kan ivareta sikkerheten til pasientene. Både de som har vært utsatt for ulykker og de som allerede er innlagt på sykehuset, legger hun til.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

Senterpartiet har sendt byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen flere spørsmål vedrørende helikopterplattformen. men har foreløpig ikke får svar.

– Vi er spent på svaret. Det er mye som er uavklart her og det er rart at OUS ikke har fått mer inngående spørsmål om saken i etterkant. Det har gått tre måneder siden høringen og så langt later det til at saken står helt stille. Dette er alvorlig. Jeg er svært bekymret. Jeg må si at hele Nawsarh-prosjektet fremstår veldig tilfeldig, sier Morten Edvardsen.

Men bekymringen deles ikke av Oslo universitetssykehus.

Bekymring for fremdrift i arbeidet med midlertidig helikopterplattform ved Rikshospitalet fremstår for oss som uriktig og ikke basert på sannheten omkring arbeidet som har pågått siden november 2022.

—  Geir Teigstad, direktør Oslo Sykehusservice

– Bekymring for fremdrift i arbeidet med midlertidig helikopterplattform ved Rikshospitalet fremstår for oss som uriktig og ikke basert på sannheten omkring arbeidet som har pågått siden november 2022, skriver direktør Oslo Sykehusservice, Geir Teigstad i en e-post til Dagsavisen, og redegjør for arbeidet.

Oppdrag

– Formålet med tilleggsarbeidet har vært å etablere et beslutningsunderlag for valg av alternativ plassering for midlertidig helikopterplattform ved Rikshospitalet. Alternativet som er vurdert er plassering H4. Utredningen belyser konsekvenser av plasseringen, og fordeler og ulemper ved H4- og H0-alternativet (opprinnelig alternativ), skriver han.

Oslo Sykehusservice (OSS) har på oppdrag fra administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) utredet et nytt alternativ og vurdert fordeler, ulemper og konsekvenser av en alternativ plassering (H4) for midlertidig helikopterplattform ved Rikshospitalet siden november 2022.

Et arbeid som ble startet rett i forkant av høringen i november i fjor.

I tillegg arbeides det for å forsterke den eksisterende plattformen ved Ullevål sykehus, slik at den tåler AW101 SAR Queen.

– Vi skal ha landingsplass både på Ullevål og Rikshospitalet, det er pasientens sykdomsbilde og tilstand som avgjør hvor maskinen skal lande for overlevering av pasient til sykehuset for behandling, sier Geir Teigstad.

Geir T

– Utredningen har tatt hensyn til fremtidig nedleggelse av eksisterende helikopterlandingsplass på Rikshospitalet, som vil medføre at dagens trafikk med luftambulansens helikopter vil bli overført til den midlertidige helikopterplattformen. Disse landingene med Luftambulansehelikoptrene ble inkludert i utredningen etter at styret i Helse Sør-Øst (HSØ) og OUS besluttet bygging av nytt sykehus på Gaustad. Utredningen har lagt til grunn en framskrivning av antall flybevegelser for både AW101 og Luftambulansen fram til 2031. Dette er en betydelig endring av trafikkgrunnlaget fra H0-alternativet som ble vurdert og lagt til grunn for søknaden til plan og bygg (PBE) høsten 2022. Det er viktig å påpeke at antall landinger inkludert Luftambulanseflyene ikke ble inkludert før beslutning ble tatt om å gå videre med nytt sykehus på Rikshospitalet/Gaustad ble fattet. Derfor ble det oppgitt 35 landinger i søknaden til Plan og bygningsetaten (PBE), som kun gjaldt landinger for SAR Queen AW101. Nå er antallet økt til 700 landinger som inkluderer Luftambulansehelikoptrene (dagens gule) som må flyttes i forbindelse med byggingen av nye Rikshospitalet.

Hensyn

OUS har i perioden utredet ett alternativ nord for foreldreovernatting for å se på mulighetene for å ta hensyn til blant annet de sårbare pasientgruppene.

– Dette alternativet har også en del utfordringer knyttet til blant annet miljø og flyoperative forhold. Det har ikke vært lett å finne løsninger som ikke påvirker omgivelsene i noen grad. OUS har i perioden, etter høringen i november, jobbet med å utrede en alternativ plassering lenger nord (H4- alternativet) for å redusere påvirkningen på kliniske arealer med sårbare pasientgrupper. Dette alternativet innehar også utfordringer, selv om det er plassert lenger unna barne- og kvinneklinikken. Utfordringene er deriblant knyttet til bygge- og formålsgrense, sårbare og vernede naturområder og flyoperative forhold. Prosjektgruppen har fokusert på å etablere en ny helikopterplattform som er i henhold til forskrift som blant annet ivaretar sikkerheten til det operative miljøet, ivaretakelse av «no-fly zone/ikke fly sone» over sykehus og fremtidig byggeplass, samt redusere overflygning av nærliggende bebyggelse for å redusere støy- og vindpåvirkning, sier Geir Teigstad.

OUS jobber med å ferdigstille landinger for SAR Queen AW101 på Ullevål og har gjennomført en beredskapslanding på Ullevål allerede.

– OUS er rustet for å ta imot pasienter med AW101 innen desember 2023, dvs. at OUS vil ha minst en godkjent og muligheter for to trygge landingsplass i i løpet av 2024 dersom arbeidet går som planlagt, sier han.
Nyeste fra Dagsavisen.no: