Nyheter

Mener Oslos regelverk øker prispresset på boliger i hele byen

Hvordan skal flere kunne komme seg inn på Oslos boligmarked? Frp vil bygge flere små leiligheter, mens Rødt er helt uenige.

I Oslo er det ikke lov å bygge mindre leiligheter enn 35 kvadratmeter i sentrumsbydelene.

– Jeg har tatt en gjennomgang av alle reguleringsplaner som har kommet til bystyret de siste tre årene, og gjennomgangen viser at leilighetsnormen brukes over hele byen, sier Camilla Wilhelmsen (Frp) til Dagsavisen.

Wilhelmsen er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Oslo bystyre, og mener normen bidrar til å øke prispresset i hele byen.

Sykepleierindeks

Oslo er den byen hvor det er vanskeligst å komme inn på boligmarkedet, og sykepleierindeksen, som gjerne blir brukt for å illustrere boligprisenes nivå opp mot lønnsnivået til folk flest, viser at en sykepleier med en gjennomsnittslønn kun kan få finansiering til å kjøpe halvannen prosent av boligene i Oslo.

Det vil Frp gjøre noe med. Og løsningen de ønsker er å bygge flere små leiligheter som de med lavinntekt eller førstegangskjøpere har råd til å kjøpe, for å komme inn på boligmarkedet.

– Vi ønsker også at leilighetsnormen som ikke tillater nye leiligheter på mindre enn 35–40 kvadratmeter i sentrumsbydelene, skrotes. Noe vi ikke fikk flertall for da vi foreslo dette for bystyret for mindre enn to år siden. Den kampen er tapt. I hvert fall i denne bystyreperioden, sier Wilhelmsen.

Normen ble vedtatt i 2007, med borgerlig byråd, og revidert i 2013, også det med borgerlig byråd.

– Vi vil med dette forslaget få opp en ny debatt i bystyret om dette. Skal det være slik at den strenge sentrumsnormen skal brukes overalt, eller skal bystyret åpne for at det skal kunne bygges flere små leiligheter i de bydelene som ikke er omfattet av sentrumsnormen? spør Lars Petter Solås (Frp).

Sammen med Wilhelmsen kommer han også med et privat forslag om at det dannes et hurtigspor hos Plan- og bygningsetaten for regulering av de små leilighetene de mener bør økes.

Politikerstyrt

Frp-erne er ikke alene om å støtte dette. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) foreslo å droppe leilighetsnormen en periode, men forslaget ble nedstemt på Aps program og nominasjonsmøte for snart en måned siden.

– Det vi ønsker her nå, er å få en reell votering i bystyret. Vi mener at det er det som må til for å få byrådet til å gi styringssignaler til Plan- og bygningsetaten om at det skal legges opp til flere små leiligheter i byggeprosjektene, sier de to Frp-politikerne.

– Så må vi få et hurtigspor for disse sakene, nettopp fordi saksbehandlingstiden er såpass lang som den er i Plan- og bygningsetaten. Det tar i snitt over fem år før en reguleringsplan når bystyret. I tillegg må føringer om flere små leiligheter fremmes tidlig i en reguleringprosess. Det er gjerne for sent å foreslå dette når saken er i bystyret, for da er rammene for bygget med leilighets-fordeling lagt, sier Camilla Wilhelmsen.

Signaler

De to ønsker i sitt forslag at det sendes styringssignaler til etaten om å legge til rette for at det skal bygges flere små leiligheter.

Sånn som det er i dag, så er det etablert seg en praksis, der PBE bruker den normen i hele byen, og legger den til grunn fra innerste Frogner til ytterste Stovner. Og den praksisen må endres politisk.

—  Lars Petter Solås (Frp)

– PBE får sine styringssignaler fra bystyret. Det er politikerne som bestemmer hvordan byråkratene skal utføre jobben sin. Og sånn som det er i dag, så er det etablert seg en praksis, der PBE bruker den normen i hele byen, og legger den til grunn fra innerste Frogner til ytterste Stovner. Og den praksisen må endres politisk. Og det er det vi utfordrer våre kolleger i bystyret til å være med på nå, avslutter Lars Petter Solås.

Delt oppfatning

Blant Wilhelmsen og Solås’ kolleger i bystyret er meningene delte. Noen er for, andre synes det er en dårlig idé å bygge flere mindre leiligheter.

– Vi må bygge flere små leiligheter, gjerne med gode fellesarealer, sier leder av byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), til Dagsavisen.

Sofia Rana, i Frps motsats Rødt, er helt uenig i hva Wilhelmsen og Solås går inn for.

– Her er Rødt helt uenige med Frp. Vi er helt imot trange boliger med dårligere kvaliteter og lite uterom. Rødt er ikke enig i at det trengs flere små boliger. Bygging av så små boliger motarbeider en variert befolkningssammensetning i de sentrale bydelene og er vanskelig forenlig med mål om universell utforming, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Sofia Rana, bystyremedlem for Rødt

– Vi tror heller ikke at markedet selv kommer til å løse noen boligkrise. Det har blitt bygget og bygget de siste 25 årene i Oslo uten at det har hatt noe å si for prisene. Den troen på at man skal bygge så fort at det skal bli et såkalt «buyers market», som jeg hører enkelte argumentere med har jeg ingen tro på. Vi trenger regulering av markedet og at kommunen selv må bygge i egen regi, sier hun.

Vi tror heller ikke at markedet selv kommer til å løse noen boligkrise. Det har blitt bygget og bygget de siste 25 årene i Oslo uten at det har hatt noe å si for prisene.

—  Sofia Rana (Rødt)

Oslo SV har vært opptatt av å beholde leilighetsnormen for sentrumsbydelene, og vil ikke skrote den.

– Så er det rett at den også anvendes i andre områder. Noen ganger vil det være riktig, for å sikre oss at det blir gode bomiljøer med en viss stabilitet og der barnefamilier får plass. I andre områder kan det være at PBE legger denne til grunn, men at politikerne gjør en annen bedømming. , sier Oslo SVs Ola Wolff Elvevold til Dagsavisen.

Gruppeleder i Oslo SV, Ola Wolff Elvevold ønsker et eget boligbyråd etetr valget neste år. Og de vil gjerne ha den jobben selv.

– Generelt vil jeg si at mens Frp og enkelte andre tror svaret på Oslos boligproblemer kan løses med å bygge stadig mindre leiligheter, så tror SV at vi både må bygge mer, men også omfordele mer i boligpolitikken. Det handler om å gi enklere veier inn på markedet, slik Oslobolig vil gjøre, og det handler om å komme til livs den stadig ganske store andelen sekundærboliger, samt boliger som står tomme mye av året, sier han.

Vil beholde normen

Også Ap vil at leilighets-normen skal beholdes, men de mener det må ryddes opp i hvordan normen brukes.

– Vi mener at leilighetsnormen kun bør gjelde for de fire sentrumsbydelene, og ikke utenfor indre by. Vi må sikre flere mindre leiligheter slik at førstegangskjøpere kommer inn på boligmarkedet, og mange bor alene i Oslo, skriver Aps medlem av byutviklingsutvalget, Line Oma i en e-post til Dagsavisen.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), bekrefter at leilighetsnormen brukes i ytre bydeler.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

– Det stemmer at PBE bruker normen veiledende også i ytre by for å sikre god variasjon i leilighetssammensetningen i nye områder og prosjekter. Det er viktig for å skape et stabilt og bærekraftig bomiljø, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Det stemmer at PBE bruker normen veiledende også i ytre by for å sikre god variasjon i leilighets-sammensetningen i nye områder og prosjekter. Det er viktig for å skape et stabilt og bærekraftig bomiljø.

—  Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling

– Etaten mener et minstekrav på 35 kvadratmeter sikrer god bokvalitet, men sier ikke at det må være minst 35 m² areal per enhet. Utbyggere kan for eksempel regne sammen andel fellesareal med god kvalitet og det private areal per boenhet. Hvis det er gode prosjekter eller andre tungtveiende grunner er det mulig å bygge enheter også under 35 kvadratmeter, skriver hun videre.

Vanskeliggjør

Obos ønsker imidlertid en oppmykning av reglene velkommen.

– Vi skulle gjerne bygget flere små leiligheter utenfor sentrum, men sterkt press fra lokalmiljøer, Plan- og bygningsetaten og politikere gjør det vanskelig, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS til Dagsavisen.

Han trekker fram flere pågående prosjekter hvor OBOS ikke har fått gjennomslag for å bygge flere mindre leiligheter: Oen på Ammerud, en boligblokk i Våronnveien på Manglerud og eldreprosjektet Bølgelengden på Lambertseter.

Plan- og bygningsetaten er imidlertid ikke enig i at leilighetsnormen for streng over hele byen.

– Vi er ikke av den oppfattelsen, ut fra den hensikt normen har. Plan- og bygningsetaten tar utgangspunkt i normen for en diskusjon om leilighetsfordeling i den enkelte plan og område, og så er det forslagstilleren sitt valg hva de lander på å foreslå. Om etaten er uenig i den leilighetsfordelingen de foreslår kan vi fremme en alternativ leilighetsfordeling for å sikre en god variasjon i leilighetssammensetningen i nye områder og prosjekter. Dette sendes så til politisk behandling, og så er det bystyret som i siste hånd vedtar den endelige fordelingen i den enkelte reguleringsplanen, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann.

---

Leilighets-normen

  • Innført i 2007. Revidert og videreført i 2013 av Oslo bystyre.
  • Legger føringer på hvor mange leiligheter man kan bygge innenfor visse størrelser i et boligprosjekt i sentrumsnære strøk i Oslo.
  • Normen gjelder for disse fire indre bydelene: Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen.
  • Ingen leiligheter kan være under 35 kvadratmeter.
  • Ikke flere enn 35 prosent av leilighetene kan være mellom 35 og 50 kvadratmeter.
  • Minst 40 prosent av leilighetene må være over 80 kvadratmeter.

Kilde: E24

---Nyeste fra Dagsavisen.no: